Zeszyty Naukowe - Prace z zakresu różnych dyscyplin

 
Zeszyty Naukowe Nr 942(6), 2015, s. 166
Cena: 34,65 zł
T r e ś ć: Marcin Salamaga, Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce; Agnieszka Witoń, Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej; Piotr Lityński, Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl; Bogusław Luchter, Anna Walkosz, Prognozowanie zmian udziału użytków rolnych w powierzchni ogólnej Krakowa; Aleksandra Lityńska, Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczpospolitej; Dariusz Piotr Kruk, Instytucjonalne formy wspierania rozwoju przemysłu Galicji w dobie autonomii; Magdalena Frańczuk, Prawda jako pojęcie języka prawnego; Małgorzata Mędrala, Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych; Leszek Kusak, Antropologia elementarna Arnolda Gehlena; Maria Urbaniec, Recenzja książki Anny Grabskiej, Michała Moszyńskiego i Piotra Pysza pt. "Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD"


 
Zeszyty Naukowe Nr 941(5), 2015, s. 152
Cena: 30,45 zł
T r e ś ć: Jacek Batóg, Identyfikacja i znaczenie obserwacji nietypowych w modelach konwergencji dochodowej; Viktor Shevchuk, Flexible Exchange Rates as Shock Absorbers in Central and Eastern Europe; Iwona Foryś, Barbara Batóg, Modelowanie aktywności nabywców mieszkań na rynku województwa zachodniopomorskiego; Justyna Brzezińska, The Problem of Zero Cells in the Analysis of Contingency Tables; Katarzyna Frodyma, Rynek energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej - analiza statystyczna; Jan Acedański, Overlapping Generation Models with Heterogeneous Agents and Aggregate Uncertainty in Macroeconomic Modelling; Magdalena Okupniak, Zastosowanie analizy blokowej w badaniu struktury polskich przedsiębiorstw; Łukasz Klimczak, Model grawitacyjny jako narzędzie analizy handlu zagranicznego; Monika Hadaś-Dyduch, Produkty strukturyzowane - analiza stóp zwrotu osiągniętych w latach 2000-2013.


 
Zeszyty Naukowe Nr 940(4), 2015, s. 162
Cena: 35,70 zł
T r e ś ć: Grzegorz Kończak, O pewnej modyfikacji testu adaptacyjnego dla równości wartości oczekiwanych; Stanisław Wanat, Monika Papież, Sławomir Śmiech, The Conditional Dependence Structure between Precious Metals: A Copula-GARCH Approach; Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek, Elastyczność polskiego rynku pracy - analiza dynamiczna; Marcin Salamaga, Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce; Henryk Zawadzki, Analiza dynamiki modeli wzrostu gospodarczego za pomocą środowiska obliczeniowego Mathematica; Agnieszka Lipieta, Changing Production on the Market with Continuum Traders; Zofia Mielecka-Kubień, Józef Biolik, Katarzyna Warzecha, Andrzej Wójcik, Wybrane aspekty społeczno-ekonomicznych skutków uzależnienia od hazardu; Monika Papież, The Application of a Rolling Causality Test for Analysing Dependencies between the Prices of Corn, Crude Oil and Ethanol; Sławomir Śmiech, Comovement of Commodity Prices - Results from Dynamic Time Warping Classification; Grzegorz Tarczyński, Algorytm składowania dedykowanego optymalizujący czas kompletacji wyrobów; Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Katarzyna Zeug-Żebro, Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach 2005-2012.


 
Zeszyty Naukowe Nr 939(3), 2015, s. 184
Cena: 39,90 zł
T r e ś ć: Marek Ćwiklicki, Zastosowanie analizy wartości w monitorowaniu kontraktowanych usług społecznych; Marek Rawski, Wykorzystanie metody refleksji strategicznej do oceny możliwości zmian potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa; Krzysztof Woźniak, Pomiar sprawności działania w zwinnych metodykach projektowania oprogramowania; Beata Barczak, Budowanie wartości w sieciach organizacyjnych; Małgorzata Tyrańska, Metodyka projektowania systemu motywowania pracowników; Renata Winkler, Michał Chmielecki, Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych; Paweł Łukasik, Wykorzystanie metod komunikacji w uczeniu się tradycyjnym i empirycznym; Andrzej Kozina, Organizowanie zespołu negocjacyjnego; Joanna Sobula, Wykorzystanie public relations w kształtowaniu wizerunku biura nieruchomości; Joanna Dziadkowiec, Paulina Podmokła, Rola jakości w budowaniu relacji z klientami na rynku usług ciepłowniczych; Urszula Balon, Milena Sikora, Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe.


 
Zeszyty Naukowe Nr 938(2), 2015, s. 154
Cena: 35,70 zł
T r e ś ć: Bożena Frączek, Krystyna Mitręga-Niestrój, Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - wybrane doświadczenia międzynarodowe; Janina Harasim, Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce; Krzysztof Jackowicz, Paweł Mielcarz, Inwestycje a wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie kryzysu; Magdalena Jerzemowska, Agnieszka Hajduk, Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie; Robert Poskart, Czynniki kształtujące popyt na pieniądz wirtualny na przykładzie bitcoina; Irena Pyka, Dylematy banków centralnych wobec polityki luzowania ilościowego; Radosław Ślusarczyk, Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera; Jacek Uchman, Dywidendy w spółkach notowanych na rynku NewConnect; Ryszard Węgrzyn, Zmiany siły powiązań i zmienności indeksów giełd światowych; Monika Wieczorek-Kosmala, Joanna Błach, Anna Doś, Maria Gorczyńska, Derywaty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem - perspektywa przedsiębiorstwa; Marek Zwolankowski, Złożoność globalnego systemu finansowego - nowe wyzwania dla banków centralnych.


 
Zeszyty Naukowe Nr 937(1), 2015, s. 152
Cena: 34,65 zł
T r e ś ć: Krzysztof Borowski, Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na rynku srebra w okresie 30.102003 - 31.12.2013; Grażyna Borys, Główne przyczyny braku efektywności rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych; Aleksandra Duliniec, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne - przejściowa moda czy trwała tendencja?; Krzysztof Guzik, Paweł Prysak, Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku; Aleksandra Jurkowska, zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym; Paweł Oleksy, Erozyjny wpływ kosztów funduszy inwestycyjnych na wartość kapitału inwestorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich; Elżbieta Ostrowska, Marta Deryło, Determinanty rozwoju rynku emisji pierwotnych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Andrzej Paliński, Teoria opcji i teoria gier. Porównanie narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym; Agnieszka Rygiel, Brak arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji; Krystian Zawadzki, Wpływ ogłoszenia wyników wyboru gospodarza wielkoformatowych imprez sportowych na krajowe rynki akcji.


 
Zeszyty Naukowe Nr 936(12), 2014, s. 132
Cena: 30,45 zł
T r e ś ć: Patrycja Brańka, Metodyczne aspekty identyfikacji procesów semiurbanizacji na obszarach wiejskich; Halina Guzik, Wojciech Strzelczyk, Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru; Tadeusz Kudłacz, Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Zarys problemu. Piotr Lityński, Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej; Monika Musiał-Malagó, Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa; Aleksander Noworól, Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Piotr Serafin, Waloryzacja przestrzeni publicznych miasta. Studium przypadku Wieliczki; Bernadetta Zawilińska, Ekonomiczna wartość obszarów chronionych. Zarys problematyki i metodyka badań; Lista recenzentów Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie opublikowanych w 2014 roku.


 
Zeszyty Naukowe Nr 935(11), 2014, s. 128
Cena: 28,35 zł
T r e ś ć: Dominika Hołuj, Miejskie dokumenty planistyczne wobec zmian funkcjonalno-przestrzennych w obszarze dawnego Wielkiego Krakowa; Piotr Miodunka, Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866); Iryna Manczak, Ewolucja miasta. Od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego; Michał Kudłacz, Zewnątrzmiejska dostępność komunikacyjna w kontekście budowania atrakcyjności lokalizacyjnej metropolii w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego; Małgorzata Markowska, European Capital Cities and Their Surroundings - Innovativeness Convergence or Divergence; Magdalena Frańczuk, Iwona Knurowska, The Admissibility of Online Poker Games in the Polish Legal System versus Protective Legislation; Krzysztof Koszela, Maciej Zaborowicz, Modele neuronowe wspomagające prognozowanie cen pszenicy konsumpcyjnej na zdecentralizowanym rynku towarowym; Tomasz Owsiak, Wpływ ufinansowienia na życie społeczne. Recenzja książki - Paul H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (tłum. Ł. Komuda, Studio Emka, Warszawa 2011)


 
Zeszyty Naukowe Nr 934(10), 2014, s. 174
Cena: 37,80 zł
T r e ś ć: Krzysztof Jackowicz, Oskar Kowalewski, Łukasz Kozłowski, Charakterystyki rynków lokalnych a decyzje banków dotyczące sieci placówek; Władysław Leopold Jaworski, Anna Szelągowska, Służebna rola banków w polskiej gospodarce; Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Olaf Kowalski, Determinanty efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005–2012; Monika Klimontowicz, Wiedza organizacyjna a konkurencyjność banku; Katarzyna Kochaniak, Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro; Jan Koleśnik, Regulacyjne miary płynności w bankach jako dopełnienie miar adekwatności kapitałowej; Monika Marcinkowska, Zasady ładu korporacyjnego dla banków; Katarzyna Mikołajczyk, Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej; Marcin Mikołajczyk, Konsolidacja sektora bankowego w Polsce – szansa czy zagrożenie?; Paweł Niedziółka, Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej; Renata Papież, Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym; Igor Styn, Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync.


 
Zeszyty Naukowe Nr 933(9), 2014, s. 156
Cena: 37,80 zł
T r e ś ć: From the Editor (Aleksy Pocztowski); Agnieszka Wojtczuk-Turek, The Importance of HRM in Creating Employee Innovativeness - The Mediating Role of Rerson-Organisation/Job Fit and Job Characteristics; Tracy Stanley, Paul Davidson, Judy Matthews, Creative Work Environments and Employee Engagement: Exploring Potential Links and Possibilities; Izabela Marzec, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Janusz Strużyna, The Learning Value of the Job as a Driver of Employee Commitment and Job Satisfaction in Public Organisations; Surapone Ptanawanit, The Organisational Engagement of Manual Labourers in a Transnational Corporation; Tomasz Kawka, The Relationship between How Compensation is Configured and the level and Components of Commitment to Work - Findings Based on Allen and Meyer's Organisational Commitment Scale; Wojciech Ulrych, The Constraints and Problems in Team Performance Management; Łukasz Haromszeki, Expectations towards Global Organisational Leaders; Joanna Furmańczyk, Does Authentic leadership Depend on National Culture? Izabela Kołodziejczyk-Olczak? Peactive and Proactive Age Management Strategies in Polish Companies - Research Results


 
Zeszyty Naukowe Nr 932(8), 2014, s. 164
Cena: 34,65 zł
T r e ś ć: Grażyna Ancyparowicz, Wpływ reformy emerytalnej na deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych; Krystyna Ciuman, Polityka podatkowa Francji - wybrane problemy; Barbara Grabińska, Pomoc finansowa dla państw strefy euro dotkniętych kryzysem zadłużenia; Jarosław Mielcarek, Ekonometryczny model deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych; Joanna Niżnik, Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii; Katarzyna Owsiak, Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010-2014; Bogusław Pietrzak, Barbara Woźniak, Instytucjonalne aspekty konsolidacji finansów publicznych; Marta Postuła, Dylematy dotyczące polityki fiskalnej w latach 1995-2012 na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej; Tomasz Siudek, Dług publiczny jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego krajów na świecie; Artur Walasik, Demografia fiskalna. Optymalna demograficznie system podatkowy; Iwona Wojciechowska-Toruńska, Polityka podatkowa a indeks szczęścia.


 
Zeszyty Naukowe Nr 931(7), 2014, s. 124
Cena: 28,35 zł
T r e ś ć: Łukasz Danel, Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia; Dominika Karwoth-Zielińska, Żandarmeria Wojskowa - oddziały służące zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i Unii Europejskiej; Rafał Lisiakiewicz, Wizja państwa polskiego w programach politycznych Samoobrony RP; Anna Karwińska, Cele społeczne w procesach miejskich przemian. Przykład Prądnika Czerwonego w Krakowie; Andrzej Słaboń, Konflikty społeczne w doświadczeniu młodzieży małego miasta; Anna Pawlina, Kamila Pilch, Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku. Pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city; Magdalena Frańczuk, Koncepcja regulacji shria zones w wybranych krajach Unii Europejskiej.


 
Zeszyty Naukowe Nr 930(6), 2014, s. 162
Cena: 33,60 zł
T r e ś ć: Renata Wróbel-Rotter, Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi; Łukasz Pokrywka, Bartosz Trojnar, Optymalne reguły fiskalne a aktywna polityka inwestycyjna w kraju na średnim poziomie rozwoju; Magdalena Frańczuk, Crowdfunding – finansowanie społecznościowe. Zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych; Konrad Stępień, Pojęcie i zakres inwestycji w rachunkowości oraz metody wyceny inwestycji niefinansowych; Marcin Salamaga, Krzysztof Sala, Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB; Elżbieta Bombińska, Możliwości wspierania eksportu w świetle międzynarodowych zobowiązań Polski; Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Ewa Kozień, Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów; Michał Thlon, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw województwa lubelskiego – wyniki badań; Bogusław Luchter, Przemiany użytkowania ziemi w centralnej części Krakowa – byłej dzielnicy katastralnej Śródmieście w latach 1992–2012; Monika Musiał-Malagó, Sytuacja planistyczna w województwie małopolskim


 
Zeszyty Naukowe Nr 929(5), 2014, s. 136
Cena: 29,40 zł
T r e ś ć: Tomasz Kwarciński, Filozoficzne problemy wokół interpersonalnych porównań użyteczności; Joanna Mrówka, Aksjomatyczna analiza sprawiedliwości dystrybutywnej Johna Rawlsa w modelu Arrowa-Debreu; Michał Thlon, Kluczowe wskaźniki ryzyka w procesie zarządzania w warunkach ryzyka operacyjnego w banku; Krzysztof Firlej, Aleksandra Bargieł, Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego; Filip Grzegorczyk, Jerzy Hejnar, Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowe; Dominika Hołuj, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania efektywności procesów dostosowania struktur samorządowych do zasięgu obszarów funkcjonalnych na przykładzie Krakowa początków XX wieku; Andrzej Słaboń,„My jesteśmy monitoringiem”. Charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej; Magdalena Frańczuk, Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa i rozwodu.


 
Zeszyty Naukowe Nr 928(4), 2014, s. 158
Cena: 31,50 zł
T r e ś ć: Eliza Buszkowska, Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi; Marcin Krupa, Wpływ nadmiernego zadłużenia zagranicznego na koniunkturę gospodarczą na przykładzie krajów Ameryki Łacińskiej; Monika Musiał-Malagó, Zróżnicowanie dostępności transportowej województw Polski; Halina Stańdo-Górowska, Oczekiwania płacowe studentów a model kapitału ludzkiego; Iwona Kik, Relacja między strukturą dochodów własnych a wybranymi wskaźnikami kondycji finansowej gmin w województwie łódzkim; Joanna Wyrobek, Wpływ zjawisk window dressing i kreatywnej księgowości na obraz sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa; Małgorzata Markowska, Dynamika innowacyjności regionów Unii Europejskiej w latach 1999-2008; Adam Sagan, Zastosowanie programu Mplus w modelowaniu ukrytych przejść w segmentacji rynku; Marcin Salamaga, Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Paweł Wołoszyn, Złożoność organiczna jako nowe ujęcie złożoności systemów ekonomicznych.


 
Zeszyty Naukowe Nr 927(3), 2014, s. 128
Cena: 28,35 zł
T r e ś ć: Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesor Zofii Cichoń (Władysław Kędzior); Władysław Kędzior, Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania; Wanda Kudełka, Próba oceny autentyczności produktów tradycyjnych z mleka owczego; Stanisław Popek, Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych; Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz; Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie; Michał Halagarda, Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy; Ewa Pyrzyńska, Zalecenia żywnościowe i formy ich upowszechniania; Małgorzata Miśniakiewicz, Małgorzata Pycek, Analiza determinant wyboru produktów spożywczych marek własnych i określenie poprawności znakowania ich opakowań; Anna Dziuba, Grzegorz Suwała, Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci.


 
Zeszyty Naukowe Nr 926(2), 2014, s. 168
Cena: 40,95 zł
T r e ś ć: Łukasz Danel, Lokalne referendum odwoławcze - rys historyczny i propozycje zmian; Karolina Kotulewicz, Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989-2011; Rafał Lisiakiewicz, Miejsce Samoobrony RP w typologii partii politycznych; Wojciech Fill, Prawnofinansowe konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego; Magdalena Frańczuk, Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego; Aneta Kaźmierczyk, Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych; Kinga Michałowska, Uzasadnienie braku obowiązku instytucjonalizacji upowszechniających się zjawisk społecznych na przykładzie projektów ustaw dotyczących związków partnerskich; Ambroży Mituś, Zlecanie wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; Aldona Piotrowska, Funkcje zamówień publicznych - organ administracji jako "inteligentny klient"; Monika Szaraniec, Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu i molestowania w stosunku pracy.


 
Zeszyty Naukowe Nr 925(1), 2014, s. 140
Cena: 31,50 zł
T r e ś ć: Jakub Janus, Adrian Burda, Łukasz Pokrywka, Konsensus dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Joanna Wyrobek, Zbigniew Stańczyk, Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących; Marcin Salamaga, Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie; Anna Gapys, Analysis od Shale Gas Exploration and Production Regulations - Lessons from Poland, Canada and the US; Danuta Golik, Dariusz Żmija, Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku; Bartosz Gołębiowski, Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Monika Musiał-Malagó, Artur Hołuj, Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa; Anna Staszel, Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych.


  Towaroznawstwo
Zeszyty Naukowe Nr 924, 2013, s. 76
Cena: 15,75 zł
T r e ś ć: Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Andrzeja Gajewskiego (Stanisław Hornik); Andrzej Gajewski, TRIZ – inwentyczna metoda rozwiązywania problemów; Andrzej Gajewski Integracja HCD i TRIZ w projektowaniu i ocenie wyrobów; Maciej Sarnek, Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X; Maciej Sarnek, Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej, Przemysław Szopa, Jacek Czerniak, Anna Gacek, Zastosowanie pomiarów dwuwidmowych barwy w towaroznawstwie.


  Metody analizy danych
Zeszyty Naukowe Nr 923, 2013, s. 120
Cena: 23,10 zł
T r e ś ć: Zofia Mielecka-Kubień, Katarzyna Warzecha, Sytuacja demograficzno-społeczna wybranych miast województwa śląskiego w latach 2002 i 2009; Marcin Salamaga, Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych; Jan Tatar, Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego wykorzystujące funkcję regresji wektorów losowych; Katarzyna Budny, Wybrane własności kurtozy wektora losowego; Marta Targaszewska, Metody pomiaru jakości kształcenia na uczelniach wyższych; Jacek Stelmach, O porównaniu dwóch populacji; Kamil Fijorek, Aproksymacja modelu regresji logistycznej Firtha za pomocą ważenia obserwacji; Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska, Zastosowanie programowania zero-jedynkowego w harmonogramowaniu czynności projektu.


  Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Nr 922, 2013, s. 104
Cena: 22,05 zł
T r e ś ć: Jolanta Walas-Trębacz, Analiza procesów kształtujących łańcuch wartości przedsiębiorstwa; Jolanta Walas-Trębacz, Metodyka analizy wartości przedsiębiorstwa; Małgorzata Tyrańska, Maciej Walczak, Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym; Angelika Wodecka-Hyjek, Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności; Tomasz Kafel, Kierunki badań w zakresie zarządzania strategicznego wobec wyzwań współczesności.


  Problemy społeczne, polityczne i prawne
Zeszyty Naukowe Nr 921, 2013, s. 88
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Krzysztof Broński, Powstanie i działalność krajowego składu publicznego w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku; Monika Chlipała, Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa; Łukasz Danel, 25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego - teoria i praktyka; Magdalena Małecka-Łyszczek, Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego; Michał Thlon, Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w zgodzie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych - CRD IV.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 920, 2013, s. 129
Cena: 26,25 zł
T r e ś ć: Zbigniew Stańczyk, Joanna Wyrobek, Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących; Paweł Fiedor, Obalenie hipotezy stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu; Marcin Krupa, Korelacja procesów politycznych i ekonomicznych na przykładzie cykli koniunkturalnych USA; Anna Staszel, Przyczyny i skutki kryzysu finansowego: sporne kwestie teoretyczne; Jacek Pera, Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna; Michał Thlon, A Comparative Analysis of Quantitative Operational Risk Measurment Methods; Konrad Stępień, Definicyjne i metodyczne problemy rentowności. Recenzje: P. Drobny, Recenzja książki "Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktiene, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012); W. Jarmołowicz, Recenzja podręcznika akademickiego Stanisław Lisa "Współczesna makroekonomia" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011).


  Finanse
Zeszyty Naukowe Nr 919, 2013, s. 104
Cena: 23,10 zł
T r e ś ć: Ewa W. Babuśka, Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych; Magdalena Frańczuk, Iwona Knurowska, Poker a zakłady wzajemne - gry hazardowe online po nowelizacji ustawy hazardowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z opodatkowania; Barbara Grabińska, Finansowanie szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych; Tomasz Jedynak, Inwestycyjny charakter ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; Alicja Kasperowicz-Stępień, Problem bankructwa państwa; Michał Thlon Nieautoryzowany obrót jako źródło ryzyka operacyjnego. Wybrane przypadki; Joanna Wyrobek, Badanie zależności miedzy eksportem a rentownością przedsiębiorstw na przykładzie spółek produkcyjnych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2003-2010.


  Towaroznawstwo
Zeszyty Naukowe Nr 918, 2013, s. 118
Cena: 25,20 zł
T r e ś ć: Barbara Bizoń, Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz, Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka; Michał Halagarda, Władysław Kędzior, Ewa Pyrzyńska, Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Analiza kwasów tłuszczowych oleju z konserw sardynek, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Joanna Białek, Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi; Paweł Nowicki, Piotr Kafel, Tadeusz Sikora, Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków; Tomasz Sawoszczuk, Ocena możliwości zastosowania analizy lotnych związków organicznych do detekcji aktywności mikrobiologicznej na przykładzie badań przeprowadzonych w Muzeum Narodowym w Krakowie; Jarosław Świda, Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań.


  Problemy społeczne, polityczne i prawne
Zeszyty Naukowe Nr 917, 2013, s. 126
Cena: 29,40 zł
T r e ś ć: Inga Mizdrak, Odpowiedzialność w ujęciu filozoficznym jako przyczynek do rozważań o odpowiedzialności przedsiębiorstw; Andrzej Słaboń, Konflikty w organizacjach wielokulturowych; Ewa Coll, Prawno-instytucjonalne uwarunkowania stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej - wybrane aspekty; Magdalena Frańczuk, Wzorce kulturowe a ustawa hazardowa; Anna Staszel, Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych; Magdalena Małecka-Łyszczek, Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące; Dominika Hołuj, Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej; Jerzy Wrona, Wygląd i geograficzna symbolika herbów współczesnych państw Ameryki Południowej.


  Metody analizy danych
Zeszyty Naukowe Nr 916, 2013, s. 94
Cena: 17,85 zł
T r e ś ć: Małgorzata Rószkiewicz, Problemy analityczne metaanalizy - efekt procesu badawczego; Aneta Rybicka, Od conjoint analysis do metod wyborów opartych na menu; Paweł Chlipała, Orientacja hybrydowa a nowe podejścia w marketingu; Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir, Wielowymiarowa analiza społeczno-demograficznych aspektów wykorzystania Internetu; Piotr Tarka, Model czynnikowy ze zmiennymi dychotomicznymi w analizie ukrytej struktury zjawisk internetowych; Mirosława Kaczmarek, Problemy stosowania skali Likerta w pomiarze jakości użytkowej serwisów internetowych; Małgorzata Sej-Kolasa, Mirosława Sztemberg-Lewandowska, Funkcjonalna analiza głównych składowych w badaniu zmian liczby studentów w czasie w krajach europejskich; Iwona Olejnik, Robert Skikiewicz, Metoda k-średnich w segmentacji emerytów na podstawie priorytetów życiowych.


  Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Nr 915, 2013, s. 88
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Andrzej Kozina, Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie; Małgorzata Tyrańska, Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego; Katarzyna Bartusik, Mariusz Sołtysik, Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów; Beata Barczak, Wykorzystanie podejścia sieciowego w tworzeniu organizacji uczącej się; Wiesław Łukasiński, Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 914, 2013, s. 112
Cena: 25,20 zł
T r e ś ć: Marcin Mrowiec, Koncepcja pieniądza i kredytu Ludwiga von Misesa - pieniądz fiducjarny jako forma interwencji w mechanizm wolnego rynku; Rafał Morawczyński, Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital; Joanna Purgał-Popiela, Różnorodność form międzynarodowej pracy i jej implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi; Maria Urbaniec, Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Krzysztof Kocurek, Rozwój regionalny - ujęcie systemowe; Alicja Kasperowicz-Stępień, Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Monika Musiał-Malagó, Stan i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce.


  Finanse
Zeszyty Naukowe Nr 913, 2013, s. 176
Cena: 37,80 zł
T r e ś ć: Ewa Wiktoria Babuśka, Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO; Patrycja Brańka, Artur Hołuj, Gospodarka przestrzenna Krakowa. Ocena stanu oraz dotychczasowych działań w zakresie planowania przestrzennego w świetle badań ankietowych; Bogusława Bek-Gaik, Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle regulacji FASB/IASB; Halina Guzik, Barbara Ostrowska, Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną; Anna Rybka, Zastosowanie obligacji zamiennych do obniżania kosztu kapitału w przedsiębiorstwie na podstawie analizy wybranych instrumentów notowanych na rynku Catalyst; Anna Staszel, Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych; Grzegorz Strupczewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej; Joanna Węgrzyn, Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego - analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego; Joanna Wyrobek, wpływ eksportowania na strukturę kapitałową przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych; Andrzej Zyguła, Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie sektora bankowego.


  Towaroznawstwo
Zeszyty Naukowe Nr 912, 2013, s. 88
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek, Piotr Kozera, Gliceryna - produkt uboczny procesu wytwarzania biodiesla; Anna Gacek, Przemysław Szopa, Jacek Czerniak, Zanieczyszczenia zbiorników wodnych bakterią Pseudomonas aeruginosa na obszarze Krakowa; Agnieszka Kawecka, Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Zmiany jakościowe wybranych olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych; Lidia Ostasz, Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego.


  Problemy społeczne, polityczne i prawne
Zeszyty Naukowe Nr 911, 2013, s. 94
Cena: 22,05 zł
T r e ś ć: Magdalena Frańczuk, Odpady medyczne w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych; Aneta Kaźmierczak, Warunki stosowania analogia legis; Małgorzata Mędrala, Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich; Kinga Michałowska, Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki; Aldona Piotrowska, Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz poróżniania zbiorników bezodpływowych; Piotr Wiatrowski, Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie; Sprawozdanie z konferencji nt. "Biznes rosyjski w Polsce - partnerstwo czy wyzwanie?", 13 marca 2013 r. (opracowanie: Rafał Lisiakiewicz).


  Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Nr 910, 2013, s. 86
Cena: 16,80 zł
T r e ś ć: Adam Stabryła, Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego; Mariusz Sołtysik, Projektowanie strategii zarządzania; Sławomir Wawak, Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością; Tomasz Małkus, Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym; Andrzej Kozina, Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami.


  Metody analizy danych
Zeszyty Naukowe Nr 909, 2013, s. 68
Cena: 12,60 zł
T r e ś ć: Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobacińska, Ewolucja ram konceptualnych marketingu a zmiany w obszarach, metodach i technikach badawczych; Adam Sagan, Paradygmaty marketingu a modelowanie zmiennych ukrytych - porównanie modeli pomiarowych skali WSAW; Bartłomiej Jefmański, Zastosowanie rozmytych metod porządkowania liniowego w ustalaniu hierarchii ważności cech usługi związanych z jakością; Krzysztof Błoński, Ewa Putek-Szeląg, Wykorzystanie modeli ze zmiennymi porządkowymi w badaniach satysfakcji klienta; Marta Dziechciarz-Duda, Klaudia Przybysz, Odpowiedzialny biznes jako nowy kierunek w marketingu przedsiębiorstw; Mariusz Łapczyński, O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 908, 2013, s. 102
Cena: 22,05 zł
T r e ś ć: Aleksandra Pleśniarska, Struktura zasobów ludzkich dla nauki i techniki w krajach Unii Europejskiej; Stanisław Lis, Krzysztof Skuza, Mechanizmy współfinansowania kosztów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza; Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Ewa Kozień, Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa; Andrzej Jędruchniewicz, Struktura kredytów a wahania cykliczne w Polsce; Alicja Kasperowicz-Stępień, Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce; Konrad Stępień, W poszukiwaniu ładu terminologicznego: zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność.


  Finanse
Zeszyty Naukowe Nr 907, 2013, s. 170
Cena: 34,65 zł
T r e ś ć: Grzegorz Banaś, Rafał Bill, Wpływ fluktacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej; Maciej Bolisęga, Analiza struktury portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych; Alicja Kasperowicz-Stępień, Problem ukrytego długu publicznego w Polsce; Oskar Kiercz, Infrastruktura ICT polskich przedsiębiorstw w układzie regionalnym; Agata Lulewicz-Sas, Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej; Rafał Morawczyński, Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect. Badania empiryczne; Jacek Pera, Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny; Aldona Piotrowska, Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość; Maria Płonka, Tomasz Jedynak, Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością; Ksymena Rosiek, Finansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce; Bartłomiej Schmidt, Zastosowanie modelu trzyczynnikowego w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 906, 2013, s. 100
Cena: 19,95 zł
T r e ś ć: Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz, Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji; Ewa Pyrzyńska, Dieta wegetariańska w świetle zasad prawidłowego odżywiania - postawy i zachowania wegetarian w Polsce; Renata Salerno-Kochan, Innowacje produktowe branży włókienniczej; Katarzyna Strojny, Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie administracji celnej; Justyna Syguła-Cholewińska, Jadwiga Szostak-Kot, Barbara Błyskal, Tomasz Sawoszczuk, Tomasz Lech, Wykorzystanie metody manualnej i instrumentalnej w ilościowej ocenie bakterii przeżywających w tkaninach po procesie prania; Kinga Tataruch, Kapsułkowanie - metoda stabilizacji witaminy A w technologii wzbogacania żywności.


  Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Nr 905, 2013, s. 104
Cena: 23,10 zł
T r e ś ć: Paweł Cabała, Wykorzystanie metod ELECTRE w projektowaniu złożonych systemów organizacyjnych; Iryna Manczak, Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym; Janusz Nesterak, Ewolucja controllingu w Polsce i na świecie; Bernard Ziębicki, Performance management jako holistyczna koncepcja zarządzania organizacją; Zbigniew Michalik, Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia; Małgorzata Jasiak, Marketing relacji.


  Metody analizy danych
Zeszyty Naukowe Nr 904, 2013, s. 88
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Adam Sagan, Eugeniusz Kąciak, Analiza struktury łańcuchów środków-celów w skróconych wywiadach drabinkowych; Renata Wróbel-Rotter, Estymowane modele równowagi ogólnej: zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności miedzy parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej; Marcin Salamaga, Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej; Paweł Najman, Domknięcie i stabilność Bondy'ego-Chvatala grafów zwykłych - idee, formalizacje, uzupełnienia; Marcin Stanisław Niedużak, Badanie występowania transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


  Problemy społeczne, polityczne i prawne
Zeszyty Naukowe Nr 903, 2013, s. 80
Cena: 16,80 zł
T r e ś ć: Małgorzata Genzels, Wyzwania dla Polski wynikające z sytuacji kobiet na rynku pracy; Marcin Krupa, Metody badawcze w obszarze polemologii; Adam Twardosz, Wielka depresja a współczesny kryzys finansowy - podobieństwa i różnice. Perspektywy dla globalizacji; Katarzyna Warmińska, Tatarzy polscy - tożsamość kolektywna w kontekście regulacji ustawowych; Magdalena Wojtas, Sytuacja polskiego absolwenta na rynku polskim.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 902, 2013, s. 124
Cena: 27,30 zł
T r e ś ć: Wojciech Giza, Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora; Michał Thlon, Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej; Jacek Pera, Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych; Paulina Szyja, Promowanie "zielonego rozwoju" a konkurencyjność przemysłu; Bogusława Puzio-Wacławik, Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia; Ryszard Kowalski, Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego; Urszula Broś, Uwarunkowania zewnętrzne powstawania i rozwoju klastrów w województwie małopolskim.


  Finanse
Zeszyty Naukowe Nr 901, 2013, s. 172
Cena: 37,80 zł
T r e ś ć: Ewa W. Babuśka, Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej; Magdalena Frańczuk, Finanse w małżeństwie muzułmańskim i po jego ustaniu. Porównanie z regulacjami prawa polskiego; Ireneusz Górowski, Analiza koncepcji ujęcia odroczonego podatku dochodowego w sprawozdawczości finansowej; Barbara Grabińska, Finansowanie szkolnictwa wyższego w świetle wybranych teorii ekonomicznych; Konrad Grabiński, Zmiana wyceny składników bilansowych na przykładzie MSR 41 "Rolnictwo"; Filip Grzegorczyk, Finansowanie zadań publicznych na przykładzie elektroenergetycznej działalności przesyłowej; Piotr Karaś, Tomasz Kutrzeba, Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim; Michał Michorowski, Publiczna oferta akcji jako forma pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo pozytywne i negatywne aspekty pierwszej oferty publicznej; Maria Płonka, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań; Katarzyna Prędkiewicz, Granice luki kapitałowej w Polsce; Katarzyna Świetla, Ewolucja rozwiązań rachunkowości jako determinanta rozwoju rynku specjalistycznych usług finansowych; Joanna Wyrobek, Koszty agencji a działalność eksportowa firm rodzinnych.


  Problemy społeczne, polityczne i prawne
Zeszyty Naukowe Nr 900, 2012, s. 76
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Andrzej Słaboń, Spory o wartości a wyzwania postmodernizacyjne; Anna Karwińska, Trendy rozwojowe kapitału społecznego jako zasobu w procesach modernizacji w Polsce; Frank Eckardt, The Modernisation of Germany: an Unfinished or Radicalised Project?; Rafał Bill, Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego w Polsce jako wyzwanie XXI wieku - próba diagnozy; Małgorzata Jasiak, Znaczenie informacji w komunikowaniu politycznym i publicznym.


  Towaroznawstwo
Zeszyty Naukowe Nr 899, 2012, s. 64
Cena: 13,65 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek, Piotr Kozera, Regeneracja oleju z orzecha włoskiego adsorbentami pozyskanymi z jego łupin; Agnieszka Kawecka, Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Kwasy tłuszczowe wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno; Lidia Ostasz, Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W.


  Metody analizy danych
Zeszyty Naukowe Nr 898, 2012, s. 76
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Edyta Mazurek, Wykorzystanie współczynnika Zengi do oceny poziomu redystrybucji dochodów; Ewa Michalska, Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji; Grzegorz Tarczyński, Próba konstrukcji systemu transakcyjnego opartego na wykrywaniu prostych formacji; Katarzyna Zeug-Żebro; Wpływ doboru metod wyznaczania parametrów rekonstrukcji przestrzeni stanów układu dynamicznego na dokładność prognoz; Marek Kośny, Czy wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1998-2009 sprzyjał ubogim rodzinom?; Monika Dyduch, Szacowanie rentowności instrumentów bazowych na przykładzie lokaty inwestycyjnej.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 897, 2012, s. 148
Cena: 34,65 zł
T r e ś ć: Rafał Morawczyński, Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy. Wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009; Adam Twardosz, Determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wybranych krajów bałkańskich; Grzegorz Wałęga, Procesy konwergencji na europejskim rynku kredytów dla gospodarstw; Malwina Petkowicz, Wpływ obfitości surowców energetycznych na politykę gospodarczą Rosji; Bogusław Luchter, Przemiany użytkowania ziemi w latach 1983-2011 w następstwie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Krakowie; Adrian Solek, Otwarta metoda koordynacji jako alternatywa dla harmonizacji polityki w Unii Europejskiej - po dekadzie od wdrożenia; Łukasz Jabłoński, Mierniki dobrobytu. Polska na tle wybranych krajów świata; Danuta Kabat-Rudnicka, Patent i jego znaczenie dla gospodarki; Aleksandra Lityńska, Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym.


  Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Nr 896, 2012, s. 178
Cena: 37,80 zł
T r e ś ć: Arkadiusz Potocki, Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski; Adam Nalepka, Formy organizacyjne działania przedstawicieli licencjonowanych zawodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w Polsce; Renata Winkler, Transfer wiedzy na styku kultur; Paweł Chlipała, Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non profit w krajach Unii Europejskiej; Tomasz Smoleń, Nowoczesne instrumenty marketingowe do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej; Agnieszka Żbikowska, Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych; Mariusz Kuziak, Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego; Halina Wojnarowska, Wybrane aspekty uwarunkowań kulturowych strategii marek na rynkach międzynarodowych; Paweł Łukasik, Metody komunikacji ukierunkowane na innowacyjność; Marek Makowiec, Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji; Jan Beliczyński, Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia.


  Finanse
Zeszyty Naukowe Nr 895, 2012, s. 130
Cena: 28,25 zł
T r e ś ć: Jacek Osiewalski, Krzysztof Osiewalski, Modele hybrydowe MSV-MGARCH z dwoma procesami ukrytymi; Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Zastosowanie metody najbliższych sąsiadów do redukcji szumu losowego w ekonomicznych szeregach czasowych; Bartosz Kaszuba, Odporna estymacja portfeli; Krzysztof Targiel, Estymacja parametrów drzew dwumianowych dla celów wyceny opcji realnych; Tomasz Szkutnik, Zastosowanie funkcji łączących w wyznaczaniu granic dla Value-at-Risk; Wojciech Bombała, Optymalne zakończenie procesu lokacji kapitału; Karolina Mihilewicz, zastosowanie modelu coxa do prognozowania upadłości przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Beata Ciałowicz, Rola kredytu konsumpcyjnego w rozwoju innowacyjnym - ujęcie aksjomatyczne; Agnieszka Przybylska-Mazur; Wpływ stopy bezrobocia na decyzje monetarne; Roman Huptas, Paweł Najman, Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto.


  Problemy społeczne, polityczne i prawne
Zeszyty Naukowe Nr 894, 2012, s. 110
Cena: 26,25 zł
T r e ś ć: Karolina Kotulewicz, Ewolucja systemu partyjnego Republiki Mołdowii w latach 1992-2010; Rafał Lisiakiewicz, Polityka bezpieczeństwa Rosji za prezydentury Dmitrija Miedwiediewa a interesy Polski; Magdalena Jelonek, Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych; Anna Karwińska, Odzyskać miasto. Społeczne aspekty rewitalizacji obszarów poprzemysłowych; Przemysław Kisiel, Typy mentalne odbiorców a uczestnictwo w kulturze artystycznej. Refleksje nad wynikami badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Krakowa; Aneta Kaźmierczyk, Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki w świetle art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej.


  Towaroznawstwo
Zeszyty Naukowe Nr 893, 2012, s. 56
Cena: 10,50 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek, Modelowanie właściwości węgla aktywnego o różnej geometrii ziaren w reakcji karbonizatu z parą wodną; Agnieszka Cholewa-Wójcik, Analiza procesu fotostarzenia folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych; Waldemar Dzwolak, Wybrane metody inżynierii jakości w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwa żywności; Stanisław Pfeifer, Czynniki wpływające na komfort użytkowania odzieży.


  Metody analizy danych
Zeszyty Naukowe Nr 892, 2012, s. 78
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Daniel Kosiorowski, Odporny estymator prostego liniowego modelu mieszanego; Katarzyna Budny, Jan Tatar, Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych; Katarzyna Wójcik, An Analysis of Graphs as a Tool of International Trade in the Countries of the European Union; Anna Bryja, Optymalizacja liczby skupień na podstawie wybranych wskaźników jakości grupowania; Grzegorz Kończak, Małgorzata Szerszunowicz, Monitorowanie autokorelacyjnego procesu za pomocą łańcuchów Markowa.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 891, 2012, s. 88
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Bogdan Rogoda, Model biznesu a strategia przedsiębiorstwa - zakres znaczeniowy i układ relacji; Remigiusz Gawlik, The Use of Analytic Hierarchy Process to Analyse Internaltional Corporations' Operating Environment; Krzysztof Firlej, Agnieszka Rożek, Korzyści z klasteringu transgranicznego jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej; Joanna Purgał-Popiela, Ekspatriacja jako problem jednostki - indywidualne motywy, oczekiwania, oceny; Adam Nalepka, Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.


  Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Nr 890, 2012, s. 196
Cena: 39,90 zł
T r e ś ć: Katarzyna Bartusik, Mariusz Sołtysik, Modele parków technologicznych; Dariusz Dymek, Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji; Ewa Frąckiewicz, Kreowanie wartości dla klienta z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych; Magdalena Dołhasz, Prawne uwarunkowania działalności reklamowej w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej; Piotr Hadrian, Euroregion jako obiekt działań marketingowych polskich przedsiębiorstw; Agata Jonas, Przegląd i analiza znaczenia nagród jakości; Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako, Katarzyna Klimek, Agata Niemczyk, Renata Seweryn, An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009; Anna Dolot, Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji; Bernadetta Dziura, Rola kadry zarządzającej i pracowników w procesie transferu wiedzy na przykładzie organizacji województwa podkarpackiego; Marzena Grzesiak, Świadomość innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw; Anna Gapys, Wpływ kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na efektywność realizacji strategii zarządzania wiedzą; Jadwiga Gmurkowska, Cele i środki public relations banków.


  Finanse
Zeszyty Naukowe Nr 889, 2012, s. 140
Cena: 30,45 zł
T r e ś ć: Maciej Cycoń, Tomasz Jedynak, Renty zmienne jako alternatywne źródło dochodu na starość; Katarzyna Kochaniak, Współczynnik wypłacalności jako miara adekwatności kapitałowej banków w Polsce; Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz, Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa; Monika Musiał-Malagó, Przekształcenia w strukturze społeczno-gospodarczej gmin krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Paweł Pankiewicz, Problematyka mierzalności stresu fiskalnego na przykładzie wybranych miast na prawach powiatu w latach 2006-2008; Maria Płonka, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009; Katarzyna Świetla, Rozwój usług w globalnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu finansowo-księgowego; Michał Thlon, The Analysis of Possible Uses of Alternative Risk Transfer Methods in Poland in the Context of Operational Risk Reduction; Joanna Wyrobek, Zarządzanie wynikiem finansowym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 888, 2012, s. 148
Cena: 35,70 zł
T r e ś ć: Elżbieta Bombińska, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu powiązań gospodarczych Polski z zagranicą w latach 2004-2009; Paweł Chelicki, Skutki aliansów strategicznych dla międzynarodowych korporacji w sektorze motoryzacyjnym; Katarzyna Kowalska, Determinanty i strategie wejścia przedsiębiorstw handlowych na rynki zagraniczne; Agnieszka Hajdukiewicz, Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji; Stanisław Lis, Krzysztof Skuza, Dwie dekady zmian w polskim rolnictwie - wybrane problemy; Michał Kudłacz, Miejsce metropolii w potencjale rozwojowym regionów na przykładzie województw dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego; Marcin Salamaga, Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego; Dorota Kuder, Korzyści związane z przystąpieniem Polski do strefy euro w perspektywie krótko- i długookresowej; Beata Barczak, Koncepcja sieci organizacyjnej w teorii nauk ekonomicznych; Urszula Broś, Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę.


  Problemy społeczne, polityczne i prawne
Zeszyty Naukowe Nr 887, 2012, s. 92
Cena: 23,10 zł
T r e ś ć: Krzysztof Broński, Blaski i cienie polityki Habsburgów wobec Galicji; Agnieszka Latosińska, Luigi Sturzo: antyfaszystowska działalność na emigracji (1933-1945); Katarzyna Guczalska, Być czy mieć? Pochwała posiadania i własności; Inga Mizdrak, Spełnić się w wolności; Piotr Wiatrowski, Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa; Polskie zmagania z suwerennością: recenzja książki Danuty Waniek "Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce" (opracowanie recenzji: Jerzy Kornaś).


  Towaroznawstwo
Zeszyty Naukowe Nr 886, 2012, s. 138
Cena: 28,35 zł
T r e ś ć: Urszula Balon, Joanna Dziadkowiec, Znaczenie reklamacji w systemie zarządzania jakością; Bronisław Buczek, Piotr Kozera, Wpływ warunków atmosferycznych na zmiany wskaźników jakościowych; Tadeusz Fijał, Ekologizacja zamówień publicznych jako narzędzie realizacji zintegrowanej polityki produktowej; Anna Fitrzyk, Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych; Łukasz Jankowski, Ocena systemu pomiarowego za pomocą metody GR&R; Karolina Kursa, Zofia Cichoń, Analiza jakości wybranych mrożonych przetworów warzywnych; Tomasz Nitkiewicz, Identyfikacja presji środowiskowych w procesie garbowania skóry za pomocą ekologicznej oceny cyklu życia - studium przypadku; Paweł Nowicki, Tadeusz Sikora, Postrzeganie funkcjonowania systemów GMP/GHP i HACCP przez pracowników barów bistro; Cezary Polakowski, Marzena Marzec, Robert Chilczuk, Barbara Kołodziej, Spice Quality - Cloves.


  Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Nr 885, 2012, s. 192
Cena: 39,90 zł
T r e ś ć: Jan W. Wiktor, Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej; Roman Niestrój, Krzysztof Kapera, Mariusz Kuziak, Postrzeganie marketingu w Polsce; Jarosław Plichta, Społeczna odpowiedzialność w działalności marketingowej przedsiębiorstw; Anna Czubała, Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej; Krzysztof Kapera, Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym; Agnieszka Żbikowska, Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations; Grażyna Śmigielska, Sprzedaż jako forma handlu detalicznego - perspektywy jej rozwoju w Polsce; Beata Barczak, Metodyka analizy i projektowania systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie; Małgorzata Tyrańska, Model systemu oceny kompetencji kadry kierowniczej; Grzegorz Łukasiewicz, Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym; Tomasz Stefaniuk, Skuteczność komunikowania się w zespołach wirtualnych; Michał Rudnicki, Zastosowanie modelu ARIMA do krótkookresowego prognozowania wielkości ruchu pasażerskiego na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach.


  Metody analizy danych
Zeszyty Naukowe Nr 884, 2012, s. 156
Cena: 33,60 zł
T r e ś ć: Adam Sagan, Wielopoziomowe modele stanów-cech w marketingu relacji; Paweł Wołoszyn, Jacek Wołoszyn, Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury; Daniel Kosiorowski, Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego; Jery Marzec, Wybrane dwuwymiarowe modele dla zmiennych licznikowych w ekonomii; Jadwiga Stobiecka, Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów; Marcin Stonawski, Projekcje struktury ludności w Polsce w latach 2020-2052 według wykształcenia jako kluczowego czynnika kapitału ludzkiego; Artur Prędki, Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej; Marcin Salamaga, Modelowanie wpływu względnej przewagi komparatywnej na polski handel zagranicznych; Mariusz Łapczyński, Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining; Kamil Fijorek, Porównanie modeli regresji logistycznej odpornych na problem całkowitego rozdzielenia.


  Finanse
Zeszyty Naukowe Nr 883, 2012, s. 132
Cena: 27,30 zł
T r e ś ć: Ewa W. Babuśka, Model kontroli wewnętrznej COSO; Maciej Cycoń, Tomasz Jedynak, Odwrócony kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda zabezpieczenia emerytalnego; Justyna Dyduch, Model powiązań między gospodarowaniem uprawnieniami zbywalnymi do emisji zanieczyszczeń a wynikami finansowymi elektrowni; Adam Figiel, Andrzej Szromnik, How Does Company Reputation Create Value? A Marketing Perspective; Magdalena Frańczuk, Odpowiedzialność współmałżonka z tytułu poręczenia kredytu bankowego w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej; Agnieszka Kiszka, Analiza reformy podatkowej na Słowacji; Joanna Krasodomska, Sprawozdanie zarządu z działalności jako element rocznego raportu spółki; Andrzej Plewicki, Nadzór bankowy w Republice Białorusi; Katarzyna Stabryła-Chudzio, Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej.


  Problemy społeczne, polityczne i prawne
Zeszyty Naukowe Nr 882, 2012, s. 180
Cena: 40,95 zł
T r e ś ć: Janina Filek, Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu: podobieństwa i różnice; Leszek Kusak, Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka; Adam Węgrzecki, Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej; Agnieszka Brzosko-Sermak, Anna Karwińska, Planowanie przestrzenne w kontekście potrzeb indywidualnych i zbiorowych. Przykład Polski; Monika Murzyn-Kupisz, Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego; Andrzej Słaboń, Regulacja i rozwiązywanie problemów społecznych jako problem socjologiczny; Robert Jakimowicz, Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar polityczny i wojskowy; Rafał Lisiakiewicz, Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wobec zachodu w nowym wydaniu w okresie prezydentury D. Miedwiediewa - zarys problematyki; Maja Chodacka, Przedawnienie zobowiązań podatkowych; Małgorzata Mędrala, Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy; Recenzja książki Michała Śliwy pt. "Demokracja polska. Idea - ludzie - dzieje" (opracowanie recenzji: Jerzy Kornaś); Sprawozdanie z konferencji nt. "Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym", 25-26 listopada 2011 r. (opracowanie: Janina Filek).


  Towaroznawstwo
Zeszyty Naukowe Nr 881, 2012, s. 166
Cena: 34,65 zł
T r e ś ć: Wspomnienie o Profesor Marzenie Ucherek; Tadeusz Fijał, Kierunki rozwoju biogazowni w Polsce; Marta Gollinger-Tarajko, Projektowanie ekologiczne w realizacji celów edukacyjnych zrównoważonego rozwoju; Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska, Risk Reduction Behaviour in Consumers' Choice of Meat; Bartłomiej Kabaja, Nieprawidłowości występujące podczas transportu drogowego towarów; Wanda Kudełka, Marzena Popis, Żywność genetycznie zmodyfikowana i funkcjonalna - nowe segmenty na rynku żywności; Karolina Kursa, Zofia Cichoń, Charakterystyka rynku mrożonych przetworów warzywnych; Wiesław Łukasiński, Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji; Tomasz Nitkiewicz, Rola ekologicznej oceny cyklu życia we wdrażaniu zintegrowanej polityki produktowej.


  Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Nr 880, 2012, s. 172
Cena: 35,70 zł
T r e ś ć: Adam Stabryła, Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Anna Malina, Research on the Realisation of Lisbon Strategy Targets for the Labour Markets of EU Countries; Michał Woźniak, Pomiar w analizie systemów i procesów zarządzania; Dariusz Put, Staregies for Integration of Distributed Information Resources; Katarzyna Szymczyk-Madej, Jan Madej, Kontrole aplikacji i ogólne w systemie informatycznym rachunkowości; Renata Oczkowska, The Development and Implementation of CSR in Polish Retailing; Marek Makowiec, Arkadiusz Potocki, Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne; Bogusz Mikuła, Wprowadzenie do teorii zarządzania talentami; Anna Pietruszka-Ortyl, Motywowanie pracowników wiedzy; Urszula Bukowska, Atrybutowe ujęcie jakości zasobów ludzkich; Anna Sacio-Szymańska, Metoda foresightu technologicznego narzędziem wyznaczania kierunków rozwoju strategicznych instytutów badawczych.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 879, 2012, s. 126
Cena: 26,25 zł
T r e ś ć: Krystyna Przybylska, Uwarunkowania powstania przedsiębiorstw od początku globalnych (born global); Grzegorz Wrześniak, Wpływ zmian w chińskiej ochronie patentowej na krajową aktywność innowacyjną: analiza na podstawie danych patentowych z lat 1985-2008; Krzysztof Kocurek, Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010; Monika Musiał-Malagó, Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Aleksandra Lityńska, Program Władysław Grabskiego dotyczący reform gospodarczych i finansowych II Rzeczypospolitej; Łukasz Żurek, Polityka fiskalna i monetarna zakonu krzyżackiego; Marcin Salamaga, Ekonometryczna analiza wpływu przewagi komparatywnej na handel wewnątrzgałęziowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej; Renata Wróbel-Rotter, Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych.


  Metody analizy danych
Zeszyty Naukowe Nr 878, 2012, s. 162
Cena: 36,74 zł
T r e ś ć: Anna Gacek, Andrzej Gajewski, Analiza skupień w towaroznawczej ocenie wód mineralnych i źródlanych; Patrycja Brańka, Kamil Fijorek, Analiza stopnia umiędzynarodowienia gospodarki i rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw - podejście symulacyjne; Anna Malina, Dorota Mierzwa, Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych; Monika Papież, Sławomir Śmiech, Analiza przyczynowości pomiędzy cenami węgla koksowego, koksu i stali w latach 2003-2010; Barbara Pawełek, Roman Huptas, Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2010 roku; Barbara Podolec, Kultura i wypoczynek a wydatki gospodarstw domowych w Polsce; Marcin Salamaga, Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej; Jan Trąbka, Systemy klasy ERP jako narzędzie przeciwdziałania skutkom spowolnienia gospodarczego - analiza przypadków; Renata Wróbel-Rotter, Empiryczne modele równowagi ogólnej: zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej.


  Finanse
Zeszyty Naukowe Nr 877, 2012, s. 116
Cena: 25,20 zł
T r e ś ć: Artur Hołda, Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej; Alicja Kasperowicz-Stępień, Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych; Paweł Kawa, Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację; Joanna Krasodomska, Znaczenie korporacji transnarodowych dla rozwoju globalnych regulacji rachunkowości; Renata Papież, Innowacje na niemieckim rynku listów zastawnych - lotniczy list zastawny; Grzegorz Prosowicz, Analiza źródeł wyników portfeli akcyjnych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce z wykorzystaniem metodyki performance attribution; Konrad Stępień, Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach; Grzegorz Strupczewski, Sekurytyzacja ryzyka długowieczności; Joanna Wyrobek, Wpływ eksportu na sprzedaż i wskaźniki rentowności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


  Metody analizy danych
Zeszyty Naukowe Nr 876, 2011, s. 150
Cena: 29,40 zł
T r e ś ć: Krzysztof Guzik, Edward Smaga, Krzywa Markowitza jako obwiednia; Beata Basiura, Przestrzenne zróżnicowanie wypadkowości przy pracy w Polsce; Sabina Denkowska, Testowanie wielokrotne przy budowie liniowego modelu ekonometrycznego; Kamil Fijorek, Odporne testowanie równości macierzy kowariancji w kontekście porównywalności międzynarodowych badań ankietowych; Jadwiga Kostrzewska, Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet; Urszula Lasa, Prognozowanie liczby pacjentów poradni ortopedycznej; Anna Malina, Statystyczna weryfikacja założeń i celów strategii lizbońskiej w sferze zatrudnionym w 2009 roku. Polska na tle krajów Unii Europejskiej; Paweł Najman, Regression of Random Vectors for Multivariate t-Student Distribution; Sławomir Śmiech, Analiza przeżycia podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim w latach 2002-2008.


  Finanse
Zeszyty Naukowe Nr 875, 2011, s. 148
Cena: 31,50 zł
T r e ś ć: Magdalena Frańczuk, Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce; Tomasz Jedynak, Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie; Grzegorz Strupczewski, Zastosowanie ubezpieczeniowych instrumentów pochodnych jako sposób alternatywnego transferu ryzyka katastroficznego; Michał Thlon, Techniki redukcji ryzyka operacyjnego; Andrzej Zyguła, Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski; Piotr P. Małecki, Podatki ekologiczne w Polsce w latach 2002-2008; Małgorzata Kryczka, Finansowanie podróży turystycznych w świetle badań modułowych GUS; Alicja Kasperowicz-Stępień, Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej.


  Towaroznawstwo
Zeszyty Naukowe Nr 874, 2011, s. 176
Cena: 37,80 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek, Regeneracja adsorpcyjna zużytej frytury za pomocą handlowego krzemianu magnezu; Michał Halagarda, Zofia Cichoń, Znakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej; Piotr Kafel, Tadeusz Sikora, Składniki kosztów wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej; Zofia Kolek, Wykorzystanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Charakterystyka profilu kwasowego olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe; Wanda Kudełka, The Impact of Selected Factors on the Survival Rate of Probiotic Bacteria in Natural Bio-yoghurts Made from Cow's Milk; Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań a realizacja ich potrzeb społeczno-ekonomicznych; Małgorzata Miśniakiewicz, Pozostałości pestycydów chloroorganicznych jako wyznacznik jakości zdrowotnej produktów zbożowych; Lidia Ostasz, Wpływ ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W na zmiany oksydacyjne wybranych olejów rafinowanych; Lidia Ostasz, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym; Marzena Ucherek, Modelowanie zmian parametrów jakościowych produktów spożywczych w układzie produkt-opakowanie-otoczenie.


  Metody analizy danych
Zeszyty Naukowe Nr 873, 2011, s. 136
Cena: 30,45 zł
T r e ś ć: Józef Pociecha, Barbara Pawełek, Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza; Sabina Augustyn, Paweł Ulman, The Socioeconomic Situation of Disabled People in Poland; Henryk Baranek, Porządkowanie liniowe; Sabina Denkowska, Testowanie jednoczesne przy weryfikacji ocen parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego; Joanna Dębicka, Warunki realizacji przepływów pieniężnych w ubezpieczeniach wielostanowych; Paweł Prysak, Stabilność w sensie Hurwitza macierzy przedziałowych; Marcin Salamaga, Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005; Paweł Wołoszyn, Jacek Wołoszyn, Dobór par sprzedawca-kupujący w równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego; Renata Wróbel-Rotter, Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej: zastosowanie metod analizy wrażliwości.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 872, 2011, s. 96
Cena: 21 zł
T r e ś ć: Zofia Dach, Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii; Bartosz Sankiewicz, Państwo opiekuńcze a wolność gospodarowania. Próba znalezienia konsensusu w dyskusji o efektywności i sprawiedliwości; Edward Bodzek, Przedsiębiorstwo jako model funkcjonowania jednostek administracji publicznej; Krzysztof Łysik, Kompetencje pracowników wobec zmian w otoczeniu organizacji; Bogusława Puzio-Wacławik, Koncepcja flexicurity jako odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy; Renata Wróbel-Rotter, Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej.


  Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Nr 871, 2011, s. 210
Cena: 42 zł
T r e ś ć: Adam Stabryła, Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem; Jolanta Walas-Trębacz, System zarządzania sferą B+R w przedsiębiorstwie; Paweł Łukasik, Arkadiusz Potocki, Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy; Krzysztof Woźniak, Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych; Beata Barczak, Wykorzystanie analizy sieciowej w badaniu systemu zarządzania strukturami sieciowymi; Beata Joschko, Kierunki badań nad rozwojem sieci organizacyjnych; Marek Ćwiklicki, Wzorce wdrożenia TQM; Karolina Cioroch, Marek Salerno-Kochan, System akredytacji laboratoriów sądowych; Małgorzata Tyrańska, Projektowanie usprawniające systemu oceniania pracowników; Bernard Bińczycki, Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych; Renata Winkler, Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie; Wojciech Konstanty, Cechy i potencjał marek globalnych; Jan Beliczyński, Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności.


  Problemy społeczne, polityczne i prawne
Zeszyty Naukowe Nr 870, 2011, s. 220
Cena: 45,15 zł
T r e ś ć: Politologia: Joanna Dzwończyk, Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego; Karolina Kotulewicz, Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010; Marek Motyka, Justyna Pawlak, Mariusz Makowski, Małgorzata Hetka, Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Jerzy Wrona, Symbolika działalności w herbach państw współczesnego świata; Historia: Krzysztof Broński, Ewolucja polityki mieszkaniowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku (zarys problematyki); Tadeusz Filar, Wokół polsko-ukraińskiego konfliktu lat 1939-1947. Próba perspektywy antropologicznej; Łukasz Żurek, Ekonomiczne aspekty działalności templariuszy; Prawo: Maja Chodacka, Rozliczanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w podatku dochodowym od osób fizycznych; Wojciech Fill, Reglamentacja miejsca świadczenia sprzedaży wysyłkowej w podatku od wartości dodanej; Magdalena Frańczuk, Skuteczność zabezpieczenia kredytu przez poręczenie. Sondaż empiryczny na podstawie badań własnych; Ewa Gorlecka-Łabiak, Specyfika działania banków hipotecznych w Polsce; Dominika Karwoth-Zielińska, Działania prawne podejmowane przeciwko nowym ruchom i kultom religijnym w Europie. Charakterystyka wybranych nowych ruchów religijnych i sekt; Aneta Kaźmierczyk, Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie; Aldona Piotrowska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący; Piotr Wiatrowski, Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy.


  Ekonomia
Zeszyty Naukowe Nr 869, 2011, s. 128
Cena: 28,35 zł
T r e ś ć: Łukasz Jabłoński, Edukacja i zdrowie a wzrost gospodarczy w krajach OECD; Danuta Kabat-Rudnicka, Polityka Unii Europejskiej wobec regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego; Elżbieta Bombińska, Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej; Bożena Pera, Regionalne porozumienia handlowe w Europie a liberalizacja handlu międzynarodowego; Agnieszka Głodowska, Anita Modrzejewska, Konsygnacja towarów w transakcjach handlu zagranicznego; Bogusław Luchter, Analiza przemian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2010; Renata Wróbel-Rotter, Empiryczne modele równowagi ogólnej:gospodarstwa domowe i producent finalny.


  Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej
Zeszyty Naukowe Nr 868, 2011, s. 162
Cena: 32,55 zł
T r e ś ć: Maciej Frączek, Przyczyny bezrobocia wielokrotnego - analiza literatury światowej; Jakub Głowacki, Rynek zamówień publicznych w Polsce; Janusz Koczanowski, Nowe tendencje ochrony znaków towarowych; Michał Kudłacz, Rola metropolii w rozwoju regionalnym. Podstawowe założenia w ujęciu teoretycznym; Łukasz Mamica, Oczekiwania firm w stosunku do regionalnej strategii innowacji - analiza badań przeprowadzonych w Małopolsce; Stanisław Mazur, Adam Gałecki, Holding instytucji rozwoju regionalnego; Magdalena Małecka-Łyszczak, Znaczenie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji zasady subsydiarności; Ambroży Mituś, Istota wykonywania zadań publicznych z zakresu gospodarki komunalnej; Marcin Zawicki, Reformy nowego zarządzania publicznego w Wielkiej Brytanii.


  Prace z zakresu ekonomii stosowanej
Zeszyty Naukowe Nr 867, 2011, s. 124
Cena: 30,45 zł
T r e ś ć: Michał Gabriel Woźniak, Łukasz Jabłoński, Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji; Łukasz Jabłoński, Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007; Michał Gabriel Woźniak, Znaczenie priorytetów strategii lizbońskiej w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu w Polsce; Dariusz Firszt, Rola transferu technologii w polskiej gospodarce w świetle założeń strategii lizbońskiej; Ryszarda Bolonek, Stan zasobów ludzkich w Polsce a ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych; Ryszarda Bolonek, Dariusz Firszt, Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.


  Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji
Zeszyty Naukowe Nr 866, 2011, s. 142
Cena: 28,35 zł
T r e ś ć: Anna Francik, Małgorzata Kosała, Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych w organizacyjnych; Małgorzata Kosała, Krzysztof Wach, Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw; Rafał Morawczyński, Jan Bieszczad, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy; Izabela Czaja, Robert Śliwa, Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych; Bogdan Rogoda, Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw; Krzysztof Wach, Polityka Unii Europejskiej w zakresie sukcesji przedsiębiorstw; Marcin Piątkowski, Analiza wykorzystania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim w latach 2004-2006.


  Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań
Zeszyty Naukowe Nr 865, 2011, s. 74
Cena: 15,75 zł
T r e ś ć: Mariusz Grabowski, Teoretyczny kontekst badawczy systemów informacyjnych zarządzania; Dariusz Dymek, Identyfikacja wystąpienia czynników ryzyka w projektach informatycznych; Jan Madej, Wydatki na bezpieczeństwo systemów informatycznych. Inwestycja czy koszt funkcjonowania systemu?; Paweł Wołoszyn, Parametryzacja modelu internetowego serwisu aukcyjnego dla potrzeb symulacji komputerowych; Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Paweł Wołoszyn, Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego; Wit Urban, Możliwości wykorzystania pola pod wykresem funkcji przynależności w logice rozmytej.


  Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych
Zeszyty Naukowe Nr 864, 2011, s. 128
Cena: 27,30 zł
T r e ś ć: Adam Sagan, Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ewaluacyjnych badaniach marketingowych; Jadwiga Stobiecka, Metodologiczne problemy pomiaru wartości w układach hierarchicznych; Mariusz Łapczyński, Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych; Dariusz Fatuła, Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów; Grażyna Plichta, Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki; Jolanta Mirek, Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów; Joanna Białynicka-Birula, Analiza czasowo-przestrzenna eksportu i importu dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych; Ryszard Węgrzyn, Arbitrażowe ograniczenia i właściwości cen opcji. Analiza empiryczna.


  Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju
Zeszyty Naukowe Nr 863, 2011, s. 160
Cena: 38,85 zł
T r e ś ć: Danuta Golik, Znaczenie ochrony środowiska naturalnego w polityce spójności Unii Europejskiej (na przykładzie energii odnawialnej); Zygmunt Nowak, Grażyna Holik, Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce; Grażyna Holik, Zygmunt Nowak, Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce; Dariusz Żmija, Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa; Kazimierz Zieliński, Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian; Kinga Szmigiel, Ocena polityki regionalnej realizowanej w Polsce w latach 2000-2006; Joanna Kudełko, Piotr Klimczyk, Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego; Tadeusz Matuszkiewicz, Andrzej Prusek, Analiza przekształceń struktury sektorowej pracujących w województwie podkarpackim w układzie powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu mieleckiego; Justyna Kątnik, Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju;


  Prace z zakresu finansów
Zeszyty Naukowe Nr 862, 2011, s. 168
Cena: 37,80 zł
T r e ś ć: Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak, Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK; Katarzyna Kochaniak, Analiza zmienności struktury bilansu, przychodów oraz kosztów grupy banków giełdowych w latach 1998-2008; Alicja Kasperowicz-Stępień, Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskich; Alina Klonowska, Kierunki rozwoju polskiej administracji skarbowej w świetle realizacji zasad strategii relacji z podatnikami; Piotr Podsiadło, Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na ochronę środowiska; Katarzyna Filipiak-Pilarska, W poszukiwaniu granicy urynkowienia usług medycznych w Polsce; Elżbieta Nosal-Szczygieł, Predykcja poziomu oszczędności gospodarstw domowych na podstawie analizy ich wielkości w latach 1999-2008; Justyna Nurek, Rola działalności kontrolnej w realizacji zadań. Warunki skutecznej kontroli w gminie. Katarzyna Stabryła-Chudzio, Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej; Igor Styn, Instrumenty pochodne. Problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi.


  Prace z zakresu rachunkowości
Zeszyty Naukowe Nr 861, 2011, s. 186
Cena: 42 zł
T r e ś ć: Mieczysław Dobija, Zapis podwójny jako wspólny paradygmat rachunkowości i ekonomii; Artur Hołda, Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej; Piotr Wójtowicz, Czy wartość godziwa zastąpi koszt historyczny?; Bartosz Kurek, Premia za ryzyko w przedsiębiorczości - statystyczna weryfikacja teorii godziwego wzrostu kapitału; Paweł Bielawski, Koszt historyczny i wartość godziwa jako ogólne koncepcje wyceny instrumentów finansowych; Marcin Jędrzejczyk, Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view; Jerzy Kuchmacz, Przegląd koncepcji pomiaru wartości pracy wolontariuszy; Jacek Barburski, Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości; Katarzyna Szymczyk-Madej, Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie; Marcin Osikowicz, Rachunkowość małych firm w kontekście problemu dotacji unijnych; Sergii Golov, The Theoretical Basis of Financial Reporting in Ukraine; Jerzy Kuchmacz, Jacek Barburski, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ośrodek krakowskiej szkoły rachunkowości; Joanna Toborek-Mazur, wartość firmy w Międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej.


  Prace z zakresu polityki przemysłowej i ekologicznej
Zeszyty Naukowe Nr 860, 2011, s. 136
Cena: 31,50 zł
T r e ś ć: Krzysztof Berbeka, Koszty zasobowe w Polsce - próba szacunku na potrzeby Ramowej dyrektywy wodnej; Justyna Dyduch, Pierwotna alokacja uprawnień zbywalnych do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej; Józefa Famielec, Kapitały finansowania ochrony środowiska w świetle ustawy o rachunkowości; Kazimierz Górka, Kierunki zmian gospodarki nieformalnej w Polsce; Małgorzata Kożuch, Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego; Piotr P. Małecki, Efektywność kosztowa jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska; Ksymena Rosiek, Subsydia oddziałujące na stan środowiska w świetle badań OECD; Ivan Telega, Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy; Urszula Wąsikiewicz-Rusnak, Zarządzanie procesami ochrony środowiska w skali makroekonomicznej.


  Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski
Zeszyty Naukowe Nr 859, 2011, s. 176
Cena: 37,80 zł
T r e ś ć: Wstęp (Michał Gabriel Woźniak); Michał Gabriel Woźniak, Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej. Z perspektywy procesu transformacji; Mieczysław Dobija, Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD; Ewa Cierniak-Szóstak, Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną; Andrzej Adamczyk, Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce; Ryszarda Bolonek, Trwałość przemian strukturalnych gospodarki polskiej w kontekście teorii dualizmu gospodarczego; Łukasz Jabłoński, Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju; Dariusz Firszt, Perspektywy modernizacji gospodarki Polski poprzez dyfuzję innowacji; Marek Jabłoński, Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna; Robert W. Włodarczyk, Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej; Piotr Kafel, Tadeusz Sikora, Funkcjonowanie systemów zrządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach i ich wpływ na modernizację produktową.


  Prace słuchaczy Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Zeszyty Naukowe Nr 858, 2011, s. 102
Cena: 24,15 zł
T r e ś ć: Krzysztof Bar, Podstawy systemu traceability z wykorzystaniem technologii radiolokacyjnej w branżach przemysłu poligraficznego; Dorota Budzyńska-Wiska, Kluczowe kompetencje jako element strategii budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Krzysztof Kocurek, Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny; Barbara Matyaszek-Szarek, Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej, Daniel Polek-Pawlak, Wpływ zarządzania projektami na innowacyjność projektów informatycznych; Dominika Walec, Klastry jako stymulatory innowacyjności przedsiębiorstw; Michał Więckowski, Rozwój teorii konkurencji w najważniejszych nurtach ekonomicznych; Grzegorz Wrześniak, Leki innowacyjne a leki generyczne w przemyśle farmaceutycznym Stanów Zjednoczonych; Łukasz Żurek, Państwo zakonne w Prusach jako przykład monarchii patrymonialnej.


  Prace z zakresu turystyki
Zeszyty Naukowe Nr 857, 2011, s. 108
Cena: 25,20 zł
T r e ś ć: Renata Seweryn, Metody analizy wartości klienta dla obszaru recepcji turystycznej; Jadwiga Berbeka, Turystyka przyjazdowa i jej uwarunkowania w wybranych krajach Bliskiego Wschodu w latach 1990-2007; Agata Niemczyk, Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa - subprodukty turystyki kulturowej; Krzysztof Borodako, Technologie środowiskowe wobec rozwoju turystyki zrównoważonej; Dominik Ziarkowski, Atrakcyjność krajobrazu Doliny Prądnika w ocenie zwiedzających; Bernadeta Szwagiel, Turystyka a rozwój bazy noclegowej i towarzyszącej w rumuńskich Karpatach w latach 2000-2006; Barbara Julia Kahl, The Effects of Slow versus Fast Background Music on Customer Behaviour in a Student Bar and Cafeteria.


  Prace z zakresu analiz strategicznych
Zeszyty Naukowe Nr 856, 2011, s. 108
Cena: 24,15 zł
T r e ś ć: Marek Lisiński, Przegląd paradygmatów zarządzania strategicznego; Piotr Markiewicz, Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa; Gracjana Noga, Metody realizacji strategii zarządzania; Wojciech Pająk, Strategie zarządzania w sieci dostaw; Marek Szarucki, Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa; Edyta Bielińska-Dusza, Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny.


  Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 854, 2011, s. 140
Cena: 29,40 zł
T r e ś ć: Wstęp (Janusz Czekaj); Janusz Czekaj, Marek Jabłoński, Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych; Bernard Ziębicki, Istota i funkcje zarządzania kompetencjami; Angelika Wodecka-Hyjek, Bernard Ziębicki, Marek Jabłoński, Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi; Angelika Wodecka-Hyjek, Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności; Tomasz Kafel, Model zarządzania kompetencjami pracowniczymi w instytucji publicznej na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie; Maciej Walczak, Poziom zarządzania kompetencjami w małopolskich organizacjach w świetle badań ankietowych; Maciej Ćwiklicki, Hubert Obora, Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków.


  Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimki
Zeszyty Naukowe Nr 853, 2011, s. 120
Cena: 25,20 zł
T r e ś ć: Wstęp (Adam Szałkowski); Grzegorz Łukasiewicz, Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji; Jarosław Piwowarczyk, Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami w organizacji; Adam Szałkowski, Ekstremizm w stosunkach pracy; Jacek Kopeć, Audyt menedżerski jako element audytu personalnego; Piotr Zając, Wybrane obszary zastosowania controllingu personalnego; Anna Dolot, Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne; Anna Piechnik-Kurdziel, Specyfika i zakres doradztwa personalnego; Piotr Sułkowski, Koncepcja i rola telepracy w społeczeństwie informacyjnym.


  Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej
Zeszyty Naukowe Nr 852, 2011, s. 136
Cena: 27,30 zł
T r e ś ć: Magdalena Zając-Frąs, Teorie i modele integracji europejskiej; Krzysztof Wach, Wymiary europeizacji i jej kontekst; Wojciech Bąba, zwiększenie dostępności środowiska - nowy priorytet polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawności; Hanna Kelm, Helena Tendera-Właszczuk, Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej; Magdalena Zajączkowska, Polityka energetyczna Unii Europejskiej; Czesław Paweł Kłak, "Przewlekłość postępowania sądowego" w prawie polskim a obowiązek państwa dotyczący "dobrego rządzenia" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


  Prace z zakresu towaroznawstwa żywności
Zeszyty Naukowe Nr 851, 2011, s. 88
Cena: 19,95 zł
T r e ś ć: Zofia Cichoń, Małgorzata Woźniak-Słota, Procedura odprawy czasowej towarów; Małgorzata Miśniakiewicz, Czynniki warunkujące jakość i bezpieczeństwo zdrowotne pieczywa; Joanna Ptasińska, Charakterystyka parametrów jakości mleka polskiej owcy górskiej jako surowca konsumpcyjnego i technologicznego; Maria Krełowska-Kułas, Badanie preferencji konsumenckich mlecznych napojów fermentowanych; Grzegorz Suwała, Analiza konsumpcyjnych kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


  Prace z zakresu gospodarki nieruchomościami
Zeszyty Naukowe Nr 850, 2011, s. 144
Cena: 32,55 zł
T r e ś ć: Adam Nalepka, Outsourcing jako narzędzie racjonalizacji zarządzania nieruchomościami; Małgorzata Furmańska-Oćwieja, Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 10997-2007; Andrzej Kosecki, Edyta Plebankieiwcz, Zasady formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców przez zamawiających roboty budowlane; Michał Głuszak, Eksperyment conjoint jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości; Agnieszka Małkowska, Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym; Bartłomiej Marona, Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce; Agnieszka Telega, Wpływ ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości; Małgorzata Uhruska, Klasyfikacja efektów zarządzania wartością nieruchomości; Joanna Węgrzyn, Podwykonawca robót budowlanych w zamówieniach publicznych; Andrzej Muczyński, Metodyka wspomagania przemieszczeń najemców w procesie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy miejskiej.


  Prace z zakresu rachunkowości finansowej
Zeszyty Naukowe Nr 849, 2011, s. 188
Cena: 38,85 zł
T r e ś ć: Bronisław Micherda, Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej; Ewa Wiktoria Babuśka, Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzaniu jednostką; Joanna Krasodomska, Polityka informacyjna spółek w krajach anglosaskich; Danuta Krzywda, Standardy podstawą polityki rachunkowości; Krzysztof Jonas, Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych; Katarzyna Świetla, Współczesna polityka rachunkowości jako podstawa prezentacji wiarygodnego obrazu jednostki gospodarczej; Konrad Stępień, Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych; Marta Stępień, Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak, Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej; Łukasz Górka, Małgorzata Szulc, Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego; Konrad Grabiński, Reakcja rynku na informację zawarta w sprawozdaniu finansowym na przykładzie utraty wartości; Bartłomiej Wrona, Analizy farmaekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; Konrad Grabiński, Marcin Kędzior, Pojęcie aktywów i zobowiązań we współczesnych założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej oraz krajowych regulacjach rachunkowości.


  Prace z zakresu ubezpieczeń
Zeszyty Naukowe Nr 848, 2011, s. 90
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Maria Płonka, Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce; Maciej Cycoń, Udział towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w światowym rynku ubezpieczeniowym; Elżbieta Patecka, Ubezpieczenia finansowe jako instrument zmniejszający ryzyko utraty płynności finansowej; Grażyna Sordyl, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia; Edyta Czerwiec, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne; Grzegorz Strupczewski, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a projekt Solvency II; Łukasz Obrzut, Wpływ procesów demograficznych na funkcjonowanie systemów emerytalnych. Wybrane aspekty.


  Prace z zakresu statystyki społecznej i modelowania jakości
Zeszyty Naukowe Nr 847, 2011, s. 124
Cena: 25,20 zł
T r e ś ć: Michał Major, Paweł Ulman, Charakterystyka wybranych postaw społecznych w Polsce. Analiza statystyczna; Barbara Podolec, Agnieszka Wałęga; Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych; Marcin Salamaga, Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej; Paweł Ulman, Rozkłady płac w Polsce ze względu na płeć i zajmowane stanowisko; Analiza porównawcza; Agnieszka Wałęga, Wyposażenie pracowniczych gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania a kształtowanie się dochodów; Michał Major, Maciej Major, Wybrane problemy wielokryterialnej oceny jakości typu produktu; Janusz Niezgoda, Szacowanie kosztów w procesach kreowania jakości wykonania w trybie on-line.


  Prace z zakresu filozofii
Zeszyty Naukowe Nr 846, 2010, s. 128
Cena: 30,45 zł
T r e ś ć: Janina Filek, Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej; Kazimierz Sosenko, Kłamstwo i prawdomówność w gospodarce; Tomasz Kwarciński, Konsekwencjalizm prima facie. Problem normatywności w filozofii Amartyi Kumar Sena; Lidia Zielińska, Społeczna odpowiedzialność biznesu w obliczu wyzwań współczesnego świata; Magdalena Pelikan-Krupińska, Podatek dochodowy od osób fizycznych w perspektywie etycznej; Leszek Kusak, Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej; Piotr Augustyniak, Od epoche do Gelassenheit. "Mistyczny sens Heideggerowskiej radykalizacji fenomenologii"; Inga Mizdrak, Postawy deprecjonujące uczestnictwo we wspólnocie społecznej w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II


  Prace z zakresu handlu zagranicznego
Zeszyty Naukowe Nr 845, 2010, s. 170
Cena: 33,60 zł
T r e ś ć: Kazimierz Starzyk, Próba rozwinięcia pojęcia zagranicznej polityki ekonomicznej w świetle teorii rynkowej transformacji gospodarki - ujęcie tezowe; Małgorzata Czermińska, Swobodna przepływu towarów jako jedna z wolności wspólnego rynku Unii Europejskiej; Elżbieta Bombińska, Konkurencyjność eksportu i jej miary; Bożena Pera, Tendencje w polskim eksporcie wyrobów wysoko zaawansowanych technicznie w latach 2000-2007; Marek Maciejewski, Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym wyrobami wysokiej techniki krajów Grupy Wyszechradzkiej w latach 1996-2007; Krzysztof Kosiec, Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptora innowacji technologicznych; Agnieszka Hajdukiewicz, Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi; Adam Michalik, Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009; Henryk Czubek, Porównanie warunków polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego dostępnych dla firm sektora MŚP w Polsce, Czechach i na Węgrzech; Marek Maciuszek, Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej; Wojciech Zysk, Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1996-2007 - analiza porównawcza.


  Prace z zakresu ekonomii i historii mysli ekonomicznej
Zeszyty Naukowe Nr 844, 2010, s. 150
Cena: 33,60 zł
T r e ś ć: Ryszard Kowalski, Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych; Bogusława Puzio-Wacławik, Elastyczne formy organizacji pracy oraz przesłanki uelastyczniania rynku pracy w Polsce; Artur Pollok, Grzegorz Wałęga, Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005. Stan i czynniki determinujące; Krystyna Przybylska, Możliwości wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013; Tomasz Tylec, Rynki hurtowe energii elektrycznej; Adrian Solek, Prawne uwarunkowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Polsce; Aleksandra Lityńska, Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej; Tomasz Skrzyński, Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W.W. Rostowa - próba interpretacji; Wojciech Giza, problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza.


  Prace z zakresu studiów europejskich
Zeszyty Naukowe Nr 843, 2010, s. 116
Cena: 25,20 zł
T r e ś ć: Danuta Kabat-Rudnicka, Modele federalistyczne w perspektywie porównawczej; Zbigniew B. Rudnicki, Danuta Kabat-Rudnicka, Postępowanie badawcze w pokojowym rozstrzyganiu sporów międzynarodowych w ramach Ligii Narodów i Narodów Zjednoczonych; Jan Brzozowski, Marek Szarucki, analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji; Jan Brzozowski, Zjawisko drenażu mózgów w teorii ekonomii; Giandomenico Majone, Aleksander Surdej, Europejskie urzędy regulacyjne w systemie rządzenia Unii Europejskiej.


  Prace z zakresu gospodarki regionalnej
Zeszyty Naukowe Nr 842, 2010, s. 162
Cena: 30,45 zł
T r e ś ć: Patrycja Brańka, Uwarunkowania procesów internacjonalizacji gospodarki w Polsce; Artur Hołuj, Znaczenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizacji inwestycji proekologicznych; Monika Musiał-Malagó, Miasta wojewódzkie jako centra regionalne; Barbara Ostrowska, Ocena funkcji turystycznej miast wojewódzkich w Polsce; Halina Guzik, Dylematy rozwoju turystyki na obszarach chronionych (na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego), Piotr Serafin, Mobilność podejmujących studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; Bernadetta Zawilińska; Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich; Bogusław Luchter, Przemiany w użytkowaniu ziemi w Krakowie w latach 1998-2008; Jerzy Wrona, Analiza wyglądu i symboliki flag oraz herbów współczesnych państw Azji Południowo-Wschodniej.


  Prace z zakresu chemii
Zeszyty Naukowe Nr 841, 2010, s. 84
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek, Wojciech Chwiałkowski, Sposoby gospodarowania odpadów z poli(tereftalanu etylenu); Wojciech Chwiałkowski, Oczyszczanie frytury posmażalniczej za pomocą modyfikowanych węgli aktywnych oraz syntetycznego krzemianu magnezu; Lidia Ostasz, Bronisław Buczek, Zmiany fizykochemiczne zachodzące w olejach rafinowanych ogrzewanych w kuchence mikrofalowej; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych wybranych olejów roślinnych; Lidia Ostasz, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce.


  Prace z zakresu finansów
Zeszyty Naukowe Nr 840, 2010, s. 238
Cena: 48,30 zł
T r e ś ć: Józefa Gniewek, Bożena Lublińska-Kasprzak, Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich; Renata Kantczak, Oficjalne rezerwy banku centralnego; Piotr Karaś, Wilhelma Röpkego koncepcja "trzeciej drogi" jako propozycja dla ustalenia fundamentów polityki gospodarczej; Katarzyna Stabryła-Chudzio, Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej; Barbara Grabińska, Katarzyna Stabryła-Chudzio, Przegląd metod planowania budżetowego; Katarzyna Maj-Waśniowska, Rafał Góral, Zasada adekwatności w finansowaniu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak, Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich - wybrane przykłady; Katarzyna Owsiak, Katarzyna Maj-Waśniowska, Budżet zadaniowy - narzędzie zarządzania finansami publicznymi; Teresa Gołębiewska, Polityka innowacyjności w regionie świętokrzyskim; Artur Figurski, Ranking otwartych funduszy emerytalnych oparty na syntetycznym mierniku permutacyjnym; Alicja Kasperowicz-Stępień, Konrad Stępień, Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005; Katarzyna Kochaniak, Ekonomiczna wartość dodana (EVA™) jako metoda oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa; Piotr Skoczek, Wpływ "ustawy antylichwiarskiej" na politykę kredytową banków; Igor Styn, Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce.


  Prace z zakresu ekonomii stosowanej
Zeszyty Naukowe Nr 839, 2011, s. 116
Cena: 27,30 zł
T r e ś ć: Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne i kapitał ludzki w Polsce po 1990 r.; Ryszarda Bolonek, Dariusz Firszt, Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe; Łukasz Jabłoński, Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych; Michał Gabriel Woźniak, Łukasz Jabłoński, Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki; Dariusz Firszt, Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską.


  Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań
Zeszyty Naukowe Nr 838, 2010, s. 210
Cena: 43,05 zł
T r e ś ć: Dariusz Dymek, Ciągłość realizacji celów w przedsięwzięciach opartych na technologii informatycznej; Mariusz Grabowski, Opis procedury pozyskania i ujednolicenia danych w eksploracyjnej analizie artykułów naukowych; Michał Kozioł, Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; Jadwiga Magdoń, Barbara Nowarska, Diagnoza stanu e-administracji w Polsce; Grażyna Paliwoda-Pękosz, Przegląd zastosowań mediacji pomiędzy ontologiami; Dariusz Put, Integracja heterogenicznych zasobów informacji; Piotr Soja, Rola wielkości przedsiębiorstwa w uwarunkowaniach wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania; Piotr Soja, Dariusz Put, System klasy ERP jako narzędzie integracji przedsiębiorstwa; Janusz Stal, Rola technologii XML w e-learningu; Jan Trąbka, Zasady tworzenia polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w kontekście wykorzystania systemów informatycznych; Jacek Wołoszyn, Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych; Paweł Wołoszyn, Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu; Jacek Wołoszyn, Paweł Wołoszyn, Wit Urban, Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych; Wit Urban, Wybrane zagadnienia modelowania procesów rzeczywistych za pomocą równań różnicowych.


  Prace z zakresu handlu zagranicznego
Zeszyty Naukowe Nr 837, 2010, s. 120
Cena: 24,15 zł
T r e ś ć: Elżbieta Bombińska, zasoby kapitałowe jako determinanta konkurencyjności czynnikowej gospodarki Polski w latach 1995-2005; Małgorzata Czermińska, Zmiany warunków eksportu w Polsce w wyniku przyjęcia zasad i instrumentów wspólnej polityki eksportowej Unii Europejskiej; Krzysztof Kosiec, Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych; Marek Maciejewski, Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do państw Unii Europejskiej; Adam Michalik, Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców; Bożena Pera, Analiza porównawcza innowacyjności gospodarek krajów "wschodniego rozszerzenia" Unii Europejskiej; Wojciech Zysk, Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu.


  Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw
Zeszyty Naukowe Nr 836, 2010, s. 268
Cena: 38,85 zł
T r e ś ć: Słowo wstępne; Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego; Ryszard Borowiecki, Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku; Marek Dziura, Poziom innowacyjności a wielkość nakładów inwestycyjnych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Polsce; Andrzej Jaki, Zarządzanie wartością - geneza i istota nowej koncepcji zarządzania; Jadwiga Adamczyk, Ekologiczne determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw w zrównoważonym rozwoju Unii Europejskiej; Konrad Kolegowicz, Wielkość i kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005; Anna Nehring, Charakter i wielkość bezrobocia w Polsce; Barbara Siuta-Tokarska, Tendencje zmian w rozwoju działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2001-2006; Barbara Siuta-Tokarska, Katarzyna Kotulska, Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007; Jarosław Kaczmarek, Efektywność eksploatacji i reprodukcji majątku trwałego; Małgorzata Kowalik, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy; Paweł Krzemiński, Zmiany liczby i struktury jednostek gospodarczych w Polsce w latach 1991-2007; Anna Balcerek-Wieszala, Wojciech Szymla, Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw; Beata Kulisa, Płaca minimalna a systemie wynagradzania pracowników; Janusz Nesterak, Business Intelligence jako narzędzie wspierające decyzje zarządcze w firmie; Anna Balcerek-Wieszala, Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu - próba syntezy; Piotr Litwa, Tomasz Rojek, Dylematy strategicznej elastyczności przedsiębiorstwa.


  Prace z zakresu historii gospodarczej i studiów nad miastem
Zeszyty Naukowe Nr 835, 2010, s. 120
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Jan Szpak, Pięćdziesiąt lat działalności Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1958-2008); Jan M. Małecki, Początki Katedry Historii Gospodarczej (ze wspomnień asystenta); Jacek Purchla, Dziedzictwo lokacji Krakowa. Garść uwag na marginesie jubileuszu 750-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego; Krzysztof Broński, Jan Szpak, Polityka budżetowa galicyjskich władz autonomicznych (zarys problematyki); Monika Murzyn-Kupisz, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Przykład podkrakowskich Niepołomic; Dominika Hołuj, Rola samorządu miejskiego w procesie rozwoju funkcji metropolitarnych na przykładzie miasta Krakowa po 1990 roku; Tadeusz Filar, "Dobrze w Ameryce jak idzie robota" - o galicyjskiej emigracji zarobkowej do 1918 roku.


  Prace z zakresu towaroznawstwa żywności
Zeszyty Naukowe Nr 834, 2009, s. 204
Cena: 29,40 zł
T r e ś ć: Zofia Cichoń, Małgorzata Woźniak-Słota, Pochodzenie towarów; Maria Krełowska-Kułas, Znaczenie tłuszczu w żywieniu człowieka; Maria Czechowska-Liszka, Badania preferencji konsumenckich dotyczących spożywania serów twarogowych i podpuszczkowych; Wanda Kudełka, Dominik Jachna, Charakterystyka żywności o obniżonej wartości energetycznej; Stanisław Popek, Anna Pogórska, bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie; Stanisław Popek, Aleksandra Filip, Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego; Małgorzata Miśniakiewicz, Joanna Ptasińska, Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce; Małgorzata Miśniakiewicz, Jakość zdrowotna pieczywa ekologicznego dostępnego w Krakowie; Joanna Ptasińska, Ocena wpływu wybranych determinantów na jakość mleka owczego; Grzegorz Suwała, Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN.


  Prace z zakresu chemii
Zeszyty Naukowe Nr 833, 2010, s. 86
Cena: 12,60 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek, Wojciech Chwiałkowski, Dwuetapowy proces adsorpcji produktów degradacji oleju smażalniczego; Bronisław Buczek, Agnieszka Leśniak, Analiza właściwości i składu kwasów tłuszczowych handlowych olejów pochodzenia roślinnego; Wojciech Chwiałkowski, Przedłużanie żywotności frytury rzepakowej za pomocą kontaktu z mieszaniną węgli aktywnych o różnym charakterze powierzchni; Lidia Ostasz, Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz, Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Dynamika wzrostu kwasowości fermentowanych soków warzywnych.


  Prace zakresu europejskiej integracji gospodarczej
Zeszyty Naukowe Nr 832, 2010, s. 100
Cena: 22,58 zł
T r e ś ć: Helena Tendera-Właszczuk, Hanna Kelm, Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej; Wojciech Bąba, Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w aspekcie rynku pracy; Magdalena Zając-Frąs, Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej; Krzysztof Wach, Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej.


  Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego
Zeszyty Naukowe Nr 831, 2010, s. 88
Cena: 21 zł
T r e ś ć: Stanisław Hornik, Ocena możliwości wykorzystania metodologii six sigma w polskich przedsiębiorstwach; Jacek Kaniewski, Badanie i ocena preferencji dotyczących zapachu wybranych kosmetyków; Stanisław Pfeifer, Wykorzystanie modeli wzorcowych w rozwiązywaniu problemu kompensacji cech podczas oceny jakości wyrobów; Renata Salerno-Kochan, Narzędzia zapewniania bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych i ich stosowanie w Unii Europejskiej; Jerzy Szakiel, Paweł Turek, Sensoryczne badania zmian preferencji dotyczących zapachu, barwy i konsystencji emulsji kosmetycznych; Jerzy Szakiel, Modelowanie zachodzących w procesach starzenia zmian wybranych parametrów emulsji kosmetycznych; Paweł Turek Kinetyka zmian intensywności zapachu w czasie - propozycja metodyki badania.


  Prace z słuchaczy Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Zeszyty Naukowe Nr 830, 2010, s. 172
Cena: 35,70 zł
T r e ś ć: Sebastian Brańka, Znaczenie podziemnego magazynowania gazu ziemnego dla rynku dóbr przemysłowych w Polsce; Tomasz Dzierżęga, Strategia dywersyfikacji a rozwój grup kapitałowych; Maria Haluch-Grądalska, Zastosowanie kategorii etycznych w budowie marketingu relacji w zakładach opieki zdrowotnej; Agnieszka Ordys, Znaczenie systemu wczesnego rozpoznania w ocenie ex ante powodzenia procesów międzynarodowych fuzji i przejęć; Elżbieta Wito, Migracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2002-2007; Katarzyna Wawrzyczek, Atrakcyjność Irlandii jako miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Wioletta Wojda-Rosół, Zmiana strategii finansowej w czasie. Teoria i praktyka na przykładzie branży budowlanej; Agnieszka Zawadzka, Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy; Daniel Polek-Pawlak, Stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku IT na tle wybranych krajów europejskich; Maciej Świda, Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce; Krzysztof Kocurek, Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego. Zarys problematyki; Ryszard Stankowski, Wybrane problemy rozwoju rolnictwa w debatach i działalności Wydziału Krajowego Galicji w dobie autonomii; Krzysztof Bar, Przegląd metod bezpośredniej komunikacji w kontekście rozwoju technologii radiolokacyjnych; Marcin Lech, Udział wybranych podatków lokalnych w dochodach gmin na przykładzie gminy Jodłowa.


  Prace z zakresu rachunkowości
Zeszyty Naukowe Nr 829, 2010, s. 196
Cena: 41,48 zł
T r e ś ć: Mieczysław Dobija, Natura czasu a kwoty amortyzacji środków trwałych; Piotr Wójtowicz, Funkcje rachunkowości wobec funkcji celu przedsiębiorstwa; Artur Hołda, Istota badań próbkowych w rewizji i dobór prób badawczych; Paweł Bielawski, Teoretyczne koncepcje tworzenia instrumentów syntetycznych na podstawie parytetu opcji kupna-sprzedaży i modelu kosztów posiadania; Marcin Jędrzejczyk, Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna; Jerzy Kuchmacz, Sprawozdanie o wartości dodanej organizacji pożytku publicznego w systemie pomiaru produktu krajowego brutto; Bartosz Kurek, Kapitał jako ekonomiczna zdolność do wykonywania pracy, Wojciech Kozioł, Kształtowanie krajowych stosunków zatrudnienia (relacji płac) na podstawie modelu kapitału ludzkiego; Jacek Barburski, Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF; Anna Dębska-Rup, Kategoria zaangażowania środków w rachunkowości budżetowej; Helena Kurek, Helena Zielińska, Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego; Katarzyna Szymczyk-Madej, Audyt wewnętrzny w SIR jako źródło informacji o charakterze poznawczym i decyzyjnym; Joanna Toborek-Mazur, Metoda nabycia w międzynarodowym prawie bilansowym.


  Prace z zakresu analiz strategicznych
Zeszyty Naukowe Nr 827, 2010, s. 68
Cena: 16,80 zł
T r e ś ć: Marek Lisiński, Audyt wewnętrzny i jego rola w implementacji strategii przedsiębiorstwa; Edyta Bielińska-Dusza, Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa; Piotr Markiewicz, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa- wybrane aspekty; Marek Szarucki, Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych.


  Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Zeszyty Naukowe Nr 826, 2010, s. 160
Cena: 35,70 zł
T r e ś ć: Stanisław Miklaszewski, Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej; Marcin Rębalski, strategia Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego; Jacek Pera, Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; Marta Ulbrych, Przegląd teorii i koncepcji integracji; Agnieszka Pach-Gurgul, proces regionów nowych państw członkowskich w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej; Anna Odrobina, Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji; Joanna Garlińska-Bielawska, Próby intensyfikacji współpracy państw arabskich na przykładzie rady Współpracy Państw Zatoki; Lidia Mesjasz, Rola wierzycieli prywatnych w rozwiązywaniu kryzysów finansowych; Karolina Klecha-Tylec, Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami.


  Prace z zakresu turystyki
Zeszyty Naukowe Nr 825, 2010, s. 106
Cena: 17,85 zł
T r e ś ć: Józef Sala, Hotele spa&wellnes i ich rola na rynku turystycznym; Renata Seweryn, Lojalność turystów wobec obszarów recepcji (na przykładzie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie); Agata Niemczyk, Zachowania turystyczne mieszkańców Europy - podobieństwa i różnice; Krzysztof Borodako, Geneza oraz istota foresightu regionalnego w kontekście rozwoju gospodarki turystycznej; Katarzyna Klimek, Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii; Małgorzata Sztorc, Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie


  Prace z zakresu nauk politycznych
Zeszyty Naukowe Nr 824, 2010, s. 84
Cena: 12,60 zł
T r e ś ć: Krzysztof Broński, Rozwój systemu ubezpieczeń społecznych w Galicji w XIX wieku (zarys problematyki); Robert Jakimowicz, Gospodarcze aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1992-2007; Dominika Karwoth-Zielińska, Wpływ nielegalnej imigracji na zmiany w nastawieniu społeczeństw wybranych państw członkowskich oraz w polityce państw członkowskich Unii Europejskiej; Joanna Dzwończyk; Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Łukasz Danel, Nurt liberalno-konserwatywny w Polsce po 1989 roku na przykładzie Unii Polityki Realnej.


  Prace z zakresu gospodarowania nieruchomościami
Zeszyty Naukowe Nr 822, 2010, s. 158
Cena: 34,65 zł
T r e ś ć: Stanisław Belniak, Nieruchomości gruntowe w Polsce w procesach rewitalizacji; Małgorzata Furmańska-Oćwieja, Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce; Michał Głuszak, Cechy gospodarstw domowych a sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce; Katarzyna Kania; Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego; Barbara Klimek, Jarosław Szeląg, Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie;Agnieszka Małkowska, Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin; Bartłomiej Marona, Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce; Katarzyna Najbar, Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce; Adam Nalepka, Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną; Małgorzata Uhruska, Istota zarządzania wartością nieruchomości; Joanna Węgrzyn, Wpływ cen czynników produkcji na powodzenie inwestycji deweloperskich.


  Prace z zakresu gospodarki regionalnej
Zeszyty Naukowe Nr 821, 2010, s. 180
Cena: 40,95 zł
T r e ś ć: Patrycja Brańka, Internacjonalizacja gospodarki a współczesne teorie rozwoju regionalnego; Artur Hołuj, Polityka ekologiczna Polski po 1989 roku; Monika Musiał-Malagó, Poziom rozwoju miast na prawach powiatu w Polsce, Anna Harańczyk, Ewelina Skowron, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego; Artur Hołuj, Dominika Hołuj, Programowanie rozwoju miasta Krakowa na przykładzie wybranych dokumentów strategicznych i operacyjnych; Piotr Serafin, zmiany w potencjale demograficznym ludności wiejskiej w województwie małopolskim w latach 1996-2006; Barbara Ostrowska, Turystyka w Japonii; Halina Guzik, Działalność uzdrowiskowa w Ustroniu w latach 200-2006; Bernadetta Zawilińska, Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich; Bogusław Luchter, Jednostki katastralne jako podstawa badań struktury użytkowania ziem w mieście Krakowie; Jerzy Wrona, Wygląd i geograficzna symbolika flag oraz herbów współczesnych państw Azji Wschodniej.


  Prace z zakresu zachowań organizacyjnych
Zeszyty Naukowe Nr 820, 2010, s. 120
Cena: 28,35 zł
T r e ś ć: Arkadiusz Potocki, Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych; Renata Winkler, Marcin Salamaga, Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych; Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Studium niematerialnych zasobów organizacji; Anna Pietruszka-Ortyl, Model doboru kooperanta ze względu na jego zasoby niematerialne; Bogusz Mikuła, Polska kultura organizacyjna jako źródło barier tworzenia organizacji opartych na wiedzy; Marek Makowiec, Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy; Daniel Gach, Istota i założenia prosumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania; Renata Winkler, Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia.


  Prace z słuchaczy Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Zeszyty Naukowe Nr 819, 2010, s. 132
Cena: 19,95 zł
T r e ś ć: Aneta Bochenek-Ciećkiewicz, Odpowiedzialność społeczna biznesu jako jeden z elementów konkurencyjności, Bogusława Czachor, Bariery tworzenia i rozwoju klastra na przykładzie inicjatyw z województwa podkarpackiego; Paweł Drobny, Kapitał ludzki - ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej; Tomasz Dzierżęga, Grupa kapitałowa jako sposób zwiększenia potencjału strategicznego; Julia Gorzelany-Plesińska, Kobieta menedżer - struktura stanowisk kierowniczych w polskich przedsiębiorstwach; Rafał Łabaj, Etatyzm w ocenie szkoły krakowskiej; Jolanta Maroń-Zając, Zmiany w strukturze gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej po akcesji do Światowej Organizacji Handlu; Agnieszka Ordys, Implikacje reformy rynku cukru w Unii Europejskiej dla producentów cukru; Ryszard Stankowski Zarys problemów rozwoju rolnictwa w Galicji w okresie autonomii (1867-1914); Wioletta Wojda-Rosół, Przesłanki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.


  Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju
Zeszyty Naukowe Nr 818, 2010, s. 138
Cena: 31,50 zł
T r e ś ć: Andrzej Prusek, Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej; Kazimierz Zieliński, Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej; Joanna Kudełko, Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej; Lucyna Mączka, Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce; Danuta Golik, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013; w świetle strategii Unii Europejskiej; Andrzej Prusek, Wacław Nelec, Ocena poziomu konkurencyjności i innowacyjności oraz szans rozwoju strategicznych sektorów subregionu mieleckiego; Joanna Kudełko, Tadeusz Matuszkiewicz, Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju; Kazimierz Zieliński, Roman Chorób, Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej.


  Prace z zakresu statystyki społecznej
Zeszyty Naukowe Nr 817, 2010, s. 96
Cena: 13,65 zł
T r e ś ć: Paweł Ulman, Aktywność ekonomiczna członków gospodarstw domowych a ich sytuacja ekonomiczna w latach 1998-2006; Barbara Podolec, Paweł Ulman, Aktywność ekonomiczna ludzi starszych a budżet gospodarstwa domowego; Barbara Podolec, Materialna sfera warunków życia gospodarstw domowych na wsi; Agnieszka Wałęga, Wykształcenie jako determinanta poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych; Marcin Salamaga, Wybrane aspekty analizy przestrzennego zróżnicowania płac w Polsce w 2005 r.


  Prace z zakresu rachunkowości finansowej
Zeszyty Naukowe Nr 816, 2010, s. 158
Cena: 41,48 zł
T r e ś ć: Bronisław Micherda, Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC; Krzysztof Jonas, Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym; Mariusz Andrzejewski, Obowiązki informacyjne spółek notowanych na runku NewConnect; Joanna Krasodomska, Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki; Katarzyna Świetla, Zakres funkcje usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM; Filip Grzegorczyk, Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa; Łukasz Górka, Małgorzata Szulc, Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych; Konrad Grabiński, Wycena we współczesnej sprawozdawczości finansowej; Katarzyna Łuksik, Wpływ polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji na sytuację finansową przedsiębiorstwa; Konrad Stępień, Alicja Kasperowicz-Stępień, Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005;Konrad Stępień, Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości; Marta Stępień, Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej.


  Prace z zakresu zarządzania jakością
Zeszyty Naukowe Nr 815, 2010, s. 170
Cena: 26,25 zł
T r e ś ć: Urszula Balon, Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego; Urszula Balon, Joanna Dziadkowiec, Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością; Joanna Dziadkowiec, Japońska Nagroda Jakości W.E. Deminga; Mariusz Giemza, Łucja Karpiel, Benchmarking w organizacjach; Anna Bolińska, Mariusz Giemza, Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO; Piotr Kafel, Kluczowe czynniki TQM wpływające na wyniki finansowe przedsiębiorstw branży spożywczej; Piotr Kafel, Paweł Nowicki, Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym i polskim oraz normach ISO - integracja systemów; Paweł Nowicki, Wymagania i wdrażanie zasad GMP i GHP w zakładach żywienia zbiorowego; Katarzyna Przybylska, Jakość produktu i wartość marki jako determinanty lojalności klienta; Marek Salerno-Kochan, Przemysław Janus, Istota i uwarunkowania prawne wewnętrznego systemu kontroli obrotu towarów o znaczeniu strategicznym; Marianna Wolańska, Tadeusz Sikora, Rola jakości i wdrażania systemów zarządzania jakością w przemyśle mleczarskim Ukrainy.


  Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań
Zeszyty Naukowe Nr 814, 2010, s. 248
Cena: 47,78 zł
T r e ś ć: Dariusz Dymek, Podstawowe problemy mierzenia jakości w inżynierii oprogramowania; Mariusz Grabowski, Wybrane zagadnienia ładu informatycznego; Mariusz Grabowski, Jan Trąbka, Ocena funkcjonalności oprogramowania wspomagającego procesy logistyki i sprzedaży na platformie Linux w sektorze MŚP; Michał Kozioł, Informatyczne determinanty efektywności szkoleń na odległość w organizacji; Artur Łapczyński, Systemy ekstrakcji informacji; Jan Madej, Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa systemu informatycznego; Grażyna Paliwoda-Pękosz, Wykorzystanie technologii agentów w usługach sieciowych; Dariusz Put, Formułowanie zapytań w heterogenicznych systemach przechowywania danych; Piotr Soja, Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu klasy ERP; Dariusz Put, Piotr Soja, Integracja przedsiębiorstw na poziomie danych i informacji; Wit Urban, Modelowanie zmian cyklicznych przykładowych wielkości ekonomicznych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych; Jacek Wołoszyn, zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczeni i problemy; Paweł Wołoszyn, Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji; Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Paweł Wołoszyn, Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW; Marian Kuraś, Agnieszka Zając, Miejsce, rola i zadania informatyki w zarządzaniu. Ogólny model pojęciowy informatyki w zarządzaniu organizacją; Artur Żuwała, Skuteczność odnośnikowej reklamy internetowej.


  Prace z zakresu prognozowania
Zeszyty Naukowe Nr 813, 2010, s. 148
Cena: 26,25 zł
T r e ś ć: Anna Malina, Zmiany na rynku pracy w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej w świetle założeń i celów strategii lizbońskiej; Artur Lipieta, Analiza i prognozowanie rozwoju społecznego Polski w porównaniu z krajami Unii Europejskiej; Monika Papież, Zastosowanie stochastycznego modelu Cairnsa-Blake'a-Dowda do prognozowania oczekiwanej długości trwania życia; Barbara Pawełek, Normalizacja zmiennych a prognozowanie zmiennej syntetycznej na podstawie wielomianu drugiego stopnia; Sławomir Śmiech Statystyczne modele czynnikowe w modelowaniu ryzyka dotyczącego akcji notowanych na GPW; Stanisław Wanat, Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny - analiza symulacyjna; Katarzyna Frodyma, Klasyfikacja województw ze względu na stan środowiska naturalnego w Polsce; Roman Huptas, Algorytm EM dla modeli mieszanych - podstawy teoretyczne.


  Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji
Zeszyty Naukowe Nr 812, 2010, s. 156
Cena: 23,10 zł
T r e ś ć: Anna Francik, Innowacja i zmiana w organizacji - istota, relacje, implikacje; Małgorzata Kosała, Agnieszka Pichur, wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej; Rafał Morawczyński, miejsce eksportu usług w handlu światowym; Marta Najda-Janoszka; Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej; Bogdan Rogoda, Wpływ funduszy strukturalnych na przedsiębiorczość i rozwój regionalny w Hiszpanii; Marta Najda-Janoszka, Krzysztof Wach, Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej; Zbigniew Michalik, Analiza grup strategicznych w sektorze fonograficznym w Polsce; Krzysztof Wach Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania; Izabela Czaja, Przedsiębiorca w ujęciu Rolanda Coase'a jako wynik ewolucji poglądów instytucjonalistów i krytyków ekonomii klasycznej.


  Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 811, 2009, s. 80
Cena: 11,55 zł
T r e ś ć: Janusz Czekaj, Metoda dekompozycji funduszu premiowego w przedsiębiorstwie; Angelika Wodecka-Hyjek, Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej; Bernard Ziębicki, Zastosowanie techniki flowchartingu w analizie procesów organizacyjnych; Hubert Obora, Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych; Marek Jabłoński, Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się.


  Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim
Zeszyty Naukowe Nr 810, 2009, s. 112
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Aleksy Pocztowski, Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej; Joanna Purgał-Popiela, Analiza i ppomiar kapitału intelektualnego organizacji w kontekście tworzenia wartości dla jej interesariuszy; Alicja Miś, Zarządzanie talentami w organizacji; Tomasz Sapeta, Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw; Beata Buchelt, Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Urban Pauli, Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; Marcin Karwiński, Joanna Pieniążek, Moduł rekrutacja systemu IFS Applictaions i jego zastosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi.


  Prace z zakresu prawa
Zeszyty Naukowe Nr 809, 2009, s. 188
Cena: 30,45 zł
T r e ś ć: Bogusława Gnela, Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie do chwili wejścia w życie konwencji rzymskiej z 1980 r.; Ryszard Szostak, Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne; Jan Lic, Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część druga; Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk, Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym; Michał Łuc, Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego; Jolanta Loranc-Borkowska, Pojęcie niezgodności rzeczy z umową sprzedaży konsumenckiej; Aneta Kaźmierczyk, Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego; Paweł Dąbek, Prokuratoria Generalna dawniej i dziś; Kinga Michałowska, Prawno-podatkowe konsekwencje rozporządzenia autorskim prawem majątkowym; Maja Chodacka, Powództwo o ustalenie w świetle art. 199a & 3 ustawy Ordynacja podatkowa; Piotr Wiatrowski, Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego; Marcin Gałan, Polityka wizowa Unii Europejskiej; Danuta Kabat-Rudnicka, Porządek konstytucyjny Unii Europejskiej.


  Prace z zakresu ubezpieczeń
Zeszyty Naukowe Nr 808, 2009, s. 88
Cena: 12,60 zł
T r e ś ć: Edyta Czerwiec, Charakterystyka rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w Polsce w latach 2003-2006; Maria Płonka, Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej; Grażyna Sordyl, Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym; Grzegorz Strupczewski, Struktura organizacyjna służb reagowania na ryzyko powodzi w Polsce; Łukasz Obrzut, Przychody z prywatyzacji w finansowaniu przejściowego okresu reformy emerytalnej; Elżbieta Patecka, Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie.


  Prace z słuchaczy Studiów Doktoranckich Wydziału Zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 806, 2009, s. 180
Cena: 28,35 zł
T r e ś ć: Ludomir Handzel, Zmiany gospodarcze i społeczne a cele i rezultaty prywatyzacji polskiej gospodarki po 1990 roku; Krzysztof Kocurek, Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego; Remigiusz Łuc, Wybrane aspekty regulacji rynku pracy a ich wpływ na poziom bezrobocia; Ewa Siudyka, Zmiany wielkości i struktury bezrobocia w województwie śląskim w latach 2004-2008; Marian Skrzypiec, Systemy zarządzania w spółce europejskiej; Robert Panek, determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce; Anna Sośnicka, Kształtowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania wiedzą; Dariusz Bryniak, Rola dynamicznej segmentacji rynku w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Katarzyna Znańska-Kozłowska, Pracownik a patologie organizacyjne - wybrane zagadnienia; Wiesław Łukasiński, Dylematy jakości; Paweł Tylek, prawno-ekologiczne uwarunkowania rozwoju narciarstwa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego; Marek Krzysztof Zając, Problemy więziennictwa w Polsce i sposoby ich rozwiązywania; Małgorzata Kryczka, Rozwój infrastruktury noclegowej w Małopolsce w latach 2000-2005.


  Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Zeszyty Naukowe Nr 805, 2009, s. 162
Cena: 24,15 zł
T r e ś ć: Stanisław Miklaszewski, Spór o kierunki rozwoju integracji europejskiej a zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej; Edward Molendowski, Poziom rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w okresie transformacji; Anna Odrobina, Terytorium jako źródło rozwoju gospodarczego; Joanna Garlińska-Bielawska, Krzysztof Jakóbik, Dystans ekonomiczny pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem w warunkach utworzenia Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego handlu (NAFTA); Arkadiusz Mroczek, Nowe zasady wykorzystania pomocy strukturalnej a problem rozwoju polskiej gospodarki; Agnieszka Pach-Gurgul, Pomoc publiczna w Polsce w świetle reguł polityki konkurencji Unii Europejskiej; Jacek Pera, Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych; Piotr Małecki, Globalizacja światowej gospodarki a klasyczne teorie wymiany międzynarodowej; Lidia Mesjasz, Przyczyny kryzysów finansowych XXI wieku; Piotr Stanek, Teoretyczne aspekty kolektywnego podejmowania decyzji w polityce pieniężnej a praktyka Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego


  Prace z zakresu marketingu
Zeszyty Naukowe Nr 804, 2009, s. 188
Cena: 30,45 zł
T r e ś ć: Jan W. Wiktor, Marketing międzynarodowy w perspektywie procesów internacjonalizacji - koncepcja, struktura i uwarunkowania rozwoju; Renata Oczkowska, Procedura makrosegmentacji rynku w marketingu międzynarodowym; Agnieszka Żbikowska, Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze; Anna Czubała, Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych; Marek Rawski, Wybrane teoretyczne i praktyczne problemy tworzenia strategii w marketingu terytorialnym; Halina Wojnarowska; Marketing relacji a wzrost rynkowej wartości przedsiębiorstwa; Piotr Hadrian, Wykorzystanie działań marketingowych w budowaniu wartości przedsiębiorstw o różnym profilu działalności (wyniki badań empirycznych); Agata Jonas, Sanacja usług jako istotny element utrzymania klienta; Krzysztof Kapera, Metodyka tworzenia systemu informacyjnego marketingu; Magdalena Dołhasz, Rola i znaczenie źródeł informacji wykorzystywanych w analizie otoczenia medialnego; Anna Słodkowicz, Marek Rawski, Ocena wykorzystania zasad tworzenia ogłoszenia prasowego (na przykładzie ogłoszeń w czasopiśmie "Vita"); Halina Starzyczna, Pavlina Pellesova, Transition from Trasactional Marketing to Relational Marketing in the the Theory and Practice of Czech Companies.


  Prace z zakresu nauk politycznych
Zeszyty Naukowe Nr 803, 2009, s. 118
Cena: 17,85 zł
T r e ś ć: Jerzy Kornaś, Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Urbanie (1946-2007); Jerzy Kornaś, Wykaz publikacji Profesora Kazimierza Urbana; Jerzy Kornaś, Polska służba cywilna - problemy rozwoju; Robert Jakimowicz; Zarys polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych w latach 1990-2006; Krzysztof Broński, Ochrona dziedzictwa kulturowego w polityce galicyjskich władz autonomicznych. Zarys problematyki; Joanna Dzwończyk; Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego; Marta Kijak-Bloch, Województwo w systemie władz lokalnych w Polsce; Łukasz Danel, Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej.


  Prace z zakresu prawa
Zeszyty Naukowe Nr 802, 2009, s. 176
Cena: 28,35 zł
T r e ś ć: Bogusława Gnela, Kara umowna według Kodeksu cywilnego i według Zasad europejskiego prawa kontraktów; Ryszard Szostak, przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu; Paweł Dąbek, Wykładnia oświadczeń woli według prawa polskiego na tle projektów ustanowienia jednolitych zasad prawa cywilnego Unii Europejskiej; Filip Grzegorczyk, Anna Kielijan, Przedstawicielstwo stron w umowach według PECL i prawa polskiego; Aneta Kaźmierczyk, Monika Szaraniec, Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań; Jan Lic, Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część pierwsza; Kinga Michałowska, Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych; Piotr Wiatrowski, Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym; Piotr Kukuryk, Treść umowy według zasad europejskiego prawa kontraktów oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT; Michał Łuc, Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną; Ewa Barbara Gorlecka, Hipoteczny list zastawny jako instrument finansujący działalność banków hipotecznych w Polsce; Marian Skrzypiec, Spółka europejska jako nowa forma organizacyjno-prawna przedsiębiorcy.


  Prace z zakresu zachowań organizacyjnych
Zeszyty Naukowe Nr 801, 2009, s. 146
Cena: 21 zł
T r e ś ć: Arkadiusz Potocki, Rola komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie; Bogusz Mikuła, Marek Makowiec, Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach; Bogusz Mikuła, Humanizacja w zarządzaniu; Anna Pietruszka-Ortyl, Alianse strategiczne a pozycja konkurencyjna współczesnej organizacji; Renata Winkler, Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy; Renata Winkler, Jakub Palka, Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników; Daniel Gach, Tworzenie kapitału społecznego w organizacjach gospodarczych; Marek Makowiec, Strategia "błękitnego oceanu i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa


  Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych
Zeszyty Naukowe Nr 800, 2009, s. 140
Cena: 23,10 zł
T r e ś ć: Jadwiga Stobiecka, Modele pomiaru jakości usług w zastosowaniach; Adam Sagan, Podejście modelowe w segmentacji rynku; Dariusz Bryniak, Zastosowanie łańcuchów Markowa w procesie dynamicznej segmentacji rynku; Joanna Białynicka-Birula, Strategie decyzyjne uczestników gry aukcyjnej; Dariusz Fatuła, Niepewność, ryzyko i preferencja czasu w planach oszczędnościowych gospodarstw domowych; Ryszard Węgrzyn, Zastosowanie delta hedgingu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Mariusz Łapczyński, Zmienne zastępcze o konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART; Grażyna Plichta, identyfikacja pozytywnych efektów oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - zarys problematyki; Jolanta Mirek, Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych.


  Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 799, 2009, s. 198
Cena: 31,50 zł
T r e ś ć: Izabela Czaja, Przedsiębiorca w teorii Alfreda Marshalla; Anna Francik, Rozważania o efektywności w kontekście procesów innowacyjnych; Zbigniew Michalik, Rafał Morawczyński, strategia w działalności firm eksportujących; Małgorzata Kosała, Agnieszka Pichur, Warunki przedsiębiorczości w dobie gospodarki opartej na wiedzy; Marta Najda, Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach uogólnionej niepewności; Małgorzata Kosała, Agnieszka Pichur, Powstawanie oporów wobec innowacji oraz sposoby ich przełamywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Krzysztof Wach, Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu czynnikowym; Rafał Morawczyński, Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działaność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw; Agnieszka Żur, Czynnikowe a wynikowe determinanty występowania zachowań przedsiębiorczych w organizacji; Izabela Czaja, Krzysztof Wach, Zmiany obrotów w handlu zagranicznym Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej; Zbigniew Michalik, Trendy rozwojowe w sektorze fonograficznym; Bogdan Rogoda, Kupon rabatowy i jego funkcja ekonomiczna.


  Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań
Zeszyty Naukowe Nr 798, 2009, s. 316
Cena: 44,10 zł
T r e ś ć: Piotr Soja, Rola przywództwa we wdrożeniu systemu klasy ERP; Piotr Soja, Dariusz Put, Zastosowanie ontologii do modelowania przedsiębiorstw; Dariusz Put, Implementacja reguł integralności w XML-owskich bazach danych; Jacek Wołoszyn, Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych; Michał Kozioł, Wykorzystanie technologii komputerowej w szkoleniach pracowników; Jan Madej, Zarządzanie bezpieczeństwem a polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego w przedsiębiorstwie; Mariusz Grabowski, Agnieszka Zając, Dane, informacje, wiedza - próba definicji; Dariusz Dymek, Podstawowe zagadnienia pozyskiwania wiedzy w Internecie; Wit Urban, Teoretyczne aspekty problemu odwróconego w arytmetyce rozmytej; Jacek Wołoszyn, Paweł Wołoszyn, Wit Urban, Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych; Janusz Morajda, Metoda ewolucyjnej optymalizacji neuronowego systemu decyzyjnego dla zastosowań finansowych; Piotr Stefanów, Koszty badań i oceny jakości; Paweł Lula, Podobieństwo obiektów opisanych za pomocą języka XML; Paweł Wołoszyn, Multiagentowy model dyfuzji opinii w populacji; Janusz Stal, Charakterystyka narzędzi wspierających modelowanie ontologii; Jan Madej, Janusz Sztorc, proces zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego w przedsiębiorstwie; Dariusz Borratyński, Ocena metod redukcji wymiaru w klasyfikacji dokumentów tekstowych w języku polskim; Rafał marek, Informatyzacja branży turystycznej na tle polskich przedsiębiorstw; Ryszard Tadeusiewicz, Lidia Ogiela, Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnych.


  Prace z zakresu prognozowania
Zeszyty Naukowe Nr 797, 2008, s. 172
Cena: 25,20 zł
T r e ś ć: Anna Malina, Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004; Katarzyna Frodyma, Barbara Pawełek, Badanie zmian w uporządkowaniu województw ze względu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999-2004; Monika papież, Analiza przestrzenno-czasowa rynku pracy osób w okresie starości ekonomicznej w Polsce w latach 1999-2005; Jadwiga Kostrzewska, Analiza zmian rozmiaru długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005; Katarzyna Frodyma, Klasyfikacja podmiotów gospodarczych ze względu na sytuację finansową; Stanisław Wanat, Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela - analiza symulacyjna; Artur Lipieta, Dobór wartości początkowych w modelu wyrównania wykładniczego Browna a wyniki prognozowania; Barbara Pawełek, Badanie wrażliwości miar Jeffreysa-Matusity i Canberry na małe zmiany wartości zmiennych; Sławomir Śmiech, Ocena hipotez związanych z modelami wyceny aktywów kapitałowych dla wybranych funduszy inwestycyjnych


  Prace z zakresu rachunkowości
Zeszyty Naukowe Nr 796, 2009, s. 200
Cena: 31,50 zł
T r e ś ć: Mieczysław Dobija, Natura i piękno zapisu podwójnego; Wojciech Kozioł, Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce; Mieczysław Dobija, Bartosz Kurek, Istota pracy w fizyce i rachunkowości; Joanna Toborek-Mazur, Kapitał mniejszości w rachunkowości; Katarzyna Szymczyk-Madej, Pojęcie i zakres audytu wewnętrznego w systemie informatycznym rachunkowości; Ireneusz Górowski, Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości odroczonego podatku dochodowego; Piotr Wójtowicz, Oszukańcza sprawozdawczość finansowa wobec teorii kontraktów i teorii agencji; Paweł Bielawski, Wycena instrumentów finansowych według ceny nabycia i wartości rynkowej na przykładzie strategii spread motyla; Marcin Jędrzejczyk, Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych; Marcin Osikowicz, Rachunkowe i podatkowe aspekty ewidencji dotacji z funduszy strukturalnych; Helena Kurek, Helena Zielińska, Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego; Artur Hołda, Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw branży budowlanej; Anna Dębska-Rup, Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności; Katarzyna Kluska, Odpowiedzialność za nieprawidłowości występujące w badanym sprawozdaniu finansowym.


  Prace z zakresu spraw europejskich i międzynarodowych
Zeszyty Naukowe Nr 795, 2009, s. 104
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Aleksander Surdej, Determinanty zmiany zakresu i form pracy nieformalnej w wybranych państwach członkowskich UE; Zbigniew Rudnicki, Edukacja europejska i jej polski wymiar; Jan Brzozowski, Współczesne migracje wykwalifikowanych Polaków: uwagi dotyczące możliwych skutków gospodarczych; Danuta Kabat, Zbigniew Rudnicki, Integracja międzynarodowa: problemy konceptualizacji i definicji.


  Prace z zakresu handlu międzynarodowego
Zeszyty Naukowe Nr 794, 2009, s. 152
Cena: 22,05 zł
T r e ś ć: Elżbieta Bombińska, Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004; Małgorzata Czermińska, Zmiany regulacji i wykorzystania instrumentów promocyjno-informacyjnego wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską; Henryk Czubek, Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w eksporcie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej; Agnieszka Hajdukiewicz, Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO; Krzysztof Kosiec, Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne; Marek Maciejewski, Zmiany w strukturze eksportu a dynamika wzrostu gospodarczego; Adam Michalik, wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych); Bożena Pera, Innowacyjność gospodarki polskiej na tle Unii Europejskiej a wybrane instrumenty wspierające rozwój eksportu; Wojciech Zysk, Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską


  Prace z zakresu teorii ekonomii
Zeszyty Naukowe Nr 793, 2008, s. 128
Cena: 9,98 zł
T r e ś ć: Stanisław Lis, Ruprecht von Heusinger, Derivative Logic and the Banking System; Piotr Klimczyk, Analiza struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej; Andrzej Adamczyk, Julia Gorzelany-Plesińska, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej; Aleksander Kowalski, Prywatyzacja a sektor finansów publicznych w Polsce; Dorota Góral, Robert W. Włodarczyk, Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji; Dorota Kuder, Wybrane aspekty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w latach 1995-2004; Andrzej Zyguła, Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych - hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia.


  Prace z zakresu ekonomiki nieruchomości
Zeszyty Naukowe Nr 792, 2008, s. 141
Cena: 11,03 zł
T r e ś ć: Stanisław Belniak, Makroekonomiczne uwarunkowania rynku mieszkaniowego w Polsce; Joanna Walczyk, rozwój sektora budowlanego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej; Małgorzata Uhruska, Uwarunkowania wzrostu wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnych; Katarzyna Najbar, Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań; Adam Nalepka, Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości; Michał Głuszak, Wartość rynkowa i wartość inwestycyjna nieruchomości gruntowych w procesach land developerskich; Bartłomiej Marona, Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych; Katarzyna Najbar, Adam Nalepka, Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych; Andrzej Kosecki, Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy; Barbara Klimek, Stanisław Maciejowski, Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków.


  Prace z zakresu spraw europejskich i międzynarodowych
Zeszyty Naukowe Nr 791, 2008, s. 120
Cena: 8,40 zł
T r e ś ć: Jerzy Mikułowski Pomorski, Nauki społeczne wobec współczesnych procesów fragmentaryzacji; Aleksander Surdej, Współzależność gospodarcza a narodowe państwo dobrobytu; Zbigniew Rudnicki, Danuta Kabat, W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego; Danuta Kabat, Europeizacja i globalizacja jako procesy warunkujące politykę integracji europejskiej; Jan Brzozowski, Przebieg procesu asymilacyjnego Polonii brazylijskiej.


  Prace z zakresu statystyki i statystycznych metod sterowania jakością
Zeszyty Naukowe Nr 790, 2008, s. 150
Cena: 11,03 zł
T r e ś ć: Barbara Podolec, Paweł Ulman, Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych; Marcin Salamaga, Analiza dynamiki struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003; Agnieszka Pasztyła, Wykorzystanie metody składowych głównych i składowych niezależnych w analizie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych; Barbara Podolec, Agnieszka Wałęga, Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych; Paweł Ulman, Zakres i intensywność ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2003 roku; Anna Lysy, Prognozowanie natężenia strumienia dokumentacji na poziomie urzędu gminy; Michał Major, Piotr Stefanów, Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu; Michał Major; Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu; Janusz Niezgoda, Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD.


  Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju
Zeszyty Naukowe Nr 789, 2008, s. 132
Cena: 9,98 zł
T r e ś ć: Andrzej Prusek, Ocena kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu według metodologii cost benefit analysis; Lucyna Mączka, Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy; Kazimierz Zieliński, Danuta Golik, Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich; Joanna Kudełko, Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów; Wacław Nelec, Danuta Golik, Ocena realizacji strategii rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji europejskiej w latach 2000-2006; Joanna Kudełko, Tadeusz Matuszkiewicz, Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego; Joanna Ślusarczyk, Analiza wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich powiatu krakowskiego w warunkach integracji europejskiej.


  Prace z zakresu turystyki
Zeszyty Naukowe Nr 788, 2008, s. 148
Cena: 11,55 zł
T r e ś ć: Józef Sala, Turystyka biznesowa a rozwój hotelarstwa w Polsce; Jadwiga Berbeka, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji oraz jego determinanty w latach 2003-2004; Agata Niemczyk, Zagospodarowanie czasu wolnego przez uczestnictwo w turystyce (na przykładzie Polski); Renata Seweryn, Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie; Krzysztof Borodako, Pasażerskie usługi lotnicze jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego w Małopolsce; Katarzyna Klimek, Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valis; Małgorzata Kryczka, Atrakcyjność turystyczna Krakowa a rozwój bazy noclegowej w latach 2000-2005; Małgorzata Sztorc, Efektywność outsourcingu w hotelarstwie.


  Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej
Zeszyty Naukowe Nr 787, 2008, s. 228
Cena: 16,80 zł
T r e ś ć: M. Zając, P. Malina, Badania i rozwój jako czynnik rozwoju gospodarczego integrującej się Europy; A. Gierczycka-Bednarek, Konkurencyjność Unii Europejskiej na tle gospodarki USA; A. Bochenek-Ciećkiewicz, Program reform w Polsce na rzecz realizacji strategii lizbońskiej; H. Tendera-Właszczuk, H. Kelm, Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów; J. Hoyer, D. Karwoth-Zielińska, Bariery migracji pracowników w Unii Europejskiej; M. Zając, Rozwój stosunków handlowych i współpracy gospodarczej pomiędzy UE a NAFTA na przykładzie USA; W. Bąba, B. Serda, Stosunki gospodarcze UE - Mercosur na tle perspektywy utworzenia FTAA; W. Bąba, Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej na przykładzie Republiki Mołdowy; M. Zajączkowska, Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne; D. Karwoth-Zielińska, H. Tendera-Właszczuk, Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych UE; C.P. Kłak, Europejski nakaz aresztowania jako instrument walki z przestępczością w zjednoczonej Europie.


  Prace z zakresu ekonomii stosowanej
Zeszyty Naukowe Nr 786, 2008, s. 124
Cena: 9,45 zł
T r e ś ć: Michał Gabriel Woźniak, Wzrost gospodarczy, kapitał społeczny,nierówności społeczne z perspektywy uwarunkowań instytucjonalnych; Łukasz Jabłoński, Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego; Michał Gabriel Woźniak, Łukasz Jabłoński, Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy. Próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski; Dariusz Firszt, Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki; Ryszarda Bolonek, Dylematy pomiaru efektów zewnętrznych na przykładzie rynku dóbr i usług sieci komputerowej; Ryszarda Bolonek, Dariusz Firszt, Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce.


  Prace z zakresu rachunkowości finansowej
Zeszyty Naukowe Nr 785, 2008, s. 200
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Bronisław Micherda, Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości dodanej; Bronisław Micherda, Małgorzata Szulc, Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw; Krzysztof Jonas, Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym; Joanna Krasodomska, Przesłanki zróżnicowania systemów rachunkowości na świecie; Marcin Kędzior, Joanna Krasodomska, Analiza finansowa jako narzędzie oceny działalności banku; Konrad Grabiński, Problem utraty wartości aktywów z perspektywy analizy finansowej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie; Łukasz Górka, Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym; Ewa Grabowska-Kaczmarczyk, Formy nadzoru nad jakością działania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Polsce na tle wytycznych Unii Europejskiej; Jaromir Grącki, Prognostyczna funkcja rachunkowości; Danuta Krzywda, Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce; Marta Stępień, Problemy ewidencji ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej; Katarzyna Świetla, Ewolucja rachunkowości polskiej na tle rozwiązań Unii Europejskiej; Barbara Grabińska, Katarzyna Stabryła, Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach.


  Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej
Zeszyty Naukowe Nr 783, 2009, s. 118
Cena: 9,98 zł
T r e ś ć: Tomasz Geodecki, Współczesna polityka innowacyjna w ujęciu ewolucyjnym; Łukasz Mamica, Piotr Kopyciński, Między układem instytucjonalnym a poziomem innowacyjności gospodarki - analiza porównawcza Litwy, Norwegii i Polski; Maciej Frączek, pozycja rynku pracy w Polsce wśród krajów Unii Europejskiej wyznaczona za pomocą wskaźników monitorujących wytyczne w sprawie zatrudnienia; Tadeusz Skoczek, Zasady finansowania mediów publicznych w Polsce; Paweł Białynicki-Birula, Mariusz Łapczyński, Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych); Ambroży Mituś, Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość.


  Prace z zakresu towaroznawstwa żywności
Zeszyty Naukowe Nr 781, 2008, s. 186
Cena: 14,18 zł
T r e ś ć: Zofia Cichoń, Małgorzata Woźniak-Słota, Wspólnotowy system zwolnień celnych; Maria Krełowska-Kułas, Szkodliwy wpływ niedoboru lub nadmiaru witamin na organizm człowieka; Maria Czechowska-Liszka, Katarzyna Sobik, Jakość wód mineralnych na polskim rynku i preferencje konsumenckie dotyczące ich spożycia; Wanda Kudełka, Jakość żywności dietetycznej na przykładzie produktów dla niemowląt i małych dzieci; Wanda Kudełka, Agata Kosowska, Składniki przypraw i ziół przyprawowych determinujące ich funkcjonalne właściwości oraz ich rola w żywieniu człowieka i zapobieganiu chorobom; Małgorzata Miśniakiewicz, Biologiczne zanieczyszczenia żywności. Mikotoksyny; Małgorzata Miśniakiewicz, Joanna Ptasińska, Analiza jakości wina dostępnego na polskim rynku; Joanna Ptasińska, Żywność modyfikowana genetycznie - argumenty za i przeciw; Stanisław Popek, Aleksandra Filip, Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności.


  Prace z zakresu matematyki
Zeszyty Naukowe Nr 780, 2008, s. 148
Cena: 10,50 zł
T r e ś ć: Tadeusz Stanisz, Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych ich własności; Beata Ciałowicz, Wpływ banku na zmiany kumulatywne w sferze konsumpcji; Krzysztof Guzik, Edward Smaga, Zbędne składniki portfela; Agnieszka Lipieta, Stany równowagi w ekonomii Debreu z własnością prywatną; Jan Tatar, Miary zależności wektorów losowych o różnych wymiarach; katarzyna Budny, Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej. Konstrukcja miary martyngałowej; Fryderyk Falniowski, Złożoność Grassbergera; Marta Szklarska, Pewne własności jądra reprodukującego w przestrzeniach Hilberta; Beata Ciałowicz, Analiza funkcji użyteczności innowacyjnej; Krzysztof Guzik, Edward Smaga, Istotność składników portfela; Agnieszka Lipieta, Analiza jakości stanów równowagi w ekonomii Debreu; Jan Tatar, Rozszerzenie klasy estymatorów jądrowych.


  Prace z zakresu nauk politycznych
Zeszyty Naukowe Nr 779, 2008, s. 120
Cena: 8,93 zł
T r e ś ć: Krzysztof Broński, Kwestia opieki publicznej nad ubogimi w Galicji w dobie autonomicznej (wybrane problemy); Jerzy Kornaś, Inteligencja w myśli społeczno-politycznej Narodowej Demokracji; Kazimierz Urban, Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50. XX wieku (wybrane elementy stanu posiadania); Robert Jakimowicz, Zarys japońsko-rosyjskich stosunków gospodarczych w latach 1992-2005; Joanna Dzwończyk, Stan trzeciego sektora w Polsce; Łukasz Danel, Prawa mniejszości romskiej w świetle aktów prawa międzynarodowego i działalności niektórych międzynarodowych organizacji.


  Prace z zakresu finansów
Zeszyty Naukowe Nr 778, 2008, s. 256
Cena: 17,85 zł
T r e ś ć: Czesław Bywalec, Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce; Maria Kosek-Wojnar, Identyfikacja obszarów ryzyka w świetle celów działalności jednostek samorządu terytorialnego; Krzysztof Surówka, Źródła dochodów a samodzielność JST w Polsce; Stanisław Cieśla, Tendencje i możliwości rozwoju spółdzielczości bankowej w Polsce na początku XXI wieku; Krystna Ciuman, Wymogi kapitałowe wobec zakładów ubezpieczeń działu II w świetle dyrektyw unijnych; Aleksandra Jurkowska, Czy banki zagraniczne transferują zyski?; Alicja Kasperowicz-Stępień, Zakres samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2004; Katarzyna Owsiak, Etyczne aspekty zaciągania długu publicznego; Ireneusz Bartyzel, Uprzednie porozumienie cenowe jako instrument ograniczający ryzyko podatkowe; Barbara Grabińska, Mierniki wyników działalności w alokacji środków publicznych na szkolnictwo wyższe; Agnieszka Jachowicz, Prefinansowanie projektów ze środków budżetu państwa w formie pożyczki szansą dla samorządów na zwiększenie absorpcji funduszy z Unii Europejskiej (na przykładzie ZPORR 2004-2006 dla województwa małopolskiego); Renata Kantczak, Koordynacja czy centralizacja działalności krajowych banków centralnych w Unii Gospodarczej i Walutowej; Piotr Karaś, Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach; Alina Klonowska, Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem; Katarzyna Maj-Waśniowska, Procedury zadłużania się samorządów w krajach Unii Europejskiej; Janusz Patla, Rola systemów bankowości elektronicznej w sprzedaży produktów bankowych.


  Prace z zakresu handlu zagranicznego
Zeszyty Naukowe Nr 777, 2008, s. 148
Cena: 11,03 zł
T r e ś ć: Małgorzata Czermińska, Zasady i funkcjonowanie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej - implikacje dla Polski; Wojciech Zysk, Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej wspólnot Europejskich; Bożena Pera, Konsekwencje przyjęcia przez Polskę instrumentów ochrony rynku stosowanych w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej; Adam Michalik, Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku; Marek Maciejewski; Zmiany w strukturze towarowej polskiego handlu zagranicznego a deficytowość wymiany handlowej; Agnieszka Hajdukiewicz, Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych; Henryk Czubek, System finansowego wsparcia eksportu przyjęty przez Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej; Elżbieta Bombińska, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce (wybrane zagadnienia).


  Prace z zakresu prawa
Zeszyty Naukowe Nr 776, 2008, s. 112
Cena: 8,93 zł
T r e ś ć: Ryszard Szostak, Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Jan Lic, Udziały majątkowe wspólników w procesie przekształcania spółek; Filip Grzegorczyk, Grzegorz Miś, Polski system rejestrowy przedsiębiorców - ewolucja i porównanie z systemami rejestrowymi w innych krajach; Aneta Kaźmierczyk, Monika Szaraniec, Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań; Paweł Dąbek, Problematyka reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym w świetle nowych uregulowań prawnych; Piotr Wiatrowski, Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji.


  Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 775, 2008, s. 130
Cena: 11,03 zł
T r e ś ć: Janusz Czekaj, Bernard Ziębicki, Metodyczne aspekty audytu komunikacji w organizacji, Tomasz Kafel, Instrumenty pomocnicze we wdrażaniu zarządzania procesowego; Marek Ćwiklicki, Zrównoważona karta wyników jako instrument monitorowania procesów biznesowych; Bernard Ziębicki, System oceny efektywności procesów biznesowych; Maciej Walczak, Analiza porównawcza organizacji procesów wytwarzania wyrobów i obsługi klientów; Marek Jabłoński, Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się; Angelika Wodecka-Hyjek, ewolucja koncepcji outsourcingu; Hubert Obora, Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ.


  Prace z zakresu analiz strategicznych
Zeszyty Naukowe Nr 774, 2008, s. 120
Cena: 9,98 zł
T r e ś ć: Marek Lisiński, Analiza organicznego modelu zarządzania strategicznego; Piotr Markiewicz, Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii; Gracjana Noga, Struktura procesu implementacji strategii przedsiębiorstwa; Edyta Bielińska-Dusza, Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie; Wojciech Pająk, Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw; Marek Szarucki, Piotr Maliński, Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja; Marek Szarucki, Agnieszka Wałęga, Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce.


  Prace z zakresu zarządzania personelem
Zeszyty Naukowe Nr 773, 2008, s. 136
Cena: 11,03 zł
T r e ś ć: Aleksy Pocztowski, Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego; Alicja Miś, Efektywnościowy wymiar kariery zawodowej; Bogdan Wawrzyniak, Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania controlingu personalnego; Tomasz Sapeta, Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji; Beata Buchelt-Nawara, Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; Beata Buchelt-Nawara, Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Joanna Purgał-Popiela, Miejsce kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji XXI wieku; Marcin Karwiński, Rola motywacyjna składników wynagrodzeń menedżerów; Urban Pauli, Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników.


  Prace z zakresu procesu zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 772, 2008, s. 276
Cena: 17,85 zł
T r e ś ć: Adam Stabryła, projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarządzania; Leszek Kozioł, Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego; Halina Piekarz, Interpretacja kompetencji organizacyjnych z perspektywy metafor biologicznych; Czesław Mesjasz, Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adapitve Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji; Andrzej Kozina; Problem oceny siły przetargowej w negocjacjach; Jan Beliczyński, Implemantacja strategii reklamy; Jolanta Walas-Trębacz, Uwarunkowania powodzenia rewitalizacji strategicznej przedsiębiorstwa; Paweł Cabała, Modele pomiaru i kontroli ryzyka w procesie implementacji strategii; Beata Barczak, Organizacja sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw; Katarzyna Bartusik, Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw; Tomasz Małkus, Postępowanie dignostyczne w outsourcingu usług logistycznych; Krzysztof Woźniak, Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu; Mariusz Wachala, System informacji menedżerskiej dla potrzeb zarządzania projektami; Sławomir Wawak, Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością; Małgorzata Tyrańska, Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; Bernard Bińczycki, Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych; Tomasz Czubek, Zarządzanie rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego; Bartosz Boćko, Przyczynek do badania efektywności aliansu strategicznego.


  Prace z zakresu polityki przemysłowej i ekologicznej
Zeszyty Naukowe Nr 771, 2008,
Cena: 12,08 zł
T r e ś ć: Krzysztof Berbeka, Ukryte transfery finansowe w gospodarce wodnej - próba identyfikacji; Justyna Dyduch, Strategie funkcjonowania przedsiębiorstw w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla; Justyna Dyduch, Małgorzata Kożuch, Wykorzystanie instrumentów rynków kapitałowego i instrumentów pochodnych o ochronie środowiska; Józefa Famielec, Przesłanki i kierunki zmian wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz opłat produktowych w odniesieniu od odpadów poużytkowych w świetle wyników badań; Kazimierz Górka, Tendencje do monopolizacji gospodarki w Polsce; Małgorzata Kożuch, Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce; Bożena Lisiecka-Białas, Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez tworzenie holdingów; Piotr P. Małecki, Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska; Ksymena Rosiek, Skuteczność - przegląd definicji; Urszula Wąsikiewicz-Rusnak, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na podstawie systemu norm ISO 9000 oraz systemu bezpieczeństwa żywności HACCP.


  Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań
Zeszyty Naukowe Nr 770, 2009, s. 316
Cena: 21 zł
T r e ś ć: Michał Kozioł, Bezpieczeństwo informacji i ochrona systemów informatycznych w przedsiębiorstwie; Agnieszka Zając, Wykorzystanie metafor do identyfikacji potrzeb informatycznych; Agnieszka Zając, Marian Kuraś, Badanie potrzeb informacyjnych; Janusz Morajda, Konstrukcja modeli decyzyjnych dla krótkoterminowych inwestycji walutowych przy zastosowaniu systemu neuroagentowego; Paweł Lula, Janusz Sztorc, Ewolucja i stan obecny systemów analizy danych biznesowych, Jan Madej, Katarzyna Szymczyk-Madej, Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach według kodeksu karnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych; Jan Madej, Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach; Mariusz Grabowski, Zrównoważona karta wyników jako narzędzie pomiaru efektywności przedsięwzięć e-biznesowych; Jacek Wołoszyn, Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych; Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych; Wit Urban, Wykorzystanie aproksymacji pola pod wykresem funkcji przynależności zmiennej liniowego równania różnicowego do rozwiązania problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej; Janusz Sztorc, Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source; Janusz Stal, Sieci neuronowe w segmentacji odbiorców usług komunalnych; Dariusz Put, System interaktywnego wspomagania wyszukiwania informacji w hurtowniach danych; Dariusz Put, Piotr Soja, Projektowanie logicznego modelu bazy danych - uwagi praktyczne; Piotr Soja, Problemy we wdrożeniach systemów klasy ERP; Marian Kuraś, System informacyjny a system informatyczny - co poza nazwą różni te dwa obiekty? Piotr Stefanów, Symulacyjne badanie własności karty kontrolnej typu Shewharta X.


  Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji
Zeszyty Naukowe Nr 769, 2008, s. 152
Cena: 11,03 zł
T r e ś ć: Izabela Czaja, Obszary wysokich technologii w Unii Europejskiej; Anna Francik, Małgorzata Kosała, Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw; Agnieszka Pichur, Małgorzata Kosała, Przykłady klasyfikacji innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek; Krzysztof Wach, Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Zbigniew Michalik, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym; Agnieszka Żur, Przedsiębiorczość organizacyjna jako strategia uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku; Bogdan Rogoda, Ceny optymalne a zmiany stawek podatku VAT w warunkach konkurencji; Marta Najda, Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; Rafał Morawczyński, Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw; Zbigniew Michalik, Rafał Morawczyński, Eksport a rozwój przedsiębiorstw.


  Prace z zakresu rachunkowości finansowej
Zeszyty Naukowe Nr 768, 2008, s. 224
Cena: 15,23 zł
T r e ś ć: Bronisław Micherda, Współczesne oblicze sprawozdania finansowego; Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak, Rachunkowe i pozarachunkowe kategorie wartości firmy; Katarzyna Świetla, Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych jako podstawa MSSF; Konrad Grabiński, Polityka rachunkowości a szacowanie wartości w polskim prawie bilansowym na przykładzie utraty wartości aktywów; Joanna Krasodomska Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania ryzykiem; Krzysztof Jonas, Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian; Alicja Kasperowicz-Stępień, Konrad Stępień, Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych; Ewa Grabowska-Kaczmarczyk, Wiarygodność badania sprawozdania finansowego w zarządzaniu jednostką gospodarczą; Łukasz Górka, Małgorzata Szulc, Wybrane modele analizy dyskryminacyjnej w realizacji celów badania sprawozdań finansowych; Marcin Kędzior, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału; Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Perspektywy rozwoju polskiego prawa bilansowego; Marta Stępień, Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej, Maria Wojas, Częstotliwość tworzenia rezerw i ich wpływ na kształtowanie sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw.


  Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań
Zeszyty Naukowe Nr 764, 2007, s. 206
Cena: 14,18 zł
T r e ś ć: Jacek Wołoszyn, Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych; Wit Urban, Analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych; Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego; Paweł Lula, Tadeusz Wilusz, Architektury systemów rozproszonego przetwarzania danych; Piotr Stefanów, Wyznaczanie współczynników wagowych w procedurach klasyfikacyjnych; Piotr Soja, Czynniki sukcesu wdrażania systemów MPR II/ERP - analiza poziomu wystąpienia w polskich przedsiębiorstwach; Dariusz Put, Pierwsza postać normalna a efektywność zapytań wybierających; Janusz Morajda, Badania dynamiki systemu multiagentowego symulującego zachowania inwestorów giełdowych; Jan Madej, Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego; Paweł Lula, Analiza taksonomiczna dokumentów tekstowych; Mariusz Grabowski, Kierunki rozwoju rozproszonych systemów przetworzonych informacji; Dariusz Borratyński, Problematyka pomiaru procesu tworzenia oprogramowania w kontekście zastosowania schematu PSP.


  Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju
Zeszyty Naukowe Nr 762, 2008, s. 126
Cena: 9,98 zł
T r e ś ć: Lucyna Mączka, Strategia lizbońska a nierówności dochodowe; Danuta Golik, Wpływ integracji europejskiej na funkcje i zadania banków spółdzielczych w Polsce; Tadeusz Matuszkiewicz, Andrzej Prusek, "Dolina Lotnicza" jako przykład klastra przemysłowo-innowacyjnego województw Polski Południowo-Wschodniej; Andrzej Prusek, Wacław Nelec, Kwestionariuszowa metodyka analizy i oceny konkurencyjności, innowacyjności i strategii rozwoju firm w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce; Jolanta Teneta-Płotkowiak, Joanna Kudełko, Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego; Danuta Golik, Jolanta Teneta-Płotkowiak; Programowy rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Małopolsce; Kazimierz Zieliński, Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002; Dariusz Żmija, Analiza realizacji wybranych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"


  Prace z zakresu turystyki
Zeszyty Naukowe Nr 761, 2007, s. 98
Cena: 7,35 zł
T r e ś ć: Józef Sala, Jacenty Musiał, Determinanty rozwoju gospodarki turystycznej w subregionie limanowskim; Renata Seweryn, Preferencje turystów przyjeżdżających do Krakowa w zakresie wyboru środka transportu; Krzysztof Borodako, Wykorzystanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu zmian turystyki w Krakowie; Katarzyna Klimek, Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii; Bernadeta Andrioaia, Możliwości i uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Rumunii.


  Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej
Zeszyty Naukowe Nr 759, 2007, s. 172
Cena: 12,08 zł
T r e ś ć: Paweł Białynicki-Birula, Funkcjonowanie współczesnych modeli ochrony zdrowia; Maciej Frączek, Bezrobocie wielokrotne w Polsce w latach 2001-2004; Tomasz Geodecki, Instrumenty polityki wsparcia działalności badawczo-rozwojowej; Karolina Krawczyk, Koncepcja parku przemysłowego na tle wybranych form wspierania przedsiębiorczości w Polsce; Michał Kudłacz, Polskie metropolie - wybrane aspekty rozwoju w świetle współczesnych uwarunkowań i wyzwań; Stanisław Mazur, Prawne i finansowe aspekty programowania rozwoju regionalnego; Agnieszka Pacut, Obraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku; Marcin Zawicki, Instrumenty nowego zarządzania publicznego.


  Prace z zakresu makroekonomii
Zeszyty Naukowe Nr 758, 2007, s. 196
Cena: 13,65 zł
T r e ś ć: Marek A. Dąbrowski, Zarys ewolucji koncepcji kursu walutowego równowagi; Marta Wajda-Lichy, Kurs walutowy w regułach polityki monetarnej; Andrzej Wojtyna, Stabilność finansowa a polityka pieniężna; Katarzyna Glinka; Wpływ deflacji i pułapki płynności na skuteczność polityki pieniężnej; Barbara Kieniewicz, Urszula Lorenowicz, Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem; Marta Sordyl, Reformy gospodarcze i nowa polityka ekonomiczna w Argentynie po kryzysie lat 1999-2002; Mirosław Raczyński, Teoretyczne uzasadnienia niezależności regulatorów usług użyteczności publicznej; Małgorzata Leszczyńska, Bogumiła Szopa, Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych - aspekty teoretyczne; Paweł Kawa, Nowe modele wzrostu gospodarczego; Jan Kultys, Czynniki określające rozmiary firm; Bogumiła Szopa, Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce; Magdalena Zachłod, Metody krótkookresowej analizy i prognozowania spożycia indywidualnego gospodarstw domowych.


  Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych
Zeszyty Naukowe Nr 756, 2007, s. 156
Cena: 10,50 zł
T r e ś ć: Stefan Mynarski, Rola informacji w ocenie szans rynkowych; Adam Sagan, Wielopoziomowe modele strukturalne w analizie postępowania konsumentów - porównanie modeli pomiarowych; Jadwiga Stobiecka, Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-perfomance - studium empiryczne; Joanna Białynicka-Birula, Analiza tendencji na światowym rynku dzieł sztuki na przełomie XX i XXI wieku; Mariusz Łapczyński, Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym; Grażyna Plichta, Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań; Dariusz Fatuła, Analiza użytkowania kart płatniczych w Polsce w latach 1998-2005; Jolanta Mirek, Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce; Ryszard Węgrzyn, Arbitraż jako podstawa właściwych relacji cen opcji; Kazimierz Baścik, Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku.


  Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
Zeszyty Naukowe Nr 755, 2007, s. 98
Cena: 7,88 zł
T r e ś ć: Adam Szałkowski, Składniki kapitału społecznego; Jacek Kopeć, Nowoczesne metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi; Grzegorz Łukasiewicz, Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych; Urszula Bukowska, Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się; Jarosław Piwowarczyk, Uczestnictwo pracowników w nadzorze korporacyjnym - siła oczekiwania, procedury decyzyjne; Piotr Zając, Andrzej Adamczyk, Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską.


  Prace z zakresu finansów
Zeszyty Naukowe Nr 754, 2007, s. 184
Cena: 13,65 zł
T r e ś ć: Barbara Grabińska, Ewolucja systemu finansowania szkolnictwa wyższego w Australii; Barbara Grabińska, Katarzyna Stabryła, Rafał Góral, Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro; Teresa Gołębiewska, Wykorzystanie faktoringu w restrukturyzacji kredytów nieregularnych; Aleksandra Jakubowska, Kapitał zagraniczny a wrażliwość banków na stosowane w Polsce instrumenty polityki pieniężnej; Alicja Kasperowicz-Stępień, Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce; Dorota Kuchniak-Goc, Skutki harmonizacji podatków pośrednich w Polsce; Katarzyna Mikołajczyk, Forma własności a efektywność: przegląd analiz teoretycznych i badań empirycznych; Katarzyna Owsiak, Z historii doktryny samorządu terytorialnego; Janusz Patla, Rozwój nowych sieciowych form płatności przyczyną wirtualizacji pieniądza tradycyjnego; Piotr Podsiadło, Kierunki ewolucji polityki pomocy publicznej w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; Piotr Regnowski, Transakcje wewnątrzwspólnotowe a oszustwa podatkowe w VAT.


  Prace z zakresu procesu zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 753, 2007, s. 280
Cena: 17,85 zł
T r e ś ć: Adam Stabryła, Metodyka i formalizacja badań w zarządzaniu projektami; Leszek Kozioł, Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora komunalnego; Czesław Mesjasz, Ewolucja władania korporacyjnego; Halina Piekarz, Przedsiębiorstwo z perspektywy nowej ekonomii; Andrzej Kozina, Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji; Beata Barczak, Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w procesie innowacyjnym; Jan Beliczyński, Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej, Krzysztof Woźniak, Przegląd informatycznych narzędzi klasy Businness Intelligence, Tomasz Małkus, Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej; Sławomir Wawak, Rozwój systemów normalizacji jakości; Leszek Kozioł, Katarzyna Michalik, Małgorzata Tyrańska, Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie; Małgorzata Tyrańska, Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji; Jolanta Walas-Trębacz; Kapitał intelaktualny w kreowaniu wartości firmy; Bernard Bińczycki, Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań; Katarzyna Bartusik, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne; Paweł Cabała, Kontrola wewnętrzna w strukturach zdecentralizowanych; Mariusz Wachala, Metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem projektu; Krzysztof Wilczyński, Zastosowanie metodyki wdrożeniowej systemu klasy ERP na przykładzie CDN Egeria.


  Prace z zakresu nauk politycznych
Zeszyty Naukowe Nr 749, 2007, s. 92
Cena: 7,88 zł
T r e ś ć: Joanna Dzwończyk, Modele demokracji globalnej - założenia i krytyka; Robert Jakimowicz, Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 (wybrane aspekty polityczne i gospodarcze); Jerzy Kornaś, Miejsce socjaldemokracji RP w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1999; Kazimierz Urban, Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce w latach 1965-1985 (zarys problematyki); Krzysztof Broński, Rozwój galicyjskiego systemu bankowego w latach 1867-1914 (zarys problematyki).


  Prace z zakresu zachowań organizacyjnych
Zeszyty Naukowe Nr 747, 2007, s. 130
Cena: 9,45 zł
T r e ś ć: Arkadiusz Potocki, Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach; Renata Winkler, Jakub Palka, Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się; Bogusz Mikuła, Wybrane problemy zachowań ludzi w organizacjach opartych na wiedzy; Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; Renata Winkler, Bariery internacjonalizacji organizacji; Anna Pietruszka-Ortyl, Przyczynek do teorii tworzenia aliansów strategicznych przedsiębiorstw; Daniel Gach, Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa partnerskiego; Marek Makowiec, Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego.


  Prace z zakresu gospodarki regionalnej
Zeszyty Naukowe Nr 746, 2007, s. 176
Cena: 12,60 zł
T r e ś ć: Anna Harańczyk, Regiony polskie w procesach integracyjnych; Patrycja Brańka, Członkostwo w Unii Europejskiej jako czynnik warunkujący politykę innowacyjną Polski; Monika Musiał-Malago, Infrastruktura transportowa w Polsce; Tadeusz Kudłacz, Dariusz Reśko, Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004; Piotr Serafin, Rola sektora organizacji pozarządowych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego; Artur Hołuj, Dominika Hołuj, Wybrane wskaźniki pomiaru rozwoju ośrodków miejskich; Bernadetta Zawilińska, Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003; Katarzyna Ruman, Warunki życia mieszkańców Krakowa w latach 1999-2004; Tadeusz Kudłacz, Bogusław Luchter, Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa; Jerzy Wrona, Wygląd i geograficzna symbolika flag oraz herbów współczesnych państwa Azji Południowej.


  Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego
Zeszyty Naukowe Nr 745, 2007, s. 58
Cena: 4,73 zł
T r e ś ć: Andrzej Chochół, Badania morfologiczne zewnętrznych warstw powłok emalierskich; Stanisław Hornik, Janusz Dziura, Polietylen jako tworzywo użyteczne we współczesnym gazownictwie; Tadeusz Jędryka, Rangi połączone w testach Andersona; Stanisław Pfeifer, Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych; Renata Salerno-Kochan, Struktura jakości wyrobów odzieżowych w świetle wyników badań konsumenckich.


  Prace z zakresu makroekonomii
Zeszyty Naukowe Nr 744, 2006, s. 180
Cena: 13,13 zł
T r e ś ć: Katarzyna Glinka, Ceny aktywów a cel inflacyjny polityki monetarnej; Andrzej Wojtyna, Z badań nad skutecznością polityki pieniężnej; Marta Wajda-Lichy, Problem wyboru systemu kursu walutowego a średniookresowy cel polityki monetarnej; Marta Sordyl, Znaczenie kontroli podaży pieniądza w strategiach monetarnych krajów na średnim poziomie rozwoju; Marek Andrzej Dąbrowski, Skuteczność polityki monetarnej w ramach cyklu koniunkturalnego - doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju; Paweł Kawa, Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy; Bogumiła Szopa, Zróżnicowanie dochodów w Polsce, Michał Gabriel Woźniak, Bariery wzrostu gospodarczego wynikające z nierówności społecznych. Wnioski dla Polski z teorii i doświadczeń światowych; Jan Kultys, Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych; Zbigniew Jan Stańczyk, Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań.


  Prace z zakresu konsumpcji
Zeszyty Naukowe Nr 742, 2007, s. 108
Cena: 7,88 zł
T r e ś ć: Małgorzata Makówka, Funkcje uczestnictwa w kulturze; Jadwiga Berbeka, Poziom życia ludności w wybranych krajach śródziemnomorskich w latach 1985-2002; Agata Niemczyk, Nabywcy dóbr i usług kultury i ich postępowanie na rynku (wybrane aspekty); Leszek Strzembicki, Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym; Renata Seweryn, Konsumpcja turystycznych usług noclegowych w Krakowie w 2004 r.; Regina Klimkowska, Leszek J. Klose, Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003.


  Prace z zakresu ekonomii stosowanej
Zeszyty Naukowe Nr 741, 2007, s. 120
Cena: 9,45 zł
T r e ś ć: Michał Gabriel Woźniak, Efektywność i sprawiedliwość jako wyzwania porządku konkurencyjnego; Michał Gabriel Woźniak, Łukasz Jabłoński, Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej; Łukasz Jabłoński, Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym; Ryszarda Bolonek, Charakterystyka rynku dóbr sieci komputerowej w kontekście teorii aglomeracji; Ryszarda Bolonek, Dariusz Firszt, Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski; Dariusz Firszt, Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy.


  Prace z zakresu prognozowania
Zeszyty Naukowe Nr 740, 2007, s. 160
Cena: 11,03 zł
T r e ś ć: Anna Malina, Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw; Barbara Pawełek, Badanie zgodności uporządkowań województw metodą rangową ze względu na sytuację na wiejskim rynku pracy i w rolnictwie w Polsce w 2003 roku; Sławomir Śmiech, Zmiany sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół wyższych w Polsce; Monika Papież, Wpływ procesu starzenia się ludności na zmiany zachodzące na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 1998-2004; Jadwiga Kostrzewska, Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce; Stanisław Wanat, Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji; Katarzyna Frodyma, Zagadnienie porządkowania podmiotów gospodarczych z punktu widzenia ich sytuacji finansowej; Roman Huptas, Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych; Joanna Palczewska, Możliwości zastosowania modelu jednokierunkowej sieci neuronowej do prognozowania sygnałów kupna i sprzedaży akcji w świetle ujęć w literaturze przedmiotu.


  Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych
Zeszyty Naukowe Nr 739, 2007, s. 182
Cena: 13,65 zł
T r e ś ć: Stefan Mynarski, Prawidłowości englowskie w krajach Unii Europejskiej; Joanna Białynicka-Birula, Ochrona narodowych dóbr kultury przed wywozem w krajach Wspólnoty Europejskiej; Adam Sagan, Analiza danych jakościowych w badaniach marketingowych - podstawowe podejścia; Mariusz Łapczyński, Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych; Mariusz Łapczyński, Adam Sagan, Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych; Anna Szymańska, Zarys metodologii badań preferencji konsumenckich; Jadwiga Stobiecka, Normatywne i deskrytywne podejście do jakości produktów; Dariusz Fatuła, Zachowania na rynku finansowym w świetle teorii perspektyw; Ryszard Węgrzyn, Wartość opcji indeksowych w teorii i praktyce; Grażyna Plichta, Identyfikacja i hierarchizacja czynników wpływających na wybór placówek wielkopowierzchniowych na miejsce zakupów (na przykładzie rynku krakowskiego); Jolanta Mirek, Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych


  Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej
Zeszyty Naukowe Nr 738, 2007, s. 106
Cena: 8,93 zł
T r e ś ć: Czesława Pilarska, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki; Ryszard Kowalski, Artur Pollok, Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego; Adrian Solek, Ekonomiczne własności gałęzi sieciowych na przykładzie telekomunikacji; Paweł Drobny, Ekonomiczne funkcje rodziny w Polsce; Aleksandra Lityńska, Powstanie nauki ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim; Wojciech Giza, Kontrowersje wokół ekonomicznej teorii podziału w pracach Johna Stuarta Milla.


  Prace z zakresu chemii ogólnej
Zeszyty Naukowe Nr 737, 2007, s. 92
Cena: 6,83 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek, Agnieszka Leśniak, Ocena jakości olejów roślinnych na różnych etapach stosowania za pomocą wybranych wskaźników fizykochemicznych; Bronisław Buczek, Wojciech Chwiałkowski, Wpływ utleniania węgla aktywnego w fazie ciekłej na jego zdolność do oczyszczania olejów smażalniczych; Wojciech Chwiałkowski, Oczyszczanie oleju smażalniczego za pomocą absorbentów mineralnych; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, zmiany jakości olejów przyprawowych w czasie przechowywania; Lidia Ostasz, Zmiany oksydacyjne zachodzące w olejach roślinnych w czasie smażenia frytek; Lidia Ostasz, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu olejów skrobiowych.


  Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 736, 2007, s. 130
Cena: 10,50 zł
T r e ś ć: Janusz Czekaj, Procesy biznesowe w strukturze działalności gospodarczej; Tomasz Kafel, Wykorzystanie metodyki zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych i administracji; Maciej Jabłoński, Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji; Maciej Walczak, Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu procesów biznesowych; A. Wodecka-Hyjek, Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie; Marek Ćwiklicki, Metodyczne aspekty stosowania diagramu FAST; Bernard Ziębicki, Zastosowanie benchmarkingu do doskonalenia organizacji świadczenia usług zdrowotnych; Hubert Obora, Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD.


  Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej
Zeszyty Naukowe Nr 734, 2006, s. 144
Cena: 10,50 zł
T r e ś ć: Artur Nowak-Far, Funkcjonowanie mechanizmów stabilizujących unię gospodarczą i walutową. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; Wojciech Bąba, Wpływ wschodniego rozszerzenia Wspólnot Europejskich na funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Magdalena Zajączkowska, Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej; Magdalena Zając, Wojciech Bąba, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją; Helena Tendera-Właszczuk, Hanna Kelm, Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny; Helena Tendera-Właszczuk, Magdalena Zajączkowska; System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym; Magdalena Zając, Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.


  Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej
Zeszyty Naukowe Nr 733, 2007, s. 228
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Słowo wstępne (Zofia Mierzwa); Wykaz publikacji Profesor Zofii Dach; Edward Łukawer, Takim to przekształceniom podlegał na przestrzeni sześćdziesięciu lat nasz model społeczno-gospodarczy; Wojciech Giza, Rynek w poglądach klasyków ekonomii; Ryszard Kowalski, O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu; Zofia Mierzwa, Pojmowanie własności. Aspekty prawne i ekonomiczne; Bogumiła Szopa, Przekształcenia mechanizmu podziału dochodów ludności na przykładzie Polski; Bogusława Puzio-Wacławik, Elastyczność rynku pracy i jej wpływ na gospodarowanie zasobami pracy; Artur Pollok, Grzegorz Wałęga, Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce; Krystyna Przybylska, Znaczenie funduszy private equity na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa; Czesława Pilarska, Zbigniew Stańczyk, Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości; Aleksandra Lityńska, Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Adrian Solek, Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy; Tomasz Skrzyński, Walka z inflacją w Polsce w latach 1918-1927. Rola Władysława Grabskiego.


  Prace z zakresu polityki przemysłowej i ekologicznej
Zeszyty Naukowe Nr 732, 2007, s. 174
Cena: 12,60 zł
T r e ś ć: Krzysztof Berbeka, Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce; Piotr P. Małecki, Opłaty ekologiczne w Polsce; Justyna Dyduch, System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce; Kazimierz Górka, Ksymena Rosiek, Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce; Justyna Dyduch, Małgorzata Kożuch, Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce; Jacek Raźny, Źródła finansowania parków narodowych w Polsce; Małgorzata Kożuch, Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, Józefa Famielec, Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw; Urszula Wąsikiewicz-Rusnak, Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS; Ksymena Rosiek, Zmiany w polityce przemysłowej w Polsce w rezultacie transformacji niszowej.


  Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw
Zeszyty Naukowe Nr 731, 2006, s. 336
Cena: 19.95 zł
T r e ś ć: Słowo wstępne; Wykaz publikacji Profesor Anny Nehring; Ryszard Borowiecki, Piotr Bartkowiak, Zmiany własnościowe i organizacyjne w przedsiębiorstwach komunalnych sektora energetycznego i ich wpływ na rozwój zrównoważony; Jadwiga Adamczyk, Agata Mrożek-Duda, Klaster jako forma współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw; Robert Bak, Bartłomiej Janusz, EVA jako model oceny efektywności przejęcia przedsiębiorstwa na przykładzie The Goodyear Tire&Rubber Company - Dębica SA; Stanisław Chomątowski, Kierunki zmian i dynamika zmian struktury zatrudnienia i produkcji w przemyśle Polski po 1990; Michał Dróżdż, Tableau de Bord Gestion - francuska alternatywa dla strategicznej karty wyników; Marek Dziura, Organizacja procesu transferu technologii w skali międzynarodowej; Andrzej Jaki, Ocena efektywności a kreowanie wartości przedsiębiorstwa; Jarosław Kaczmarek; Kierunki zmian strukturalnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji; Konrad Kolegowicz, Intensywność i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004; Katarzyna Kotulska; Beata Kulisa, Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003; Arleta Kowalik, Mirosław Kwieciński, Dystrybucja usług hotelarskich; Paweł Krzemiński, Systematyka podziału metod budżetowania; Janusz Nesterak, Metody konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych; Janusz Nesterak, Marta Kołodziej-Hajdo, Czynniki determinujące efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach koksochemicznych; Bartosz Pisula,Organizacja rynku transportu publicznego w kontekście zmiany ram jego funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności; Agnieszka Sadowska-Skorus, Ubezpieczenie kredytu handlowego jako forma zapobiegania niewypłacalności kredytobiorców; Maria Sierpińska-Małgorzata Kowalik, Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym; Maria Sierpińska, Małgorzata Kowalik, Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim; Barbara Siuta, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie; Barbara Siuta, Piotr Litwa, Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie; Wojciech Szymla, Wizja konkurencyjnego rynku energii jako bodziec do gruntownych zmian w przedsiębiorstwie energetycznym.


  Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji
Zeszyty Naukowe Nr 730, 2006, s. 140
Cena: 10,50 zł
T r e ś ć: Jan Targalski, Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości; Izabela Czaja, Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP; Małgorzata Kosała, Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw; Bogdan Rogoda, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego na tle regionu i kraju; Anna Francik, Andrzej Sokołowski, Innowacyjność w województwie małopolskim; Rafał Morawczyński, Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw; Agnieszka Pichur, Innowacyjność usług publicznych - projekt zastosowania Internetu w administracji Małopolski; Agnieszka Żur, Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania.


  Prace z zakresu marketingu
Zeszyty Naukowe Nr 729, 2006, s. 170
Cena: 13,13 zł
T r e ś ć: Roman Niestrój, Atrakcyjność oferty jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej; Jan W. Wiktor, Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym. Próba typologii; Renata Oczkowska, Strategie produktu na rynkach zagranicznych i determinanty ich wyboru; Agnieszka Żbikowska, Przewidywanie wybranych światowych trendów rozwojowych w latach 2005-2015 jako wstęp do badania otoczenia przedsiębiorstw; Krzysztof Kapera, Mariusz Kuziak, Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań); Marek Rawski, Związki segmentacji rynku i pozycjonowania z wartością przedsiębiorstwa (uwagi teoretyczne); Piotr Hadrian, Krytyka metodologiczno-metodycznych założeń techniki portfelowej BCG; Halina Wojnarowska, Programy lojalności a lojalność klientów; Tomasz Smoleń, Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji; Agata Jonas, Kryteria oceny przez studentów jakości usług edukacyjnych szkół wyższych; Magdalena Dołhasz, Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową na przykładzie reklamy (wybrane aspekty).


  Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej
Zeszyty Naukowe Nr 728, 2006, s. 156
Cena: 12,08 zł
T r e ś ć: Adrian Solek, Regulacja rynków przez państwo w teorii ekonomii; Bogusława Puzio-Wacławik, Uelastycznianie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie; Ryszard Kowalski, Artur Pollok, Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003; Janusz Grabowski, Patologie okresu transformacji; Tomasz Tylec, Grzegorz Wałęga, Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii; Czesława Pilarska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003; Aleksandra Lityńska, Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy; Wojciech Giza, Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego; Tomasz Skrzyński, Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kaleckiego - wybrane zagadnienia.


  Prace z zakresu procesu zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 727, 2007, s. 280
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Adam Stabryła, Aspekt interpretacyjny i metodologiczny projektowania systemów referencyjnych zarządzania; Leszek Kozioł, Metodyczne aspekty oceny produktywności; Czesław Mesjasz, Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej; Beata Barczak; Możliwości wykorzystania outsourcingu w usługach publicznych; Katarzyna Bartusik, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej; Jan Beliczyński, Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej; Paweł Cabała, Identyfikacja źródeł informacji dla potrzeb audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie; Andrzej Kozina, Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie; Małgorzata Tyrańska, Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego; Jolanta Walas-Trębacz, Monitoring jako narzędzie zarządzania firmą; Bernard Bińczycki, Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej; Tomasz Małkus, Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa; Sławomir Wawak, Analiza pojęcia jakości pracy; Kazimierz Barwacz, Rozwój koncepcji zarządzania wiedzą; Robert Panek, Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym; Katarzyna Bartusik, Adam Stabryła, Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej.


  Prace z zakresu prognozowania
Zeszyty Naukowe Nr 726, 2006, s. 102
Cena: 7,35 zł
T r e ś ć: Anna Malina, Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej; Artur Lipieta, Ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów nowo przyjętych i kandydujących do Unii Europejskiej; Krzysztof Gałuszka, Barbara Pawełek, Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001; Monika Papież, Stanisław Wanat, Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach; Barbara Pawełek, Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy; Sławomir Śmiech, Analiza zależności ekstremalnych.


  Prace z zakresu prawa
Zeszyty Naukowe Nr 725, 2006, s. 136
Cena: 11,55 zł
T r e ś ć: Jan Lic, Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym; Monika Szaraniec, Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek; Piotr Kukuryk, Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową; Anna Kielijan, Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej; Aneta Kaźmierczak-Jachowicz, Zastosowanie umowy użyczenia w prawie publicznym; Jolanta Loranc-Borkowska, Sprzedaż konsumencka - uwagi ogólne do ustawy; Filip Grzegorczyk, Zasady wspólnotowego prawa bankowego - wybrane problemy; Ewa Barbara Gorlecka, Ogólna charakterystyka banków hipotecznych i listów zastawnych w prawie polskim; Piotr Wiatrowski, Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku.


  Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań
Zeszyty Naukowe Nr 724, 2006, s. 132
Cena: 9,45 zł
T r e ś ć: Dariusz Borratyński, Budowanie systemu jakości na podstawie modelu CMM i rodziny norm ISO 9000; Janusz Morajda, Analiza zjawisk fraktalnych w finansowych szeregach czasowych; Janusz Stal, Symulacyjna analiza efektywności sieci neuronowych w klasyfikacji bezwzorcowej; Piotr Soja, Efekty wdrożeń systemów klasy MRPII/ERP; Wit Urban, Wybrane wskaźniki skalarnej analizy rozmytych szeregów czasowych; Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych; Jacek Wołoszyn, Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych.


  Prace z zakresu handlu zagranicznego
Zeszyty Naukowe Nr 723, 2006, s. 72
Cena: 5,78 zł
T r e ś ć: Krzysztof Kosiec, Strategiczna polityka przemysłowa na rynkach globalnych. Aspekty metodologiczne; Małgorzata Czermińska, Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą w Polsce - wybrane problemy; Henryk Czubek, Analiza dynamiki struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego z Unią Europejską i CEFTA; Bożena Pera, Konkurencyjność polskiego eksportu do Unii Europejskiej i krajów Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu w latach 1995-2003; Agnieszka Hajdukiewicz, Zmiany w wymianie handlowej Polski z Unią Europejską i CEFTA w okresie przedakcesyjnym.


  Prace z zakresu filozofii
Zeszyty Naukowe Nr 722, 2006, s. 104
Cena: 8,40 zł
T r e ś ć: Adam Węgrzecki, O konflikcie wartości; Czesław Porębski, John Rawls - filozof sprawiedliwości i pokojowego współdziałania; Jerzy Bukowski, Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera; Czesława Piecuch, Człowiek: Strażnik Bytu - Strażnik Nicości (z filozofii Karla Jaspersa i Martina Heideggera); Leszek Kusak, Zarys antropologii Immanuela Kanta; Janina Filek, Filozofia odrzucenia - wokół myśli Emila Ciorana; Inga Mizdrak, Podmiotowość ludzka jako fundament solidarności w rozważaniach antropologiczno-społecznych Karola Wojtyły; Dobrosław Kot, Filozoficzne znaczenie koncepcji acedii u Ewagriusza z Pontu.


  Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Zeszyty Naukowe Nr 721, 2006, s. 200
Cena: 14,18 zł
T r e ś ć: Irena Pietrzyk, Regionalne implikacje europejskiej integracji gospodarczej dla Polski; Stanisław Miklaszewski, Przemiany na polskim rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej; Piotr Małecki, Od społeczeństwa reglamentowanej informacji do społeczeństwa opartego na wiedzy; Lidia Mesjasz, Polityka pieniężna a uczestnictwo złotego w ERM II; Edward Molendowski, Proces tworzenia strefy wolnego handlu w ramach "Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu" (CEFTA) - najważniejsze skutki dla Polski; Jacek Pera, Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich; Jolanta Maroń-Zając, Polityczne i ekonomiczne implikacje dla Turcji w kontekście negocjacji akcesyjnych lat 2005-2015; Arkadiusz Mroczek, Rozwój regionów angielskich w warunkach integracji europejskiej; Anna Odrobina, Kondycja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii Europejskiej; Janusz Pasek, Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Irlandii w latach 1989-2006. Wnioski dla Polski; Piotr Stanek, Polityka pieniężna i kursowa w wybranych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej; Marcin Rębalski, Polityka proeksportowa państwa w teorii handlu zagranicznego.


  Prace z zakresu marketingu
Zeszyty Naukowe Nr 720, 2006, s. 212
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Wstęp (Anna Czubała); Piotr Hadrian, Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa; Marek Rawski, Wpływ otoczenia dalszego przedsiębiorstw na wybór strategii nakierowanych na klientów. Wyniki badań; Magdalena Dołhasz, Telewizja i prasa jako główne media wykorzystywane w działalności reklamowej współczesnego przedsiębiorstwa; Krzysztof Kapera, Informacyjne podstawy podejmowania decyzji marketingowych w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych; Mariusz Kuziak, Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marektingowej polskich firm - stan oceny i tendencje zmian; Tomasz Smoleń, Produkt kultury - charakterystyka marketingowa; Jan W. Wiktor, Euro - waluta wspólnego rynku. Koncepcja i proces realizacji; Renata Oczkowska, Joint venture jako alians przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym - rozważania terminologiczno-definicyjne; Patrycja Czauderna-Kuder, Formy i zakres public relations w systemie komunikacji wewnętrznej korporacji transnarodowych (na przykładzie Philip Morris Polska SA); Katarzyna Przybylska; Znaczenie konkursu "Teraz Polska" w budowaniu wizerunku nagrodzonej marki oraz przedsiębiorstwa; Anna Czubała, Determinanty kanałów dystrybucji usług; Agata Jonas, Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach; Piotr Szczukiewicz, Wartość czasu życia klienta jako próba oszacowania jego potencjału komercyjnego.


  Prace z zakresu zarządzania personelem
Zeszyty Naukowe Nr 719, 2006, s. 122
Cena: 9,98 zł
T r e ś ć: Wstęp (Aleksy Pocztowski); Joanna Purgał-Popiela, Zarządzanie wiedzą w zmieniającej się gospodarce; Aleksandra Nowak-Gruca, Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych; Alicja Miś, Kariera w organizacji zarządzającej wiedzą; Monika Kozioł, Talent Relationship Management jako nowa koncepcja rekrutacyjna przedsiębiorstw; Marcin Karwiński; Informatyzacja funkcji personalnej; Tomasz Sapeta, Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Beata Buchelt-Nawara, Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej; Teresa Myjak, Realizacja funkcji personalnej w średniej firmie na przykładzie firmy budowlanej.


  Prace z zakresu zarządzania jakością
Zeszyty Naukowe Nr 717, 2006, s. 148
Cena: 11,03 zł
T r e ś ć: Urszula Balon, Piotr Kafel, Przegląd zarządzania; Joanna Dziadkowiec, Wybrane metody badania i oceny jakości usług; Eliza Grzesiak, Paweł Grzesiak, Urszula Balon, Zastosowanie kart kontrolnych Shewarta do celów walidacji procesu produkcji preparatu farmaceutycznego; Piotr Kafel, Metody pomiaru stopnia wdrożenia filozofii TQM w przedsiębiorstwie; Mariusz Giemza, TQM a kultura organizacji; Łucja Karpiel, Joanna Gola, Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie produkującym słone pieczywo trwałe; Alicja Maleszka, Marta Gąsiorowska, Urszula Balon, Wdrożenie systemu HACCP w zakładach utylizacji odpadów pochodzenia mięsnego z uwzględnieniem kosztów wdrożenia; Marek Salerno-Kochan, Kompetencje audytorów; Tadeusz Sikora, Agnieszka Bałaga, Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 na przykładzie przedsiębiorstw usługowych; Marek Salerno-Kochan, Piotr Wojciechowski, System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych;


  Prace z zakresu konsumpcji
Zeszyty Naukowe Nr 716, 2006, s. 110
Cena: 7,88 zł
T r e ś ć: Agata Niemczyk, Wzory konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej; Jadwiga Berbeka, Wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 1980-2002; Małgorzata Makówka, Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego; Leszek Strzembicki, Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski; Renata Seweryn, Segmentacja rynku polskich turystów z punktu widzenia przesłanek wyboru destynacji w kraju (na podstawie wyników badań ankietowych); Mariola Wisz-Cieszyńska, Rola postaw w procesie tworzenia oraz kształtowania relacji firmy z klientami.


  Prace z zakresu zachowań organizacyjnych
Zeszyty Naukowe Nr 715, 2006, s. 142
Cena: 12,08 zł
T r e ś ć: Arkadiusz Potocki, Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji); Marek Ćwiklicki, Daniel Gach, Geneza nauki "zachowania organizacyjne"; Jakub Palka, Renata Winkler, Bariery budowy kultury zaufania; Daniel Gach, Procesy zespołowego uczenia się; Renata Winkler, Wystąpienie jako forma komunikowania; Andrzej Olak, Wpływ analizy transakcyjnej na kształtowanie postaw interpersonalnych w organizacji; Anna Pietruszka-Ortyl, Wyzwania funkcjonowania organizacji w warunkach ekonomii wiedzy; Bogusz Mikuła, Zarządzanie w warunkach nowej gospodarki; Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Organizacje sieciowe; Szczepan Ciuła, Etyczne aspekty zarządzania w administracji publicznej.


  Prace z zakresu socjologii
Zeszyty Naukowe Nr 712, 2006, s. 78
Cena: 6,30 zł
T r e ś ć: Anna Karwińska, Kultura miejska - kultura dialogu?; Ewa Cierniak-Szóstak, Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej; Andrzej Słaboń, Problemy związane z badaniami przemian mentalności zbiorowej; Kornelia Scott, The Culture Shock - An Analysis of the Role of the Spouse; Ryszard Dyoniziak, "Koniec świata" czy koniec pewnego sposobu uprawiania socjologii?


  Prace z zakresu chemii i kinetyki procesów
Zeszyty Naukowe Nr 710, 2006, s. 96
Cena: 7,88 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek; Adsorpcyjna obróbka oleju po smażeniu żywności dla potrzeb wytwarzania biodisela; Bronisław Buczek, Wojciech Chwiałkowski, Wpływ rodzaju adsorbentu i temperatury procesu oczyszczania na właściwości oraz jakość oleju posmażalniczego; Wojciech Chwiałkowski, Oczyszczanie oleju po smażeniu przetworów rybnych na węglu aktywnym modyfikowanym kwasem siarkowym; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Charakterystyka składu chemicznego i wartości odżywczej soków wzbogacanych karotenem; Lidia Ostasz, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych; Agnieszka Leśniak, Lidia Ostasz, Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza.


  Prace z zakresu polityki przemysłowej i ekologicznej
Zeszyty Naukowe Nr 708, 2006, s. 108
Cena: 8,40 zł
T r e ś ć: Krzysztof Berbeka, Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym; Justyna Dyduch, Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i emisji zanieczyszczeń w Polsce; Józefa Famielec, Istota i sposób pomiaru nakładów i wydatków inwestycyjnych w ochronie środowiska; Kazimierz Górka, Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w przemyśle; Małgorzata Kożuch, Konwersja długa publicznego na inwestycje ochrony środowiska w Polsce; Henryk Kultys, Piotr P. Małecki, Ocena opłacalności realizacji "Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa"; Ksymena Rosiek, Zakres pojęcia "szkoda ekologiczna" w ubezpieczeniach ekologicznych.


  Prace z zakresu ekonomii stosowanej
Zeszyty Naukowe Nr 707, 2006, s. 128
Cena: 10,50 zł
T r e ś ć: Ryszarda Bolonek, Dariusz Firszt, Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej; Michał Gabriel Woźniak, Łukasz Jabłoński, Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki. Wnioski dla Polski. Michał Gabriel Woźniak, Odrabianie dystansu rozwojowego przez Polskę w warunkach ekspansji gospodarki opartej na wiedzy; Łukasz Jabłoński, Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podział w Polsce?; Ryszarda Bolonek, Konkurencyjność regionu na tle relacji między konkurencyjnością i konkurencją; Dariusz Firszt, Znaczenie rynku papierów komercyjnych w gospodarce Polski.


  Prace z zakresu nauk politycznych
Zeszyty Naukowe Nr 706, 2006, s. 102
Cena: 8,93 zł
T r e ś ć: Profesor Jerzy Indraszkiewicz, 1942-1996(Kazimierz Urban); Krzysztof Broński, Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.); Joanna Dzwończyk, Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim; Robert Jakimowicz, Polityczne aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1991-2003; Kazimierz Urban, Wyznanie mojżeszowe w Polsce w latach 1945-1961 (zarys działalności); Jerzy Kornaś, Socjaldemokracja polska a dziedzictwo przeszłości.


  Prace z zakresu towaroznawstwa żywności
Zeszyty Naukowe Nr 705, 2006, s. 110
Cena: 8,40 zł
T r e ś ć: Zofia Cichoń, Małgorzata Miśniakiewicz, Udział zbożowych produktów śniadaniowych w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży; Władysław Kędzior, Joanna Ptasińska, Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej; Maria Czechowska-Liszka, Jakość olejów jadalnych dostarczanych na rynek krajowy przez Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" w Bielsku-Białej; Wanda Kudełka, Wpływ wybranych czynników na zawartość kwasu mlekowego w biojogurtach naturalnych; Stanisław Popek, Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych; Małgorzata Miśniakiewicz, Grzegorz Suwała, Żywność ekologiczna w świadomości Polaków; Grzegorz Suwała, Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych; Joanna Ptasińska, Stanisław Popek, Badanie determiantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych; Maria Krełowska-Kułas, Alergie pokarmowe; Wanda Kudełka, Katarzyna Hajduk, Struktura spożycia wina w Polsce.


  Prace z zakresu turystyki
Zeszyty Naukowe Nr 704, 2006, s. 92
Cena: 6,83 zł
T r e ś ć: Józef Sala, Internacjonalizacja rynku usług hotelarskich w Polsce; Leszek Strzembicki, Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych; Renata Seweryn, Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie); Katarzyna Klimek, Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii; Małgorzata Kryczka-Habina, Struktura i tendencje rozwojowe biur podróży w Polsce w latach 1989-2000


  Prace z zakresu ekonomiki nieruchomości
Zeszyty Naukowe Nr 703, 2006, s. 196
Cena: 14,18 zł
T r e ś ć: Stanisław Belniak, Przejmowanie do zarządzania nowych obiektów budowlanych w świetle zadań administracji publicznej; Małgorzata Furmańska-Oćwieja, Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003; Michał Głuszak, Preferencje nabywców mieszkań i ich uwarunkowania na przykładzie Krakowa; Katarzyna Kania, Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa; Barbara Klimek, Anna Olszewska, Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych; Stanisław Maciejowski, Wartość i metody wyceny nieruchomości; Agnieszka Małkowska, Wpływ gminy na kształtowanie poziomu dochodów budżetu gminy z nieruchomościami; Jacek Małysko, Leasing jako sposób finansowania inwestycji w nieruchomości. Aspekty prawne, ekonomiczne i podatkowe. Bartłomoiej Marona, System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich; Adam Nalepka, Formy organizacyjne zarządzania nieruchomościami w Polsce; Piotr Sojski, Nieruchomości niekomunalne jako źródło dochodów firmy; Małgorzata Uhruska, Zarządzanie powierzchnią jako obszar zarządzania komercyjną nieruchomością biurową; Małgorzata Zięba, Proces rewitalizacji a rewaluacja dzielnic miejskich - zarys problemu.


  Prace z zakresu rachunkowości finansowej
Zeszyty Naukowe Nr 702, 2006, s. 216
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Bronisław Micherda, Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej; Danuta Krzywda, Problem stosowania zasady ciągłości w rachunkowości jednostek gospodarczych; Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior, Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych; Mariusz Andrzejewski, Informatyczna funkcja rachunkowości w gospodarce zinformatyzowanej; Marta Stępień, Funkcja informacyjna rachunkowości a ochrona środowiska w świetle badań ankietowych; Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak, Zawód biegłego rewidenta - rys historyczny; Marta Stępień, Alok Kumar Pramanik, Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach; Konrad Grabiński, Wpływ Internetu na jakość sprawozdań finansowych; Łukasz Górka, Małgorzata Szulc, Badanie sprawozdania finansowego w środowisku komputerowych systemów informacyjnych w świetle regulacji rewizji finansowej; Krzysztof Jonas, Specyfika badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce; Marcin Kędzior, Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa; Agnieszka Herdan, Joanna Krasodomska, Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego; Bartłomiej Wrona, Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości; Bogusław Bielecki, Kryteria klasyfikacji systemów rachunkowości.


  Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej
Zeszyty Naukowe Nr 701, 2006, s. 160
Cena: 11,55 zł
T r e ś ć: Helena Tendera-Właszczuk, Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej; Wojciech Bąba, Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej; Anna Zięba, Ocena stanu dostosowania Polski do włączenia się do Unii Gospodarczej i Walutowej; Helena Tendera-Właszczuk, Anna Starzec, Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; Magdalena Zajączkowska, Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Wybrane aspekty; Magdalena Zając, Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem; Agnieszka Kołodziejska, Wojciech Bąba, Polski lobbing w Unii Europejskiej; Bogumiła Szopa, Paweł Kawa, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Studium porównawcze.


  Prace z zakresu procesu zarzadzania
Zeszyty Naukowe Nr 700, 2006, s. 280
Cena: 18,90 zł
T r e ś ć: Adam Stabryła, Metodyka podejmowania decyzji w systemie dwustopniowej oceny projektów; Leszek Kozioł, Małgorzata Tyrańska, Bernard Bińczycki, Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym; Czesław Mesjasz, Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego; Halina Piekarz, Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym przedsiębiorstwie; Beata Barczak, Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania potencjału innowacyjnego firmy; Katarzyna Bartusik, Zarządzanie cyklem projektu - metoda zarządzania programami Unii Europejskiej; Jan Beliczyński, Koncepcja zarządzania relacjami z klientami; Paweł Cabała, Relacje między controllingiem strategicznym a operacyjnym; Andrzej Kozina, Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm; Tomasz Małkus, Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw; Jolanta Walas-Trębacz, Sposoby wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne; Małgorzata Tyrańska, Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej; Sławomir Wawak, Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy; Krzysztof Woźniak, Metodyka badania potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego; Leszek Kozioł, Robert Panek, Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej; Adam Marszałek, Model kluczowych kompetencji jako instrument rozwoju firmy.


  Prace z zakresu spraw europejskich i międzynarodowych
Zeszyty Naukowe Nr 699, 2006, s. 112
Cena: 9,98 zł
T r e ś ć: Jerzy Mikułowski Pomorski, Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji; Danuta Kabat, Wpływ czynników międzynarodowych na kierunek i rozwój integracji europejskiej; Zbigniew Rudnicki, Rola i miejsce Rady Bezpieczeństwa ONZ w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie postzimnowojennym; Jan Brzozowski, Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie; Aleksander Surdej, Regulacje bezpieczeństwa żywności a perspektywy rozwoju międzynarodowego handlu żywnością; Katarzyna Cira, Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych; Filip Grzegorczyk, Implementacja dyrektywy o pieniądzu elektronicznym do prawa polskiego - problematyka konsumencka.


  Prace z zakresu spraw europejskich i międzynarodowych
Zeszyty Naukowe Nr 698, 2005, s. 120
Cena: 10,50 zł
T r e ś ć: Jerzy Mikułowski Pomorski, Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji; Danuta Kabat, Zbigniew Rudnicki, Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji; Zbigniew Rudnicki, Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych; Danuta Kabat, Integracja europejska - między teorią a praktyką; Aleksander Surdej, Kierunki przekształceń struktury zarządzania polityką gospodarczą Unii Europejskiej; Jan Brzozowski, Rozwiązania instytucjonalne i zadania polityki regionalnej Polski po 1989 roku.


  Prace z zakresu konsumpcji
Zeszyty Naukowe Nr 697, 2005, s. 100
Cena: 8,40 zł
T r e ś ć: Agata Niemczyk, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe wzorów konsumpcji gospodarstw domowych; Jadwiga Berbeka, Jakość życia ludności w województwie małopolskim - ocena subiektywna; Małgorzata Makówka, Uczestnictwo w kulturze społeczeństwa polskiego w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych; Leszek Strzembicki, Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich - zróżnicowania regionalne; Renata Seweryn, Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności; Regina Klimkowska, Działania marketingowe koncernów francuskich i niemieckich na rynku samochodów osobowych w Polsce.


  Gegenwärtige Probleme des Managements und der Volkswirtschaft
Zeszyty Naukowe Nr 696, 2005, s. 198
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Klaus Afhüppe, Struktur und Strategien von virtuellen Unternehmen und vernetzten Organisationen; Peter Dommers, Vorgehensmodells zur Entwicklung eines E-Commerce-Geschäftsmodells unter Berücksichtigung einer bestehenden Unternehmensstrategie bei einem Finanzdienstleister; Martin Elkendorf, Globalisierung und Gesudheit-Chancen und Risiken; Rolf Frölian, Leistungsmessung mittels Prozess-Benchmarking; Peter Klameth, Die Lebensphase als zielgruppendefinitorisches Merkmal zur Erfassung homogener Bedürfnisstruturen. Empirische Untersuchung von Wohlfühlund Gesundheitsurlaubern im Markt für Gesundheitstourismus; Herbert Lichtinger, Konzept für die Planung und den Betrieb eines erfolgreichen Internetshops - Strategische Aspekte; Torben Mauch, Gestaltung von Handelsinformationssysteme; Tanja Recksiek, Patientenorientierung im Gesundheitswesen. Der Patient wird häufig nicht als Kunde gesehen; Till Reine, Schwierige Implementierung von Dienstleistungsstrategien in Industrieunternehmen; Holger Sandker, Transaction Banking: Eine Betrachtung der Anbieterseite in Deutschland; Ralf Scharenberg, Entwicklung von Controllinginstrumenten für den Uhrenund Schmuckfachhandel in Deutschland; Peter Strauch, Regionalmarketing als ganzheitliches Regional-bzw. Stadtentwicklungsinstrument; Stefan Volberg, Veränderungen erfolgreich gestalten. An- und Herausforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen.


  Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Zeszyty Naukowe Nr 695, 2005, s. 100
Cena: 7,35 zł
T r e ś ć: Stanisław Miklaszewski, Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle rozszerzenia Unii Europejskiej; Lidia Mesjasz, Słabości współczesnego międzynarodowego systemu walutowego i kierunki jego reformy; Edward Molendowski, Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej - podstawowe tendencje w latach 1992-2002; Anna Odrobina, Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej; Jurand Kozak, Przemiany konsumpcji żywności na Węgrzech i w Polsce na tle transformacji systemowej.


  Prace z zakresu handlu i instytucji rynkowych
Zeszyty Naukowe Nr 694, 2006, s. 204
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Andrzej Szromnik, Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno-koncepcyjne; Danuta Surówka-Marszałek, Badanie oczekiwań kluczowych klientów jako akcelerator procesu tworzenia nowych produktów przemysłowych; Władysław Szczepankiewicz, Organizacja źródeł zaopatrzenia handlu detalicznego w kanałach rynku; Krzysztof Piotr Wojdacki, Przestrzenne zróżnicowanie miejskiej sieci osadniczej jako determinanta kształtowania systemu ośrodków zakupów (analiza przestrzenno-demograficzna); Władysław Szczepankiewicz, Krzysztof Piotr Wojdacki, Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast; Jacek Bazarnik, Szacowanie wartości klienta; Jarosław Plichta, Identyfikacja segmentów klientów hipermarketów w Krakowie według kryterium użyteczności usługi handlowej; Regina Klimkowska, Czynniki oddziałujące na powstanie zjawiska synergii w strategii marketingowej grupy Volkswagena na rynku samochodów osobowych; Grażyna Śmigielska, Wiedza jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych; Justyna Światowiec, Normy relacyjne w wertykalnych związkach partnerskich na rynku przedsiębiorstw; Dominika Kubacka, Charakterystyka sklepów typu convenience - Polska na tle rynku amerykańskiego; Agnieszka Odorowicz, Wybrane aspekty pomocy publicznej dla przedsiębiorców w świetle wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce; Marek Drwal, Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego; Dominika Woźny, Utrata klienta jako problem badawczy.


  Prace z zakresu nauk politycznych
Zeszyty Naukowe Nr 692, 2005, s. 90
Cena: 7,35 zł
T r e ś ć: Krzysztof Broński, Rozwój pośrednictwa pracy w Galicji na przełomie XIX i XX w.; Jerzy Kornaś, Naród i państwo w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1939); Kazimierz Urban, Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce w latach 1945-1956 (zarys problematyki); Joanna Dzwończyk, Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku; Robert Jakimowicz, Kwestia podręcznikowa we współczesnych stosunkach japońsko-chińskich.


  Prace z zakresu rachunkowości
Zeszyty Naukowe Nr 691, 2006, s. 128
Cena: 9,45 zł
T r e ś ć: Mieczysław Dobija, Funkcja produkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Barbara Sumek-Brandys, Koncepcje paradygmatów w nauce rachunkowości; Helena Kurek, Helena Zielińska, Kontrolna funkcja rachunkowości; Marcin Jędrzejczyk, Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej; Jerzy Kuchmacz, Metoda konsolidacji proporcjonalnej w systemie sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych; Joanna Toborek-Mazur, Pozyskanie efektów jedności gospodarczej jako przesłanka tworzenia struktury holdingowej; Piotr Wójtowicz, Analiza zgodności sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Paweł Bielawski, Rachunkowość instrumentów finansowych na przykładzie wybranych transakcji opcyjnych; Wojciech Kozioł, Zarys audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych.


  Prace z zakresu chemii i kinetyki procesów
Zeszyty Naukowe Nr 689, 2005, s. 88
Cena: 7,88 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek, Natura powierzchni węgla aktywnego w fazie gazowej; Bronisław Buczek, Wojciech Chwiałkowski, Oczyszczanie oleju po smażeniu potraw z ryb za pomocą utlenionego węgla aktywnego oraz krzemianu magnezu; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Charakterystyka polskiego rynku tłuszczów roślinnych; Lidia Ostasz, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych; Lidia Ostasz, Analiza szybkości zmian parametrów chemicznych w oleju rzepakowym w czasie smażenia produktów rybnych.


  Gegenwärtige Probleme des Managements und der Volkswirtschaft
Zeszyty Naukowe Nr 688, 2005, s. 202
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Klaus Afhüppe, Virtuelle Unternehmen und vernetzte Organisationen. Ein strategischer Ansatz für Klein- und Mittelunternehmen und Projektorganisationen; Peter Dommers, Darstellung eines Web-Assessments in der Internetmarktforschung anhand des Beispiels: "Kundenservice im Internet - Berichtsband Kreditinstitute"; Martin Elkendorf, Gesundheitsökonomie: Gesundheit als Forschungsgegenstand; Rolf Frölian, Kalkulation auf Basis der Prozesskostenrechung - von der traditionellen zur prozessorientierten Kalkulation; Peter Klameth, Marktsegmentierung mit Hilfe des Lebensphasenmodells; Herbert Lichtinger, E-Commerce bei kleinen und mittelständischen Unternehmen: Anlage und Aufbau von Online-Shops in einer Shopping-Mall und erste Praxiserfahrungen; Torben Mauch, EDV-gestützte Informationslogistik zur Gestaltung wertschöpfender Unternehmensprozesse; Tanja Recksiek, Rahmenbedingungen für das Gesundheitswesen. Das polnische und das deutsche Gesundheitswesen stehen vor ähnlichen Herausforderungen; Till Reine, Transformation vom Produkthersteller zum produzierenden Lösungsanbieter als Antwort auf die Herausforderungen globalisierter Märkte; Holger Sandker, Sourcing-Optionen in Kreditinstituten. Die Berücksichtigung von mehr als zwei Handlungsoptionen bei der Make-or-buy Entscheidung; Ralf Scharenberg, Handlungsempfehlungen zur Entwicklung von Marketingstrategien für den Uhren- und Schmuckfachhandel in Deutschland; Peter Strauch, Die neue Bedeutung des Regionalmarketing; Stefan Volberg, Veränderungsmanager im Spannungsfeld wachsender Globalisierung. Wie die Eigenschaften eines Managers die erforerlichen Anpassungen in einem Globalisierungsprozess möglich machen.


  Prace z zakresu gospodarki nieruchomościami
Zeszyty Naukowe nr 687, 2005, s. 168
Cena: 12,60 zł
T r e ś ć: Adam Nalepka, Projektowanie systemu zarządzania nieruchomościami; Leszek Kałkowski, Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości; Barbara Klimek, Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002; Małgorzata Furmańska-Oćwieja, Ceny na rynku nieruchomości lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I półrocze 2003 r.); Michał Głuszak, Praktyka ochrony i odnowy zabytków w Polsce w świetle przepisów prawnych oraz standardów międzynarodowych; Katarzyna Kania, Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości; Katarzyna Kolud, Przykład zastosowania outsourcingu w zarządzaniu spółdzielczym zasobem mieszkaniowym; Katarzyna Łach, Propozycja metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw; Agnieszka Małkowska, Systemy informacji o nieruchomościach; Bartłomiej Marona, Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach; Katarzyna Najbar, Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; Małgorzata Uhruska, Istota i zakres marketingu w obrocie nieruchomościami.


  Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej
Zeszyty Naukowe Nr 686, 2005, s. 116
Cena: 9,45 zł
T r e ś ć: Krystyna Przybylska, Czesława Pilarska, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA; Tomasz Tylec, Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004; Adrian Solek, Pojęcie rynku w teorii ekonomii i polityce antymonopolowej; Ryszard Kowalski, Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina; Tomasz Skrzyński, Postęp techniczny w teorii produkcji; Adam Cygan, Uwarunkowania ekologiczne efektywności polskiej gospodarki rynkowej; Paweł Nowak, Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktu; Aleksandra Lityńska; Dorobek twórczy Adama Krzyżanowskiego.


  Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego
Zeszyty Naukowe Nr 685, 2005, s. 162
Cena: 11,55 zł
T r e ś ć: Ignacy Duda, Problemy komfortu i bezpieczeństwa użytkowania obuwia; Ewa Marcinkowska, Metody i przyrządy pomiarowe stosowane do badań transportu wilgoci w materiałach obuwniczych i odzieżowych; Ewa Marcinkowska, Waldemar Żuk, Metodyka badania transportu wilgoci za pomocą komputerowego systemu "Hy-Tester"; Andrzej Chochół, Prognozy rozwojowe przemysłu emalierskiego w Polsce; Stanisław Hornik, Bezpieczeństwo elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego według norm krajowych i norm Unii Europejskiej; Paweł Turek, Bezpieczeństwo zabawek - wybrane sposoby badań oraz analiza przypadków wprowadzenia do obrotu zabawek niebezpiecznych; Stanisław Pfeifer, Addytywne modele oceny wyrobów; Tadeusz Jędryka, Porównania wielokrotne Andersona w analizie ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej; Jacek Kaniewski, Monika Małek, Lidia Muniak, Metoda badania trwałości zapachu wyrobów perfumeryjnych; Justyna Syguła-Cholewińska, Dariusz Jasek, Zastosowanie biocydów jako wykończenia przeciwgnilnego bawełnianej tkaniny namiotowej; Barbara Błyskal, Małgorzata Pławecka-Jasek, Ocena wpływu wybranych czynników technologicznych na mikrobiologiczny rozkład tkanin bawełnianych; Barbara Tal-Figiel, Gabriela Janiczak, Analiza zmian struktury osadu czynnego pod wpływem fal ultradzwiękowych i aeracji.


  Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji
Zeszyty Naukowe Nr 684, 2005, s. 124
Cena: 9,98 zł
T r e ś ć: Jan Targalski, Wprowadzenie: Przedsiębiorczość i jej wpływ na bezrobocie; Anna Francik, Rynek pracy, bezrobocie i przedsiębiorczość w Małopolsce; Bogdan Rogoda, Wpływ klastrów przemysłowych na tworzenie miejsc pracy; Rafał Morawczyński, Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie; Izabela Czaja, Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie; Małgorzata Kosała, Potencjał innowacyjny a bezrobocie; Agnieszka Pichur, Elektroniczne środowiska rynku pracy - wyzwanie dla Polski; Agnieszka Żur, Współczesne zaburzenia na rynku pracy.


  Prace z zakresu finansów przedsiębiorstw
Zeszyty Naukowe Nr 683, 2006, s. 88
Cena: 7,35 zł
T r e ś ć: Zbigniew Dresler, Kryteria oceny poziomu stopy procentowej; Tomasz Maślanka, Rozwój rynku leasingowego w Polsce w latach 2000-2002; Marcin Molo, Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach; Joanna Rutkowska, Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich; Katarzyna Mikołajczyk, Joanna Wyrobek, Możliwości wykorzystania metody autoregresji wektorowej w polityce pieniężnej.


  Prace z zakresu socjologii
Zeszyty Naukowe Nr 682, 2005, s. 72
Cena: 6,83 zł
T r e ś ć: Anna Karwińska, Zagrożenie marginalizacją społeczną w Polsce a tworzenie i przekazywanie kapitału kulturowego; Andrzej Słaboń, Problem nadziei w dobie późnej nowoczesności; Ewa Cierniak-Szóstak, Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej; Przemysław Kisiel, Poznawcza wartość sztuki w perspektywie socjologa; Ryszard Dyoniziak, Społeczno-polityczne skutki inwazji na Irak.


  Prace z zakresu gospodarki regionalnej
Zeszyty Naukowe Nr 681, 2005, s. 148
Cena: 11,03 zł
T r e ś ć: Wspomnienie o doc. dr. Mieczysławie Mikulskim - geografie transportu (Jerzy Wrona, Jadwiga Rek); Jerzy Wrona, Bogusław Luchter, Wykaz publikacji doc. dra. Mieczysława Mikulskiego; Tadeusz Kudłacz, Bogusław Luchter, Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście (na przykładzie Krakowa); Halina Guzik, Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce; Barbara Ostrowska, Zróżnicowania regionalne w turystyce; Monika Musiał-Malago', Miasta Polski w przestrzeni europejskiej; Artur Hołuj, Efektywna gospodarka odpadami jako wyzwanie dla samorządu gminnego na przykładzie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Nowym Targu; Patrycja Brańka, Funkcjonowanie systemu funduszy poręczeń kredytowych w Polsce; Piotr Serafin, Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich; Bogusław Luchter, Analiza procesu przemian użytkowania ziemi w Krakowie na podstawie terenów sukcesywnie przyłączanych do miasta; Jerzy Wrona, Flagi organizacji międzynarodowych współczesnego świata.


  Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych
Zeszyty Naukowe Nr 680, 2005, s. 168
Cena: 11,55 zł
T r e ś ć: Stefan Mynarski, Selektywność udziału marki na rynku; Kazimierz Baścik, Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej; Joanna Białynicka-Birula, Rynek dzieł sztuki w kontekście mikroekonomicznej teorii rynku; Jolanta Mirek, Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań; Grażyna Plichta, Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego; Ryszard Węgrzyn, Dynamiczne operacje zabezpieczające z wykorzystaniem opcji; Dariusz Fatuła, Wagi decyzyjne i preferencja ryzyka w zachowaniach na rynku finansowym; Adam Sagan, Strukturalna ekwiwalencja łańcuchów środków-celów; Jadwiga Stobiecka, Współzależność cech produktów w modelach bazujących na opiniach konsumentów; Mariusz Łapczyński, Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART; Anna Szymańska, Dorota Dziedzic, Conjoint analysis jako metoda analizy prezencji konsumentów.


  Prace z zakresu towaroznawstwa żywności
Zeszyty Naukowe Nr 678, 2005, s. 188
Cena: 14,18 zł
T r e ś ć: Władysław Kędzior, Joanna Ptasińska, Systemy jakości w przemyśle spożywczym; Wanda Kudełka, Katarzyna Tekiela, Żywność dietetyczna a zdrowie człowieka; Małgorzata Miśniakiewicz, Rolnictwo ekologiczne w Polsce - regulacje prawne, stan i perspektywy rozwoju po integracji z Unią Europejską; Stanisław Popek, Aleksander Filip, Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej; Joanna Ptasińska, Przepisy prawne regulujące stosowanie dodatków do żywności; Zofia Cichoń, Małgorzata Miśniakiewicz, Analiza jakości wybranych rodzajów mąki pszennej; Zofia Cichoń, Małgorzata Miśniakiewicz, Analiza jakości czarnych herbat liściastych; Władysław Kędzior, Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt, Maria Krełowska-Kułas, Badanie preferencji konsumenckich żywności wygodnej; Wanda Kudełka, Charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych w Unii Europejskiej oraz w Polsce; Artur Kraus, Stanisław Popek, Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów; Grzegorz Suwała, Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych; Maria Czechowska-Liszka, Badanie i ocena jakości różnych rodzajów masła dostępnego na rynku.


  Prace z zakresu marketingu
Zeszyty Naukowe Nr 677, 2005, 186
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Wstęp; Roman Niestrój, Typologia orientacji przedsiębiorstw; Renata Oczkowska, Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw; Anna Czubała, Agata Jonas, Tomasz Smoleń, Internacjonalizacja usług w Polsce; Piotr Hadrian, Cele i formy planowania działań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach; Marek Rawski, Pozycja kierownika marketingu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa a klasyfikowanie i ewidencjonowanie kosztów działalności marketingowej (w świetle wyników badań); Halina Wojnarowska; Wyznaczniki lojalności klientów indywidualnych; Magdalena Dołhasz, Społeczna odpowiedzialność biznesu - nowy kierunek w komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa; Jan W. Wiktor, Promocja dodatkowa w systemie komunikacji marketingowej firmy - istota, funkcje i przesłanki wykorzystania; Agnieszka Żbikowska, Relacje między public relations a marketingiem; Mariusz Kuziak, Formy reklamowe w Internecie; Krzysztof Kapera, Metodyka oceny jakości witryn internetowych przedsiębiorstw; Katarzyna Przybylska, Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych.


  Prace z zakresu opakowalnictwa towarów
Zeszyty Naukowe Nr 675, 2005, s. 104,
Cena: 8,40 zł
T r e ś ć: Adalberta Walden-Kozłowska, Wacław Dąba, Rola marki w reklamie prasowej; Agnieszka Cholewa, Techniczne i funkcjonalne aspekty kształtowania jakości usług transportowych; Agnieszka Cholewa, Marek Kurdziel, Wpływ infrastruktury lotniczej na działalność usługową polskich portów lotniczych; Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Agnieszka Rozkrut, Opakowanie w świadomości konsumenta; Marzena Ucherek, Barbara Motłoch, Analiza wpływu wybranych czynników na trwałość wyrobów cukierniczych; Marzena Ucherek, Ocena wartości użytkowej giętkich folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych; Paweł Nowicki, Wymagania prawne oraz obowiązki producentów materiałów opakowaniowych i opakowań.


  Prace z zakresu rachunkowości finansowej
Zeszyty Naukowe Nr 674, 2005, s. 190
Cena: 14,18 zł
T r e ś ć: Bronisław Micherda, Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej; Danuta Krzywda, Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych; Łukasz Górka, Istotność w badaniu sprawozdania finansowego; Marta Stępień, Rola rachunkowości w ochronie środowiska w opinii praktyków - wyniki badań ankietowych; Konrad Stępień, Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych; Marta Stępień, Zofia Wydymus, Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa; Konrad Grabiński, Analityczna funkcja rachunkowości w systemach informatycznych klasy ERP; Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak, Inwentaryzacja jako ważne ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej; Krzysztof Jonas, Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej; Agnieszka Herdan, Joanna Krasodomska, Ocena fuzji BIG Banku SA i Banku Gdańskiego SA na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii; Joanna Krasodomska, Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa jako czynnik ograniczania ryzyka bankowego; Katarzyna Świetla, Metody zysku transakcyjnego (podziału zysków, marży transakcyjnej netto) w budowie cen transferowych.


  Prace z zakresu organizacji i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 673, 2005, s. 102
Cena: 7,88 zł
T r e ś ć: Leszek Kozioł, Kulturowe aspekty implementacji strategii; Małgorzata Machaczka, Krzysztof Machaczka, Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Piotr Markiewicz, Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji; Janusz Fudaliński, Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji; Halina Smutek, Znaczenie kompetencji strategicznych przedsiębiorcy w procesie formułowania strategii konkurencji; Leszek Kozioł, Piotr Janik, System informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie.


  Prace z zakresu zachowań organizacyjnych
Zeszyty Naukowe Nr 672, 2005, s. 122
Cena: 9,45 zł
T r e ś ć: Arkadiusz Potocki, Nowoczesne metody zarządzania; Bogusz Mikuła, Procesy uczenia się w organizacji; Anna Pietruszka-Ortyl, Elementy zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji; Daniel Gach, Praca zespołowa w wybranych firmach regionu krakowskiego; Renata Winkler, Efektywność w komunikowaniu się; Jacek Burda, Organizacje inteligentne i ich menedżerowie; Marek Ćwiklicki, Daniel Gach, Ewolucja zespołowości.


  Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 670, 2005, s. 106
Cena: 9,45 zł
T r e ś ć: Janusz Czekaj, Metodyka wartościowania kompetencji pracowniczych; Marek Ćwiklicki, Metoda lingwistycznej analizy procesów informacyjno-komunikacyjnych SAMPO; Tomasz Kafel, Alternatywna metoda BCG jako narzędzie analizy strategicznej; Hubert Obora, Modyfikacja metody QFD do projektowania usług; Maciej Walczak, Program doskonalenia konserwacji wyposażenia produkcyjnego TPM; Angelika Wodecka-Hyjek, Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług; Bernard Ziębicki, Techniki doboru i analizy wzorców w benchmarkingu.


  Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju
Zeszyty Naukowe Nr 669, 2005, s. 180
Cena: 12,60 zł
T r e ś ć: Grażyna Holik, Zygmunt Nowak, Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Hertiage Foundation za lata 1995-2003; Lucyna Mączka, Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku; Danuta Golik, Sytuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej; Grażyna Holik, Zygmunt Nowak, Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu; Andrzej Prusek, Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego; Kazimierz Zieliński, Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce; Wacław Nelec, Andrzej Prusek, Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja; Joanna Kudełko, Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego; Jolanta Teneta-Płotkowiak, Wykorzystywanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym; Kazimierz Zieliński, Dariusz Żmija, Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce.


  Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej
Zeszyty Naukowe Nr 667, 2004, s. 152
Cena: 9,98 zł
T r e ś ć: Paweł Białynicki-Birula, Ekonomiczne uwarunkowania wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej; Maciej Frączek, Bezrobocie wtórne. Uwarunkowania i skala zjawiska; Tomasz Geodecki, Zdolność płatnicza jako element sprawiedliwości podatkowej; Stanisław Mazur, Potencjał instytucjonalny terytorialnej administracji publicznej; Anatol Władyka, Sprawność funkcjonowania samorządu terytorialnego; Jarosław Bober, Stymulowanie rozwoju gospodarczego w samorządach powiatu myślenickiego; Marcin Zawicki, Metody analizy instytucjonalnej urzędu gminy; Rafał Sułkowski, Publiczne fundusze venture capital - źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw; Łukasz Mamica, Przemysł meblarski Kalwarii Zebrzydowskiej - klaster przemysłowy?


  Prace z zakresu finansów
Zeszyty Naukowe Nr 665, 2005, s. 242
Cena: 17,85 zł
T r e ś ć: Barbara Grabińska, Katarzyna Stabryła, Rafał Góral, Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji; Rafał Góral, Zarys strategii zarządzania długiem państwowym w Szwecji; Katarzyna Stabryła, Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej; Maciej Kasprzycki, Rola OECD w tworzeniu polskiego prawa podatkowego w zakresie zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej; Anna Moździerz, Przestrzenne zróżnicowanie alokacji środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce; Beata Szczepańska, Wpływ przemian w ustroju samorządu terytorialnego na gospodarkę finansową miasta Rzeszowa w latach 1996-2002; Aleksandra Jurkowska, Konsolidacja banków w Polsce na tle procesów konsolidacyjnych na świecie; Renata Papież, Determinanty natężenia konkurencji w polskim sektorze bankowym i segmencie banków specjalistycznych w świetle modelu M.E. Portera; Stanisław Cieśla, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako instytucje bankowe i społeczne; Remigiusz Lipiec, Czynniki ekonomiczne determinujące ryzyko krzywej dochodowości; Anna Czekaj-Szopa, Klasyczne informatyczne systemy krajowych rozliczeń międzybankowych; Leszek J. Klose, Rynek obligacji śmieciowych (na przykładzie rynku amerykańskiego); Katarzyna Kochaniak, Oszacowanie kosztu kapitału własnego w wybranych bankach komercyjnych (wykorzystanie modelu CAPM); Tomasz Raczyński, Zmienność wyników finansowych banków komercyjnych a stopa zwrotu oczekiwana przez akcjonariuszy i wielkość kapitałów na pokrycie ryzyka; Maria Płonka, Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce; Piotr Podsiadło, Znaczenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA jako podatkowej grupy kapitałowej dla funkcjonowania gospodarki komunalnej Krakowa.


  Prace z zakresu handlu i instytucji rynkowych
Zeszyty Naukowe Nr 664, 2005, s. 172
Cena: 13,65 zł
T r e ś ć: Andrzej Szromnik, Krzysztof Borodako, Marketingowa orientacja miast w Polsce w świetle badań empirycznych; Jan Szumilak, Poziom i zróżnicowanie cen w powszechnej sieci miejskiego handlu detalicznego (na przykładzie krakowskich sklepów); Danuta Surówka-Marszałek, Proces kreowania wartości z perspektywy sieci przemysłowych; Grażyna Śmigielska, Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym w świetle teorii M. Portera; Justyna Światowiec, Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego; Dominika Kubacka, EDLP jako przykład polityki cenowej detalicznych firm handlowych; Krzysztof P. Wojdacki, Czynniki konkurencyjności handlowej miast; Władysław Szczepankiewicz, Funkcjonowanie łańcuchów dostaw w organizacji sieciowej (Network Economy); Jacek Bazarnik, Strategia kształtowania lojalności klientów z wykorzystaniem baz danych; Jarosław Plichta, Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego w kontekście wybranych teorii firmy; Regina Klimkowska, Kulturowe uwarunkowania reklamy (na przykładzie reklamy samochodów); Adam Figiel, Wizerunek kraju jako szansa międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw.


  Prace z zakresu marketingu
Zeszyty Naukowe Nr 663, 2005, s. 212
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Wstęp (Anna Czubała); Jan W. Wiktor, Wspólny rynek w świetle teorii integracji; Renata Oczkowska, Czynniki determinujące rozwój joint venture w Polsce; Piotr Hadrian, Wykorzystanie metody portfelowej w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem; Agata Jonas, Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Tomasz Smoleń, Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce; Marek Rawski, Relacje aspektów finansowych w planie biznesowym i planie marketingowym (wybrane zagadnienia); Roman Niestrój, Kontrola sprzedaży; Anna Czubała, Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa; Józef Sala, Usługi gastronomiczne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności produktu w hotelarstwie; Joanna Brandys, Produkt turystyczny - systematyka pojęć; Krzysztof Kapera, Informatyczne przesłanki rozwoju marketingu interaktywnego, Robert Michalik, Istota i zakres strategii reklamy; Agnieszka Żbikowska, Narzędzia public relations kształtujące relacje z otoczeniem w długim okresie; Magdalena Dołhasz, Rozwój rynku reklamy zewnętrznej w Polsce - aspekt podmiotowy; Izabela Adamska, System identyfikacji wizualnej i jego rola w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa -ujęcie praktyczne.


  Prace z zakresu handlu zagranicznego
Zeszyty Naukowe Nr 662, 2004, s. 132
Cena: 9,45 zł
T r e ś ć: Agnieszka Hajduk, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych; Elżbieta Bombińska, Zasoby siły roboczej a międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski w okresie zmian systemowych na tle Czech i Węgier; Bożena Pera, Państwa Europy Środkowej i Wschodniej w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej (analiza porównawcza stopnia otwartości gospodarek); Wojciech Zysk, Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce; Krzysztof Kosiec, Liberalizacja handlu jako gra rynkowa; Małgorzata Czermińska, Wybrane instrumenty pozataryfowe w polskiej polityce handlowej; Henryk Czubek, Porównanie skuteczności czeskiego, polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych; Marek Maciejewski, Źródła, mechanizmy i konsekwencje kryzysów walutowych na świecie; Magdalena Maciejewska, Polityka handlowa Japonii lat 90. w świetle stagnacji gospodarczej kraju.


  Prace z zakresu prawa
Zeszyty Naukowe Nr 660, 2004, s. 94
Cena: 8,40 zł
T r e ś ć: Bogusława Gnela, Procedura zwykła przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową; Ryszard Szostak, Procedura udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki; Piotr Wiatrowski, Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym; Monika Szaraniec, Status prawny agenta ubezpieczeniowego (obowiązujący i projektowany); Jolanta Loranc, Podatek akcyzowy w Polsce a przepisy wspólnotowe; Filip Grzegorczyk, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej a swoboda świadczenia usług - kryterium delimitacji w odniesieniu do banków.


  Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych
Zeszyty Naukowe Nr 659, 2005, s. 190
Cena: 13,65 zł
T r e ś ć: Stefan Mynarski, Skuteczność i efektywność promocji w zachowaniach konkurencyjnych na rynku; Jadwiga Stobiecka, Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej; Kazimierz Baścik, Analiza porównawcza układów agrarno-rynkowych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej; Adam Sagan, Ocena ekwiwalencji skal pomiarowych w badaniach międzykulturowych; Ryszard Węgrzyn, Analiza wartości zewnętrznej warrantów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Dariusz Fatuła, Podatek od odsetek kapitałowych a zmiany w depozytach i kredytach bankowych polskich gospodarstw domowych; Jolanta Mirek, Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce; Grażyna Plichta, Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji; Joanna Białynicka-Birula, Aukcja jako instytucja rynku formalnego; Mariusz Łapczyński, Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID; Anna Szymańska, Pozycja firmy Coca-Cola na polskim rynku napojów gazowanych; Monika Kinga Kozioł, Pozycja Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Multi-Plast" na polskim rynku konstrukcyjnych tworzyw sztucznych.


  Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego
Zeszyty Naukowe Nr 658, 2004, s. 152
Cena: 11,55 zł
T r e ś ć: Ewa Marcinkowska, Konfiguracja i oprogramowanie komputerowego systemu pomiaru cieplnego; Renata Salerno-Kochan, Marek Salerno-Kochan, Certyfikacja wyrobów włókienniczych w Polsce i jej znaczenie dla konsumentów; Renata Salerno-Kochan, Analiza wymagań stawianych wyrobom włókienniczym w świetle obowiązujących przepisów i oczekiwań konsumentów; Stanisław Pfeifer, Wykorzystanie wskaźników użytkowych do oceny zmian właściwości wyrobów włókienniczych; Tadeusz Jędryka, Elżbieta Targosz, Badanie powtarzalności i odtwarzalności oceny chwytu tkanin; Tadeusz Jędryka, Współczynnik konkordacji Andersona w analizie wyników ocen konsumenckich; Wacław Adamczyk, Grzegorz Winogradski, Jacek Kaniewski, Badania odbiorcze lateksu; Grzegorz Winogradski, Jacek Kaniewski, Lepkość lateksu naturalnego i jej zależność od temperatury; Jacek Kaniewski, Grzegorz Winogradski, Wiskozymetryczne badanie środków myjących; Jerzy Szakiel, Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych urządzeń elektrycznych użytku domowego; Paweł Turek, Bezpieczeństwo produktu na przykładzie zabawek.


  Prace z zakresu prawa
Zeszyty Naukowe Nr 657, 2004, s. 108
Cena: 8,93 zł
T r e ś ć: Paweł Dąbek, Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego; Bogusława Gnela, Organizacje konsumenckie oraz ich uprawnienia w polskim prawie; Aleksander Gut, Zasada trwałości decyzji administracyjnych a sukcesja praw i obowiązków z nich wynikających w świetle Kodeksu spółek handlowych; Janusz Koczanowski, Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem wspólnotowym: Piotr Kukuryk, Instrumenty prawnej ochrony konsumenta w umowach zawieranych na odległość; Jolanta Loranc, Prawo akcyzowe Unii Europejskiej; Krzysztof Tor, Wybrane zagadnienia prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa.


  Prace z zakresu chemii i kinetyki procesów
Zeszyty Naukowe Nr 656, 2005, s. 78
Cena: 5,78 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek, Modyfikacja właściwości węgla aktywnego pod kątem przydatności do oczyszczania zużytych olejów jadalnych; Bronisław Buczek, Wojciech Chwiałkowski, Oczyszczanie oleju posmażalniczego za pomocą utlenionego węgla aktywnego; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Dynamika utleniania wybranych tłuszczów roślinnych; Lidia Ostasz, Porównanie dynamiki wzrostu szybkości zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym ogrzewanym w temperaturach poniżej 100 C; Lidia Ostasz, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Charakterystyka stopnia korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów.


  Prace z zakresu nauk politycznych
Zeszyty Naukowe Nr 655, 2004, s. 92
Cena: 8,40 zł
T r e ś ć: Jerzy Kornaś, O istocie, strukturze i upadku systemu politycznego Polski Ludowej, Kazimierz Urban, Próby reaktywowania Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego po II wojnie światowej; Krzysztof Broński, Galicja w systemie podatkowym Austrii na przełomie XIX i XX w.; Robert Jakimowicz, Problem uczestnictwa Chin w konferencji pokojowej w San Francisco w 1951 r. i jego implikacje (japoński dylemat w sprawie zawarcia traktatu pokojowego z Chinami); Joanna Dzwończyk, Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku; Janusz Ryzner, Polityka Republiki Węgierskiej wobec mniejszości narodowych w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1990-2001).


  Prace z zakresu studiów europejskich
Zeszyty Naukowe Nr 654, 2004, s. 122
Cena: 9,98 zł
T r e ś ć: Yrjo-Paavo Hayrynen, Lisa Hayrynen, Międzynarodowa komunikacja elit w małych państwach Europy na przykładzie Finlandii; Danuta Kabat, Transnarodowe partie polityczne w warunkach integracji europejskiej; Jerzy Mikułowski Pomorski, Media wobec zjawisk współczesnej globalizacji; Zbigniew Pucek, Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji; Zbigniew Rudnicki, Z badań nad tożsamością uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego; Aleksander Surdej, Rola wyspecjalizowanych agencji w funkcjonowaniu Unii Europejskiej: stan obecny i kierunki rozwoju; David Weir, Bardzo angielski intelektualista: społeczna rola Nevila Shute'a.


  Prace z zakresu towaroznawstwa ogólnego i zarządzania jakością
Zeszyty Naukowe Nr 653, 2004, s. 112
Cena: 8,40 zł
T r e ś ć: Urszula Balon, Dokumentacja systemu jakości zgodnie z normami ISO serii 9000:2000; Mariusz Giemza, Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych; Marta Hrabia, Łucja Karpiel, Zarządzanie odpadami komunalnymi; Piotr Kafel, Tadeusz Sikora, Marek Salerno-Kochan, Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach; Marek Salerno-Kochan, System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne; Łucja Karpiel Katarzyna Kuglin, Testowanie towarów jako forma ochrony konsumenta (na przykładzie mydeł toaletowych); Marek Salerno-Kochan, Audyt zintegrowanego systemu zarządzania. Wybrane aspekty; Marek Salerno-Kochan, Agnieszka Famielec, Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu jakością według ISO 9000. Analiza doświadczeń przedsiębiorstw.


  Prace z zakresu procesu zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 652, 2004, s. 234
Cena: 17,85 zł
T r e ś ć: Adam Stabryła, Diagnostyka efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi; Leszek Kozioł, Problemy wynagradzania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach; Halina Piekarz, Diagnozowanie zdolności organizacji do przeciwdziałań kryzysowych w przedsiębiorstwie; Czesław Mesjasz, Organizacja jako system złożony; Beata Barczak, Metodyka budowy strategii informacyjnej; Katarzyna Bartusik, Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem; Jan Beliczyński, Koncepcja systemu informacji działalności reklamowej; Andrzej Kozina, System oceny efektywności negocjacji gospodarczych; Paweł Cabała, Jolanta Walas-Trębacz, Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu firmą; Tomasz Małkus, Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa; Małgorzata Tyrańska, Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania; Małgorzata Tyrańska, Bernard Bińczycki, Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie; Sławomir Wawak, Monitorowanie wdrożenia systemu jakości za pomocą metody Earned Value; Krzysztof Woźniak, Analiza efektywności modułu sprzedaży w systemie Digitland Enterprise.


  Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozowju
Zeszyty Naukowe Nr 651, 2004, s. 180
Cena: 14,70 zł
T r e ś ć: Andrzej Prusek, Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 i dylematy jego realizacji; Lucyna Mączka, Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej; Danuta Golik, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego; Kazimierz Zieliński, Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej; Jolanta Teneta-Płotkowiak, Konkurencyjność polskiego przemysłu rolno-spożywczego; Joanna Kudełko, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski; Joanna Kudełko, Tadeusz Matuszkiewicz, Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego; Grażyna Holik, Zygmunt Nowak, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską; Andrzej Prusek, Wacław Nelec, Analiza oddziaływania SSE Euro-Park Mielec na rozwój społeczno-ekonomiczny i rynek pracy subregionu mieleckiego; Grażyna Holik, Zygmunt Nowak, Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.


  Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej
Zeszyty Naukowe Nr 650, 2004, s. 116
Cena: 4,99 zł
T r e ś ć: Czesława Pilarska, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju goszczącego (na przykładzie Polski); Ryszard Kowalski, Adrian Solek, Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001; Gabriela Wronowska, Analiza zależności między edukacją a jakością kapitału ludzkiego w gospodarce światowej w 1997 roku; Piotr Szczukiewicz, Przedsięwzięcia w zakresie tworzenia warunków wzmacniających lojalność klientów; Tomasz Tylec, Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników; Aleksandra Lityńska, Władysława Grabskiego myśli o gospodarce, polityce i edukacji obywatelskiej; Wojciech Giza, Stanisław Głąbiński - przedstawiciel kierunku historycznego na Uniwersytecie Lwowskim; Tomasz Skrzyński, Stanisław Grabski - ekonomista i polityk.


  Prace z zakresu gospodarki nieruchomościami
Zeszyty Naukowe Nr 649, 2004, s. 144
Cena: 6,56 zł
T r e ś ć: Adam Nalepka, Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania nieruchomościami; Stanisław Belniak, Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce i krajach Unii Europejskiej; Barbara Klimek, Stanisław Maciejowski, Gospodarowanie zasobami nieruchomościami przedsiębiorstw państwowych; Katarzyna Kania, Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce; Katarzyna Najbar, Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001; Małgorzata Furmańska-Oćwieja, Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych; Michała Głuszak, Uwarunkowania działalności gospodarczej w zabytkowym centrum miejskim (na przykładzie Krakowa).


  Prace z zakresu zachowań organizacyjnych
Zeszyty Naukowe Nr 647, 2004, s. 132
Cena: 5,51 zł
T r e ś ć: Arkadiusz Potocki, Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów; Jacek Burda, Ewolucja ról kierowniczych; Bogusz Mikuła, Ludzie organizacji uczących się; Bogusz Mikuła, Bernard Ziębicki, Wybrane aspekty tworzenia organizacji uczącej się; Renata Winkler, Kompetencja komunikacyjna pracowników; Daniel Gach, Czynniki wpływające na efektywność zespołów pracowniczych; Monika Pudełko-Nowak, Wpływ postaw pracowniczych na kształtowanie jakości usług bankowych; Anna Pietruszka-Ortyl, Motywy tworzenia aliansów strategicznych przedsiębiorstw.


  Prace z zakresu gospodarki regionalnej
Zeszyty Naukowe Nr 645, 2004, s. 132
Cena: 4,99 zł
T r e ś ć: Zygmunt Szymla, Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim; Anna Harańczyk, Gospodarka budżetowa miasta Krakowa; Monika Musiał, Analiza konkurencyjności wybranych miast w Polsce; Halina Guzik, Dywersyfikacja bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej; Artur Hołuj, Funkcjonowanie EkoFunduszu w systemie ochrony środowiska; Bogusław Luchter, Wykorzystanie bloków urbanistycznych w badaniach przemian użytkowania ziemi (na przykładzie Krakowa); Piotr Serafin, Znaczenie grup producenckich w organizacji rynku rolnego; Jerzy Wrona, Elementy geograficzne i ich symbolika na flagach oraz w herbach współczesnych państw Afryki Północnej.


  Prace z zakresu towaroznawstwa żywności
Zeszyty Naukowe Nr 644, 2004, s. 104
Cena: 4,20 zł
T r e ś ć: Wanda Kudełka, Żywność ekologiczna; Stanisław Popek, Aleksandra Filip, Marcin Koteria, Znakowanie ekologiczne żywności; Zofia Cichoń, Małgorzata Miśniakiewicz, Zawartość składników mineralnych w pieczywie; Małgorzata Miśniakiewicz, Analiza wartości kalorycznej wybranych gatunków pieczywa; Stanisław Popek, Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych; Grzegorz Suwała, Zawartość mikro- i makroelementów w wybranych sokach warzywnych; Władysław Kędzior, Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt; Maria Krełowska-Kułas, Choroby zwierząt rzeźnych jako zagrożenie dla zdrowia człowieka.


  Prace z zakresu statystycznych metod sterowania jakością
Zeszyty Naukowe Nr 643, 2003, s.90
Cena: 3,68 zł
T r e ś ć: Jan Steczkowski, Monitorowanie procesów; Andrzej Iwasiewicz, Ocena poziomu jakości typu; Michał Major, Determinanty polityki jakości przedsiębiorstwa; Piotr Stefanów, Wykorzystanie pakietów komputerowych w operacyjnym sterowaniu jakością; Janusz Niezgoda, Badanie operacyjnych charakterystyk procedur kontrolnych.


  Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
Zeszyty Naukowe Nr 642, 2004, s. 92
Cena: 4,20 zł
T r e ś ć: Wstęp (Adam Szałkowski); Anna Piechnik-Kurdziel, Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy; Adam Szałkowski, Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy; Jacek Kopeć, Etapy budowy efektywnych systemów wynagradzania pracowników; Mariusz Latusek, Koszty pracy - ich klasyfikacja, struktura i pomiar; Jarosław Piwowarczyk, Partycypacja pracownicza w świetle katolickiej nauki społecznej; Urszula Bukowska, Rola czynników kwintetu szkoleniowego w polityce personalnej przedsiębiorstwa; Grzegorz Łukasiewicz, Teoretyczne aspekty kariery zawodowej.


  Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań
Zeszyty Naukowe Nr 641, 2004, s. 132
Cena: 4,99 zł
T r e ś ć: Jacek Wołoszyn, Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych; Paweł Lula, Badanie zachowań użytkowników korzystających z serwisów WWW; Jan Madej, Bezpieczeństwo systemów informatycznych – sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Janusz Morajda, Analiza wpływu początkowych parametrów uczenia na efektywność sieci neuronowych w prognozowaniu finansowym; Grażyna Paliwoda-Pękosz, Wykorzystanie sieci Husmeiera do prognozowania zjawisk finansowych; Wit Urban, Wykorzystanie teorii grawitacji w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych; Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych; Zbigniew Zieliński, Nauczanie na odległość jako metoda zdobywania wiedzy.


  Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych
Zeszyty Naukowe Nr 640, 2003, s. 174
Cena: 7,35 zł
T r e ś ć: Wstęp (Stefan Mynarski); Stefan Mynarski, Wykorzystanie analizy kowariancji w badaniach zależności przyczynowo-skutkowych; Adam Sagan, Skale i indeksy jako narzędzia pomiaru w badaniach marketingowych; Jadwiga Stobiecka, Wiedza o produkcie a reakcje respondentów na skale pomiarowe; Mariusz Łapczyński, Wprowadzenie do Data Mining; Joanna Białynicka-Birula, Wartość dzieła sztuki w kontekście teorii estetycznych i ekonomicznych; Ryszard Węgrzyn, Forma spłaty kredytu jako determinanta rozwoju polskiego rynku hipotecznego; Dariusz Fatuła, Różnice w postrzeganiu oszczędzania i inwestowania wśród studentów z Polski i USA; Kazimierz Baścik, Problemy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej; Jolanta Mirek, Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce; Grażyna Plichta, Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu; Maria Chrząszcz, Kierunki geograficzne eksportu szkła witrażowego produkowanego w Hucie Szkła w Jaśle; Wiesław Chrząszcz, Sezonowość sprzedaży gazu ziemnego w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 1997–2001.


  Prace z zakresu handlu zagranicznego
Zeszyty Naukowe Nr 639, 2004, s. 152
Cena: 6,30 zł
T r e ś ć: Elżbieta Bombińska, Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier; Małgorzata Czermińska, Liberalizacja regulacji dewizowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych; Joanna Garlińska-Bielawska, Formy i modele integracji gospodarczej; Agnieszka Hajdukiewicz, Mechanizm rozstrzygania sporów WTO na przykładzie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wokół stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej; Stanisława Klima, Jacek Gwóźdź, Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej; Krzysztof Kucharski, Modele importowo-eksportowe i prognozy wymiany handlowej krajów CEFTA przy zastosowaniu metod RAS; Marek Maciejewski, Bilans płatniczy Polski po 1990 roku; Lidia Mesjasz, Czesław Mesjasz, Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji; Bożena Pera, Transakcje offsetowe a teoria luki technologicznej; Wojciech Zysk, Podpis elektroniczny a handel międzynarodowy. Wybrane aspekty.


  Prace z zakresu nauk politycznych
Zeszyty Naukowe Nr 638, 2003, s. 84
Cena: 3,41 zł
T r e ś ć: Krzysztof Broński, Struktura społeczno-zawodowa oraz sytuacja ekonomiczna ludności większych miast galicyjskich w dobie autonomii (1867–1914); Joanna Dzwończyk, Reprywatyzacja w Polsce w dekadzie 1991–2001; Robert Jakimowicz, Zarys problemów politycznych w stosunkach japońsko-chińskich w latach 1949–1972; Janusz Ryzner, Polityka Republiki Słowackiej wobec mniejszości węgierskiej w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1993–2001); Kazimierz Urban, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w początkach lat sześćdziesiątych (wybrane problemy polityki władz państwowych na tle jego sytuacji wewnętrznej).


  Prace z zakresu finansów
Zeszyty Naukowe Nr 637, 2004, s. 214
Cena: 4,20 zł
T r e ś ć: Rafał Góral, System zasilania subwencyjnego jednostek powiatowych i wojewódzkich po reformie samorządowej. Aspekt prawnofinansowy; Janusz Kawala, Zwrotne przychody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; Maciej Kasprzycki, Skuteczność kontroli skarbowej; Joanna Niżnik, Racjonalizacja wydatków publicznych w ochronie zdrowia po 1999 roku; Katarzyna Owsiak, Podatek lokalny w Wielkiej Brytanii; Katarzyna Stabryła, Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych; Anna Moździerz, Finansowe czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 1993–2000; Demetriusz Kurosad, System emerytalny a dług publiczny – rozważania teoretyczne na podstawie modelu abstrakcyjnego; Marta Dobrucka, Bancassurance jako czynnik rozwoju sektora finansowego; Paweł Białynicki-Birula, Faktoring w praktyce wybranych banków krakowskich; Joanna Wyrobek, Immunizacja jako czynnik rozwoju sektora finansowego; Barbara Grabińska, Ewolucja polskiego rynku fuzji i przejęć; Wolde Mariam Gebre, Polityka fiskalna Etiopii: Edward Świderski, System bankowy Ukrainy w latach 1991–1999. Zarys ogólny problematyki tworzenia i rozwoju.


  Prace z zakresu gospodarki nieruchomościami
Zeszyty Naukowe nr 636, 2003, s. 138
Cena: 5,78 zł
T r e ś ć: Leszek Kałkowski, Małopolski rynek nieruchomości; Adam Nalepka, Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa; Andrzej Kosecki, Edyta Plebankiewicz, Modelowe ujęcie i komputerowe wspomaganie strategii przetargowej firmy budowlanej; Barbara Klimek, Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990–2000; Małgorzata Furmańska-Oćwieja, Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i jej wpływ na zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym; Adam Nalepka, Małgorzata Zięba, Analiza zmian w systemie zarządzania zakładowym zasobem mieszkaniowym w latach 1991–2001; Urszula Słowik, Nowe podmioty w sferze zarządzania zasobem mieszkaniowym; Agnieszka Małkowska, Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu się dochodów gmin na przykładzie miasta Krakowa; Katarzyna Najbar, Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu.


  Prace z zakresu ekonomii
Zeszyty Naukowe Nr 635, Nr 2003, s. 148
Cena: 6,30 zł
T r e ś ć: Małgorzata Gajda, Ekonomiczne i społeczne skutki długu publicznego; Janusz Rosiek, Ekonomiczne aspekty procesów integracyjnych; Katarzyna Tarnawska, Teorie integracji a grupy nacisku na poziomie Unii Europejskiej; Andrzej Adamczyk, Dorota Góral, Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; Piotr Klimczyk, Stopień konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego na rynku Unii Europejskiej; Stanisław Lis, Renata Śliwa, Rola usług telekomunikacyjnych w procesie transformacji gospodarczej; Robert Włodarczyk, Struktura nakładów inwestycyjnych a wartość dodana brutto w Polsce w okresie transformacji; Andrzej Zyguła, Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa; Dorota Kuder, Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie grupy kapitałowej EXBUD.


  Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Zeszyty Naukowe Nr 634, 2003, s. 124
Cena: 4,75 zł
T r e ś ć: Irena Pietrzyk, Wspólnotowe zasady udzielania pomocy publicznej; Stanisław Miklaszewski, Kontrowersje wokół polityki handlowej Unii Europejskiej w stosunku do stowarzyszonych krajów rozwijających się; Joanna Garlińska-Bielawska, Paweł Bielawski, Zastosowanie teorii efektywnego rynku do pomiaru wielkości ekonomicznych w podmiotach gospodarczych a procesy integracji gospodarczej i globalizacji; Piotr Małecki, Wpływ cła na poziom dobrobytu w gospodarce krajowej. Zarys współczesnego ujęcia; Lidia Mesjasz, Uwarunkowania i perspektywy spłaty zadłużenia zagranicznego Polski; Anna Odrobina, Inicjatywy wspólnotowe jako narzędzie europejskiej polityki spójności; Jacek Pera, Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską.


  Prace z zakresu rachunkowości finansowej
Zeszyty Naukowe Nr 633, 2003, s. 200
Cena: 7,35 zł
T r e ś ć: Bronisław Micherda, Ewolucja oceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych; Danuta Krzywda, Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych; Marta Stępień, Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak, Autonomia i etyka biegłego rewidenta; Halina Soczówka, Stowarzyszenie jako podmiot rachunkowości; Maria Wojas, Kontrowersje wokół definiowania polityki rachunkowości; Mariusz Andrzejewski, Zmiany w regulacjach prawnych określających zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce; Agnieszka Herdan, Mariusz Parcz, Analiza porównawcza skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków polskich i amerykańskich; Katarzyna Świetla, Podstawowe metody szacowania cen transferowych; Jerzy Hejnar, Pomiar kategorii ekonomicznych i jego wykorzystanie w rachunkowości; Krzysztof Jonas, Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów; Konrad Grabiński, Wybrane aspekty rachunkowości spółek internetowych; Konrad Grabiński, Barbara Grabińska, Rachunkowość fuzji i przejęć w Polsce; Łukasz Górka, Planowanie finansowe w badaniu sprawozdań finansowych.


  Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej
Zeszyty Naukowe Nr 632, 2004, s. 124
Cena: 5,25 zł
T r e ś ć: Czesława Pilarska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki; Ryszard Kowalski, Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć; Piotr Szczukiewicz, Koncepcje zwrotu z kapitału; Tomasz Tylec, Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa; Tomasz Skrzyński, Nowa gospodarka czy trzecia rewolucja przemysłowa – wybrane aspekty; Bogusława Puzio-Wacławik, Redukcja czasu pracy we Francji – historia oraz obecna reforma „35 godzin”; Adrian Solek, Wybrane zagadnienia podaży dóbr publicznych; Aleksandra Lityńska, Władysław Zawadzki – życie i twórczość; Wojciech Giza, Hieronim Stroynowski jako czołowy przedstawiciel fizjokratyzmu w Polsce.


  Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego
Zeszyty Naukowe Nr 630, 2003, s. 100
Cena: 3,94 zł
T r e ś ć: Andrzej Chochół, Izabela Kukulska, Badanie i ocena jakości wybranych mydeł toaletowych; Jacek Kaniewski, Mariusz Giemza, Lidia Nawara-Pracuch, Aneta Brodzińska, Wiskozymetryczne badanie szamponów; Jacek Kaniewski, Jerzy Szakiel, Zuzanna Bąbka, Anna Kędziora, Badanie zawartości metali w kremach kosmetycznych; Tadeusz Jędryka, Wyznaczenie współczynników ważkości sensorycznych cech mydeł na podstawie badań opinii konsumentów; Stanisław Pfeifer, Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji; Renata Salerno-Kochan, Kształtowanie i ocena jakości wyrobów włókienniczych z uwzględnieniem wymagań ekologii; Jerzy Polaczek, Piotr Przybek, Otrzymywanie użytecznych kompozytowych materiałów z odpadowego poli(tereftalanu etylenu); Paweł Turek, Badanie i ocena soków z czarnej porzeczki metodą kolejności.


  Prace z zakresu zarządzania personelem
Zeszyty Naukowe Nr 629, 2003, s. 124
Cena: 4,20 zł
T r e ś ć: Aleksy Pocztowski, Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi; Joanna Purgał, Niefinansowe metody pomiaru kapitału ludzkiego; Alicja Miś, Rozwój koncepcji kariery; Tomasz Sapeta, Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach; Beata Buchelt-Nawara, Szkolenie jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych; Mariola Wisz-Cieszyńska, Proefektywnościowe zarządzanie personelem działu obsługi klienta; Piotr Markiewicz, Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy.


  Prace z zakresu zachowań organizacyjnych
Zeszyty Naukowe Nr 626, 2003, s. 128
Cena: 5,25 zł
T r e ś ć: Wprowadzenie (Arkadiusz Potocki); Bogusz Mikuła, Czynnik ludzki w nowoczesnych koncepcjach zarządzania; Anna Pietruszka-Ortyl, Profil współczesnego menedżera; Renata Winkler, Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników; Anna Pietruszka-Ortyl, Arkadiusz Potocki, Wstęp do typologii kultur organizacyjnych; Renata Winkler, Daniel Gach, Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów; Arkadiusz Potocki, Wybrane metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie; Bogusz Mikuła, Bernard Ziębicki, Komunikacja wewnętrzna jako instrument adaptacji nowo przyjętych pracowników (wyniki badań w firmach Polski Południowej); Monika Pudełko-Nowak, Procesowe podejście w kształtowaniu jakości usług bankowych.


  Prace z zakresu opakowalnictwa towarów
Zeszyty Naukowe Nr 625, 2003, s. 78
Cena: 3,15 zł
T r e ś ć: Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Rola opakowania w decyzji zakupu mleka przez konsumenta; Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Agnieszka Cholewa, Regulacje prawne dotyczące działalności przewozowej cargo w transporcie lotniczym; Adalberta Walden -Kozłowska, Wpływ reklamy telewizyjnej kosmetyków na decyzje konsumenckie; Adalberta Walden-Kozłowska, Magdalena Moskal, Preferencje konsumenckie w zakresie opakowań napojów bezalkoholowych; Marzena Ucherek, Weryfikacja przydatności materiałów opakowaniowych do przetwórstwa w maszynach pakujących; Marzena Ucherek, Witold Łakomy, Wpływ procesu technologicznego na jakość produktów pakowanych w mieszaninie gazów.


  Prace z zakresu handlu i instytucji rynkowych
Zeszyty Naukowe Nr 624, 2003, s. 185
Cena: 7,35 zł
T r e ś ć: Profesor Eugeniusz Garbacik – ekonomista, spółdzielca, nauczyciel akademicki; Tomasz Karoń, Jan Szumilak, Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów FMCG (na przykładzie krakowskiej sieci handlowej); Danuta Surówka-Marszałek, Budowanie więzi partnerskich z klientami na rynkach przemysłowych; Andrzej Szromnik, Strategia targowa przedsiębiorstwa – cele, narzędzia, decyzje; Regina Klimkowska, Zagadnienia promocji wybranych marek samochodów osobowych na rynku polskim w latach dziewięćdziesiątych; Krzysztof P. Wojdacki, Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej; Jacek Bazarnik, Korzyści stosowania technik „database marketing” w przedsiębiorstwie handlowym; Grażyna Śmigielska, Motywy i uwarunkowania ekspansji przedsiębiorstw handlowych na rynki zagraniczne; Jarosław Plichta, Internet jako nowy kanał komunikacji i dystrybucji usług ubezpieczeniowych – uwarunkowania i perspektywy rozwoju; Justyna Światowiec, Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między nabywcami i dostawcami na rynku przemysłowym; Dominika Kubacka, Znaczenie i perspektywy programów kształtowania lojalności w handlu detalicznym; Adam Figiel, Etnocentryzm a strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny; Agnieszka Odorowicz, Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej.


  Prace z zakresu towaroznawstwa żywności
Zeszyty Naukowe Nr 623, 2003, s. 72
Cena: 3,15 zł
T r e ś ć: Zofia Cichoń, Towaroznawcza analiza jakości soków warzywno-owocowych; Małgorzata Miśniakiewicz, Badanie i ocena jakości pieczywa preferowanego w Krakowie; Stanisław Popek, Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych; Grzegorz Suwała, Porównanie preferencji konsumenckich barwy soków marchwiowych z wynikami oznaczeń spektrofotometrycznych; Wanda Kudełka, Wzbogacenie produktów spożywczych w witaminy; Maria Czechowska-Liszka, Badanie i ocena jakości dostępnych na rynku olejów jadalnych; Maria Krełowska-Kułas, Żywność funkcjonalna (prozdrowotna) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa.


  Prace z zakresu przedsiębiorczości i konkurencyjności firm
Zeszyty Naukowe Nr 622, 2003, s. 140
Cena: 5,78 zł
T r e ś ć: Małgorzata Bednarczyk, Krzysztof Wach, Sondaż zdolności do konkurowania szkół wyższych na małopolskim rynku usług edukacyjnych; Jan Targalski, Kształcenie akademickie dla przedsiębiorczości: założenia i wyniki; Rafał Morwczyński, Bogdan Rogoda, Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa; Izabela Czaja, Przedsiębiorczość w województwie małopolskim; Zbigniew Michalik, Zmiany zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw przejętych w procesach prywatyzacji (na przykładzie województwa małopolskiego); Marta Najda, Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku; Anna Francik, Małgorzata Kosała, Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości; Izabela Czaja, Agnieszka Pichur, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości poprzez internet; Krzysztof Wach, Strategia globalizacji jako jeden z efektów walki konkurencyjnej przedsiębiorstw.


  Prace z zakresu konsumpcji
Zeszyty Naukowe Nr 621, 2003, s. 102
Cena: 4,20 zł
T r e ś ć: Agata Niemczyk, Jadwiga Berbeka, Uwarunkowania kulturowe jako czynnik kształtujący konsumpcję gospodarstw domowych; Czesław Bywalec, Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego; Jadwiga Berbeka, Makroproporcje rozwoju gospodarczego wybranych krajów Europy Środkowowschodniej w latach 1990–1998; Agata Niemczyk, Wykorzystanie procedury unitaryzacji w ocenie przestrzennych różnic konsumpcji gospodarstw domowych; Leszek Strzembicki, Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku; Renata Seweryn, Walory turystyczne – istota i funkcje. Próba klasyfikacji; Mariola Wisz -Cieszyńska, Standardy obsługi klienta.


  Prace z zakresu chemii i kinetyki procesów
Zeszyty Naukowe Nr 620, 2003, s. 116
Cena: 4,20 zł
T r e ś ć: Bronisław Buczek, Adsorpcyjne oczyszczanie oleju jadalnego z substancji powstałych w procesie jego termicznej obróbki; Bronisław Buczek, Ocena charakteru powierzchni utlenianych porowatych materiałów węglowych; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Dynamika utleniania oliwy z oliwek; Lidia Ostasz, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Bronisław Buczek, Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz, Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temperaturze 60°C; Lidia Ostasz, Maria Czechowska-Liszka, Kinetyczna ocena zmian jakości oleju sojowego poddanego utlenianiu w warunkach przyspieszonych; Lidia Ostasz, Agnieszka Leśniak, Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej; Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Marco Weber, Zmiany siły nabywczej reala w Brazylii względem wybranych towarów.


  Prace z zakresu gospodarki regionalnej
Zeszyty Naukowe Nr 617, 2003, s. 192
Cena: 7,35 zł
T r e ś ć: Tadeusz Kudłacz, Zróżnicowania w poziomie i dynamice rozwoju regionalnego Polski lat dziewięćdziesiątych; Anna Harańczyk, Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Lucyna Mączka, Człowiek a proces globalizacji; Tadeusz Kudłacz, Marek Reichel, Struktura terytorialnie organizowanych systemów innowacji; Kazimierz Zieliński, Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce; Halina Guzik, Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski; Barbara Ostrowska, Baza hotelowa jako podstawa rozwoju turystyki w miastach wojewódzkich; Monika Musiał, Konkurencyjność dużych miast w Polsce; Jolanta Teneta-Płotkowiak, Problemy realizacji polityki ochrony środowiska naturalnego w województwie małopolskim; Artur Hołuj, Funkcjonowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przykładzie miasta Krakowa; Andrzej Gut-Mostowy, Zasady funkcjonowania Małopolskiej Organizacji Turystycznej jako istotny element polityki turystycznej województwa małopolskiego; Jerzy Wrona, Elementy geograficzne i ich symbolika w herbach państw Afryki Północnej; Bogusław Luchter, Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa (na przykładzie byłej dzielnicy katastralnej Podgórze).


  Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 616, 2003, s. 112
Cena: 5,25 zł
T r e ś ć: Zbigniew Martyniak, Podstawy samoorganizacji w systemach biznesowych; Bernard Ziębicki, Proces kreowania organizacji uczącej się; Tomasz Kafel, Model przywództwa jako instrument wspomagający procesy organizacyjnego uczenia się (na przykładzie firmy Fiat Auto Poland); Hubert Obora, Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa; Janusz Czekaj, Projekt wykorzystania hurtowni danych w podsystemie obsługi odbiorców przedsiębiorstwa energetycznego; Marek Ćwiklicki, Koncepcja zarządzania elektronicznymi zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie; Angelika Wodecka-Hyjek, Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan); Maciej Walczak, Próba zastosowania metody SMED w pracach administracyjno-biurowych na przykładzie okienka pocztowego.


  Prace zakresu polityki regionalnej i spółdzielczości
Zeszyty Naukowe Nr 615, 2002, s. 80
Cena: 3,41 zł
T r e ś ć: Stanisław Cieśla, Proces restrukturyzacji i konsolidacji sektora banków spółdzielczych w Polsce; Danuta Golik, Konsolidacja Banku Gospodarki Żywnościowej i BS w kształtowaniu docelowego modelu działania sektora banków spółdzielczych w Polsce; Maria Płonka, Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku; Danuta Golik, Maria Płonka, Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym; Krzysztof Firlej, Rola władz gmin i samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu; Franciszek Kolbusz, Krzysztof Firlej, Pojęcie i możliwości badania reklamy artykułów spożywczych.


  Prace z zakresu ekonomiki nieruchomości i inwestycji
Zeszyty Naukowe Nr 614, 2003, s. 162
Cena: 6,56 zł
T r e ś ć: Leszek Kałkowski, Prognoza polskiego rynku nieruchomości; Andrzej Szromnik, Rynek nieruchomości w ujęciu strukturalnym - próba uporządkowania elementów i zależności; Katarzyna Kluska, Szanse i zagrożenia procesów globalizacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Agnieszka Małkowska, Maciej Małkowski, Rola katastru w porządkowaniu systemu opodatkowania nieruchomości; Urszula Słowik, Stan i perspektywy rozwoju systemu ksiąg wieczystych; Katarzyna Kusztal, Adam Nalepka, Rola i zakres negocjacji w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi; Adam Nalepka, Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego; Stanisław Belniak, Katarzyna Końska, Rola Towarzystw Budownictwa Społecznego w realizacji polityki mieszkaniowej państwa; Małgorzata Furmańska-Oćwieja, Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000.


  Prace z zakresu zarządzania strategicznego
Zeszyty Naukowe Nr 613, 2003, s. 132
Cena: 4,73 zł
T r e ś ć: Józef Machaczka, Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa; Halina Smutek, Rozwój przedsiębiorstwa a strategie dywersyfikacji; Krzysztof Machaczka, Diagnozowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Ewa Belniak, Balanced scorecard – system zarządzania przyszłości; Ewa Kozień, Systemy zarządzania projektem; Piotr Markiewicz, Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji; Janusz Fudaliński, Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych; Stanisław Galata, Błędy w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowanie się w działalności gospodarczej; Robert Jędras, Analiza zmian w strukturze organizacyjnej w Powszechnym Banku Kredytowym SA w Warszawie w latach 1989–2000.


  Prace z zakresu nauk politycznych
Zeszyty Naukowe Nr 611, 2002, s. 132
Cena: 5,78 zł
T r e ś ć: Jerzy Kornaś, Od modyfikacji ustrojowej systemu Polski Rzeczypospolitej Ludowej do demokratycznego państwa prawnego Rzeczypospolitej Polskiej; Kazimierz Urban, Zbory niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 (zarys problematyki); Krzysztof Broński, Funkcje kulturotwórcze większych miast galicyjskich w dobie autonomii; Joanna Dzwończyk, Stosunek Polaków do koncepcji powszechnego uwłaszczenia; Robert Jakimowicz, Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1972-1978; Janusz Ryzner, Regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych w Republice Czeskiej; Joanna Dzwończyk, Robert Jakimowicz, Stereotypy w stosunkach polsko-rosyjskich; Stanisław Mazur, Międzynarodówka Liberalna - geneza, rozwój, perspektywy.


  Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 609, 2002, s. 142
Cena: 5,51 zł
T r e ś ć: Ewa Belniak, Polski podatek od towarów i usług na tle rozwiązań unijnych; Anna Francik, Polski rynek pracy w perspektywie integracji z Unią Europejską; Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Zdzisław Krawiec, Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym; Ewa Kozień, Istota jakości w zarządzaniu projektami; Zbigniew Michalik, Lesław Mika, Znaczenie pojęć i prywatyzacji przedsiębiorstw w budowie zdolności do konkurowania; Rafał Morawczyński, Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej. Porównania i propozycje zmian; Adam Peszko, Konkurencyjność przedsiębiorstw polskich średniej wielkości w perspektywie integracji europejskiej; Bogdan Rogoda, Polskie regulacje prawne dotyczące cen w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej.


  Prace z zakresu towaroznawstawa żywności
Zeszyty Naukowe Nr 608, 2002, s. 100
Cena: 3,94 zł
T r e ś ć: Wanda Kudełka, Racjonalne żywienie a wegetarianizm; Stanisław Popek, Beata Popek, Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności; Zofia Cichoń, Małgorzata Woźniak-Słota, Taryfikacja celna towarów, Zofia Cichoń, Towaroznawcza analiza jakości czekolady; Aleksander Kasprzyk, Władysław Kasprzyk, Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt; Władysław Kędzior, Joanna Kędzior, Ocena jakości mleka surowego; Małgorzata Miśniakiewicz, Analiza systemowych działań projakościowych dotyczących krajowego przemysłu mleczarskiego w kontekście integracji z Unią Europejską; Maria Krelowska-Kułas, Ocena wybranych wyrobów cukierniczych zawierających środki słodzące; Stanisław Popek, Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych; Grzegorz Suwała, Laminat wielowarstwowy jako opakowanie do soków owocowych i owocowo-warzywnych a oczekiwania konsumentów.


  Prace z zakresu zarządzania personelem
Zeszyty Naukowe Nr 607, 2002, s. 92
Cena: 4,20 zł
T r e ś ć: Aleksy Pocztowski, Natalia Potoczek, Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Joanna Purgał-Popiela, Zmiana kultury organizacyjnej a zarządzanie zasobami ludzkimi; Tomasz Sapeta, Restrukturyzacja zatrudniania jako przykład zmiany organizacyjnej; Beata Buchelt-Nawara, Zarządzanie personelem jako czynnik determinujący jakość usług medycznych; Alicja Miś, Kariera w organizacji: przed i po przełomie wieków; Halina Smutek, Znaczenie kompetencji menedżerskich w formułowaniu i realizacji strategii; Maria Chrząszcz, Motywacyjne aspekty zreformowanego systemu płac nauczycieli.


  Prace z zakresu spraw europejskich i międzynarodowych
Zeszyty Naukowe Nr 606, 2004, s. 124
Cena: 4,99 zł
T r e ś ć: Zbigniew Pucek, Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji; Danuta Kabat, Reforma instytucjonalna a rozszerzenie Unii Europejskiej; Aleksander Surdej, Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw; Jerzy Mikułowski Pomorski, Polacy wobec wymiarów Hofstedego – kierunki zmienności; Romana Paszkowska, Konflikt w firmie z perspektywy polskiego menedżera; Olga Dawidenko, Sytuacja narodowościowa w Kazachstanie w dobie budowania państwa narodowego. Identyfikacja narodowa obywateli; Zbigniew Rudnicki, Przywileje i immunitety dyplomatyczne funkcjonariuszy międzynarodowych pozostających w służbie Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych. Wykaz bibliograficzny polskich czasopism podejmujących problematykę integracji europejskiej.


  Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań
Zeszyty Naukowe Nr 604, 2002, s. 172
Cena: 6,56 zł
T r e ś ć: Jacek Wołoszyn, Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych; Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej; Wit Urban, Wprowadzenie do skalarnej analizy chaosu deterministycznego w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych; Paweł Lula, Metody typu Data Mining i możliwości ich zastosowań w ekonomii; Paweł Lula, Janusz Morajda, Klasyfikacja wzorców występujących w finansowych szeregach czasowych przy użyciu sieci neuronowych Kohonena; Janusz Morajda, Czynniki efektywnego wykorzystania sieci neuronowych w procesie modelowania rynków finansowych; Barbara Nowarska, Produkty i usługi informatyczne w opinii użytkowników; Ryszard Tadeusiewicz, Lidia Ogiela, Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego; Jan Madej, Polityka bezpieczeństwa i system ochrony informacji w przedsiębiorstwie; Tadeusz Wilusz, Środowisko systemowe technologii eksploracji danych.


  Prace z zakresu procesu zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 603, 2002, s. 272
Cena: 8,40 zł
T r e ś ć: Adam Stabryła, Proces implementacji i kontroli w zarządzaniu strategicznym; Halina Piekarz, Kluczowe czynniki sukcesu jako wyznacznik strategii produktu; Leszek Kozioł, Metody obliczania kosztów wypadków przy pracy; Beata Barczak, System oceny strategicznych celów działania firmy z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników; Jan Beliczyński, Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej; Andrzej Kozina, Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej; Czesław Mesjasz, Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa; Jolanta Walas-Trębacz, Organizacja zespołu w project management; Katarzyna Bartusik, Rozwój struktur holdingowych w Polsce; Bernard Bińczycki, Doskonalenie systemu obsługi klienta; Paweł Cabała, Wieloaspektowe ujęcie systemu controllingu strategicznego; Tomasz Małkus, Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa; Małgorzata Tyrańska, Problem oceny skuteczności systemu wynagradzania; Sławomir Wawak, Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością; Krzysztof Woźniak, Badanie systemu informacyjnego dystrybucji i sprzedaży w przedsiębiorstwie (doświadczenia praktyczne); Leszek Kozioł, Małgorzata Tyrańska, Bernard Bińczycki, Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.


  Prace z zakresu marketingu
Zeszyty Naukowe Nr 602, 2002, s. 148
Cena: 6,04 zł
T r e ś ć: Słowo wstępne (Jerzy Altkorn); Jerzy Altkorn, Promocja szkół wyższych; Inna V. Zablodskaja, Problemy razvitija marketingovych issledovanij na Ukrainie; Irina Rešetnikova, Elena Savčenko, Osobennosti segmentirovanija regional’nogo rynka obuvnoj produkcii; Natalija Deržak, Marketingovaja osnova organizacii firmennoj torgovli; Anna Czubała, Proces budowania lojalności instytucjonalnych nabywców; Halina Wojnarowska, Typy lojalności klientów indywidualnych; Izabela Adamska, Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych; Marek Rawski, Próba interpretacji pojęcia „strategia marketingowa” (w warunkach orientacji marketingowej); Renata Zembura, Przesłanki tworzenia aliansów strategicznych; Piotr Hadrian, Metoda portfelowa a koncepcja cyklu życia; Agata Jonas, Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce; Tomasz Smoleń, Strategie rynkowe firm fonograficznych; Jan W. Wiktor, Modele komunikacji marketingowej; Agnieszka Żbikowska, Główne grupy odbiorców działań public relations; Mariusz Kuziak, Postawy użytkowników Internetu wobec reklamy w mediach tradycyjnych w świetle wyników II badania polskich użytkowników sieci Internet.


  Prace z zakresu ekonomii
Zeszyty Naukowe Nr 600, 2002, s. 172
Cena: 5,56 zł
T r e ś ć: Andrzej Wojtyna, Problem nierówności dochodów w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; Stanisław Miklaszewski, Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską w świetle decyzji "szczytu" w Nicei; Jurand Drop, Kontrowersje terminologiczne związane z tematyką integracji walutowej; Marta Wajda-Lichy, Eurosceptyczna postawa Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej - wnioski dla Polski; Urszula Lorenowicz, Problemy związane z tworzeniem nowego modelu społeczno-gospodarczego w Polsce; Bogumiła Szopa, Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw rolniczych w Polsce w latach 90.; Marek Andrzej Dąbrowski, Rola polityki kursowej w Polsce w latach 1990-2000; Paweł Kawa, Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy - ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej; Katarzyna Glinka, Rodzaj inflacji wyzwaniem dla procesu dezinflacji; Jan Kultys, Charakter wiedzy a koncepcje firmy.


  Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego
Zeszyty Naukowe Nr 599, 2002, s. 90
Cena: 3,94 zł
T r e ś ć: Andrzej Chochół, Barbara Depa, Zapewnienie bezpieczeństwa stosowania artykułów kosmetycznych; Stanisław Pfeifer, Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych; Jerzy Szakiel, Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania jakością; Jacek Kaniewski, Grzegorz Turek, Badanie i ocena jakości sensorycznej kremów naturalnych; Paweł Turek, Badanie i ocena sprawności dyskryminacyjnej metodą wielokrotnych uporządkowań; Tadeusz Jędryka, Metoda transformacji rang na zmienne o rozkładzie normalnym w interpretacji wyników ocen sensorycznych; Barbara Dzióbek, Tadeusz Jędryka, Instrumentalna i sensoryczna ocena jakości skór owczych w procesie starzenia; Renata Salerno-Kochan, Analiza podatności włókien syntetycznych na procesy rozkładu występujące w metodach utylizacji odpadów; Stanisław Pfeifer, Andrzej S. Gajewski, Metody oceny właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych.


  Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej
Zeszyty Naukowe Nr 598, 2002, s. 94
Cena: 4,20 zł
T r e ś ć: Anatol Władyka, Państwo narodowe w erze globalizacji; Stanisław Mazur, Od tradycyjnej administracji do zarządzania publicznego, Marcin Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne i zarządzanie przez współrządzenie – zarys koncepcji zarządzania publicznego; Jarosław Bober, Planowanie jako instrument efektywnego sterowania rozwojem lokalnym; Łukasz Mamica, Regionalny system innowacji w Małopolsce – kierunki rozwoju; Paweł Białynicki-Birula, Możliwości przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będących w gestii samorządu terytorialnego.


  Prace z zakresu opakowalnictwa towarów
Zeszyty Naukowe Nr 595, 2002, s. 92
Cena: 3,41 zł
T r e ś ć: Marian Cichoń, Paweł Turek, Opakowanie jako narzędzie reklamy i sprzedaży; Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Istota charakterystyki wyrobów występujących w procesach logistycznych; Adalberta Walden-Kozłowska, Kształtowanie się image produktu powszechnego użytku w świadomości konsumenta; Marzena Ucherek, Wpływ warunków przechowywania i rodzaju opakowania na zmiany fizykochemicznych właściwości pieczywa cukierniczego; Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Marzena Ucherek, Analiza obecnego stanu badań w zakresue oceny ekologicznej opakowań, Zofia Kolek, Problem stosowania w opakowaniach żywności materiałów polimerowych z recyklingu.


  Prace z zakresu ekonomii
Zeszyty Naukowe Nr 594, 2003, s. 122
Cena: 5,25 zł
T r e ś ć: Krystyna Przybylska, Teoretyczne uzasadnienie determinant zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako zjawiska finansowego; Czesława Pilarska, Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce; Adrian Solek, Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa – krytyka i obrona; Piotr Szczukiewicz, Wybór miernika efektywności w dobie globalizacji gospodarki; Tomasz Skrzyński, Oddziaływanie nowych technologii na rynek pracy – wybrane aspekty; Artur Pollok, Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa; Paweł Nowak, Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji, Aleksandra Lityńska, Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego; Wojciech Giza: Michał Choński, Stanisław Budny – przedstawiciele szkoły narodowej w ośrodku wileńskim.


  Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 593, 2002, s. 132
Cena: 5,51 zł
T r e ś ć: Zbigniew Martyniak, Tayloryzm wczoraj i dziś; Bogusz Mikuła, Metodyka wdrażania procesów organizacyjnego uczenia się; Tomasz Kafel, Metodyczne aspekty diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa; Janusz Czekaj, Metoda modułowej analizy i projektowania procesów informacyjno-komunikacyjnych – MOSAIK; Hubert Obora, Metoda analizy i modelowania procesów ARIS; Angelika Wodecka-Hyjek, Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przed-siębiorstwie; Maciej Walczak, Możliwości wykorzystania intranetu i baz danych do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; Bernard Ziębicki, Internet jako narzędzie wspomagające stosowanie benchmarkingu; Marek Ćwiklicki, Praktyczne wykorzystanie koncepcji ograniczeń; Daniel Gach, Zespołowość jako czynnik zarządzania przez innowację i partycypację.


  Prace z zakresu zarządzania strategicznego
Zeszyty Naukowe Nr 592, 2002, s. 122
Cena: 6,30 zł
T r e ś ć: Józef Machaczka, Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw; Stanisław Galata, Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w okresie przemian; Adam Szałkowski, Personalny czy menedżer?; Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek, Rodzime przedsiębiorstwa wobec prawnych konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską; Janusz Fudaliński, Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego; Ewa Belniak, Ochrona środowiska w strategii rozwoju przedsiębiorstw; Zdzisław Krawiec, Znaczenie małych i średnich firm w aktywizacji gospodarki; Halina Smutek, Lean management a konkurencyjność firmy; Ewa Kozień, Kształtowanie strategii rozwoju firmy handlowej Krakchemia SA; Krzysztof Machaczka, Analiza strategiczna w zarządzaniu rozwojem firmy; Krzysztof Machaczka, Małgorzata Machaczka, Rola struktury organizacyjnej w zarządzaniu innowacjami.


  Prace z zakresu rachunkowości finansowej
zeszyty Naukowe Nr 591, 2002, s. 116
Cena: 4,46 zł
T r e ś ć: Bronisław Micherda, Współczesna analiza finansowa; Marta Stępień, Koszty uzdatnia-nia wody i oczyszczania ścieków a ceny produktów tych procesów; Mariusz Andrzejewski, Istota i przedmiot ujawniania informacji przez spółki giełdowe; Agnieszka Herdan, Historyczne uwarunkowania procesów łączenia się podmiotów gospodarczych; Agnieszka Herdan, Jadwiga Banaśkiewicz, Konsolidacja sprawozdań finansowych na świecie; Piotr Kulas, Współczesny nadzór właścicielski w spółkach akcyjnych (model amerykański i niemiecki); Konrad Stępień, Rachunkowa i podatkowa identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej; Krzysztof Jonas, Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych; Katarzyna Świetla, Międzynarodowe regulacje dotyczące wyceny transferów dokonywanych między przedsiębiorstwami powiązanymi.


  Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego
Zeszyty Naukowe Nr 590, 2002, s. 94
Cena: 3,41 zł
T r e ś ć: Tadeusz Jędryka, Statystyczna interpretacja wyników oceny sensorycznej dokonanej na skali porządkowej – test Kramera; Barbara Dzióbek, Tadeusz Jędryka, Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej; Stanisław Pfeifer, Renata Salerno-Kochan, Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych; Andrzej Chochół, Moc oddziaływania kwasów organicznych na powłoki krzemianowe; Jacek Kaniewski, Mariusz Giemza, Grzegorz Łazarz, Badania i ocena jakości środków do mycia urządzeń sanitarnych; Aneta Opioła, Jacek Kaniewski, Andrzej S. Gajewski, Napięcie powierzchniowe jako kryterium jakości żeli do mycia pod prysznicem; Jolanta Wąs-Gubała, Andrzej Chochół, Wykorzystanie badań towaroznawczych do oceny istotności śladów w postaci pojedynczych włókien; Jerzy Szakiel, Działalność polskiego systemu normalizacyjnego.


  Prace z zakresu makroekonomii
Zeszyty Naukowe Nr 589, 2001, s. 188
Cena: 7,61 zł
T r e ś ć: Andrzej Wojtyna, Rynki finansowe w poglądach nowej ekonomii keynesistowskiej; Jurand Drop, Rodzaje szoków gospodarczych a unia walutowa; Krzysztof Janiczak, Polityka pieniężna Polski w świetle warunków europejskiej unii walutowej; Leszek Ruchwa, Rola systemu pieniężnego w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej; Katarzyna Glinka, Rola deficytu budżetowego w programach przezwyciężania inflacji w krajach Ameryki Łacińskiej; Michał G. Woźniak, Węzłowe problemy wzrostu gospodarczego Polski; Paweł Kawa, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach racjonowania kapitału; Bogumiła Szopa, Rola inwestycji zagranicznych w pokrywaniu niedoboru oszczędności krajowych; Marta Wajda-Lichy, Francuskie inwestycje bezpośrednie w Polsce; Zbigniew J. Stańczyk, Kapitał społeczny a gospodarka; Jan Kultys, Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka; Mirosław Raczyński, Kilka uwag o konkurencji, monopolu i efektywnej alokacji zasobów.


  Prace z zakresu gospodarki regionalnej
Zeszyty Naukowe Nr 588, 2002, s. 178
Cena: 7,09 zł
T r e ś ć: Andrzej Prusek, Dylematy polityki pieniężnej w okresie transformacji systemowej w Polsce; Tadeusz Kudłacz, Polska południowo-wschodnia na tle struktury regionalnej kraju; Lucyna Mączka, Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki; Halina Guzik, Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie euroregionu karpackiego); Monika Musiał, Czynniki konkurencyjności miast i regionów; Piotr Serafin, Bariery rozwoju obszarów wiejskich na tle współczesnej polityki regionalnej; Jolanta Teneta-Płotkowiak, Bezrobocie w województwie śląskim i podkarpackim; Tadeusz Kudłacz, Mariola Grzebyk, Zróżnicowanie gmin pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie rzeszowskim; Zygmunt Nowak, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa turystycznego "Orbis" w Polsce w latach dziewięćdziesiątych; Grażyna Holik, Zygmunt Nowak, Działalność i pozycja na rynku hotelarskim w Polsce przedsiębiorstwa Orbis SA w okresie restrukturyzacji; Bogusław Luchter, Główne kierunki przemian użytkowania ziemi w strefie w podmiejskiej Krakowa w latach 1983-2000 (na przykładzie Bronowic Wielkich); Jerzy Wrona Elementy geograficzne i ich symbolika na flagach oraz w herbach państw Afryki Południowej; Barbara Ostrowska, Uwarunkowania rozwoju rynku turystycznego w regionie południowo-wschodniej Polski.


  Prace z zakresu historii gospodarczej
Zeszyty Naukowe Nr 587, 2002, s. 100
Cena: 4,46 zł
T r e ś ć: Zofia Bik, Słowacja w dobie industrializacji; Krzysztof Broński, Jan Szpak, Procesy urbanizacyjne w Europie w XIX i XX wieku. Problemy i koncepcje badawcze; Jan M. Małecki, Dysproporcje regionalne w poziomie rozwoju gospodarczego II Rzeczpospolitej i ich uwarunkowania historyczne; Tadeusz Filar, Myśl o kulturze i Polsce 1918-1939 w publicystyce Adama Heydla; Krzysztof Broński, Polskie metropolie w procesie przemian - przegląd badań i potrzeby; Monika Murzyn, Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta; Jacek Purchla, Kraków i Małopolska a metropolitalna przyszłość polskich miast; Jan M. Małecki, Anna Zarawska, Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998).


  Prace z zakresu ekonomii
Zeszyty Naukowe Nr 585, 2001, s. 120
Cena: 5,25 zł
T r e ś ć: Krystyna Przybylska, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako podstawowa forma ekspansji gospodarczej transnarodowych korporacji; Czesława Pilarska, Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce; Janusz Grabowski, Poziom konkurencyjności polskich firm i produktów na rynku międzynarodowym w świetle historycznych doświadczeń; Ewa Szymanik, Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992–1997; Robert Włodarczyk, Kryzysy finansowe na świecie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1997–1999; Bogusława Puzio-Wacławik, Doświadczenia francuskie w zwalczaniu bezrobocia poprzez skracanie i uelastycznianie czasu pracy na tle doświadczeń krajów Europy Zachodniej; Piotr Szczukiewicz, Pozyskiwanie i ochrona informacji jako jeden z celów przedsiębiorstwa; Aleksandra Lityńska, Miltona Friedmana myśli o polityce i ekonomii; Wojciech Giza, Narodziny polskiej myśli ekonomicznej w ośrodku wileńskim.


  Prace z zakresu polityki agrarnej i spółdzielczości
Zeszyty Naukowe Nr 584, 2001, s. 64
Cena: 2,36 zł
T r e ś ć: Franciszek Kolbusz, Rolnictwo polskie w procesie integracji z Unią Europejską (nadzieje i obawy); Stanisław Cieśla, Teoretyczne i praktyczne aspekty działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Maria Płonka, Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu; Danuta Golik, Procesy dostosowawcze wiejskiego sektora bankowego w obliczu integracji Polski z Unią Europejską; Krzysztof Firlej, System nakładczy i jego rola w zakresie aktywizacji zawodowej rolników w regionie południowo-wschodnim.


  Prace z zakresu towaroznawstwa żywności
Zeszyty Naukowe Nr 583, 2002, s. 66
Cena: 2,63 zł
T r e ś ć: Maria Krełowska-Kułas, Problemy żywienia człowieka; Zofia Cichoń, Badanie i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych; Władysław Kędzior, Maciej Roborzyński, Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf; Władysław Kędzior, Dorota Machnik, Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach; Wanda Kudełka, Zawartość makro- i mikroelementów w jogurtach otrzymanych na bazie mleka koziego; Maria Czechowska-Liszka, Badanie jakości margaryny śniadaniowej różnych typów; Stanisław Popek, Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego.


  Prace z zakresu ekonomiki nieruchomości i inwestycji
Zeszyty Naukowe Nr 582, 2002, s. 158
Cena: 6,04 zł
T r e ś ć: Dr Halina Poleska (1924-2000); Adam Nalepka, restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych w okresie transformacji ustroju gospodarczego Polski; Barbara Klimek, Stanisław Maciejowski, Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji; Urszula Słowik, Efekty ekonomiczne procesów restrukturyzacji w największych polskich przedsiębiorstwach budowlanych; Małgorzata Zięba, Przedsiębiorstwa budowlane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Małgorzata Furmańska-Oćwieja, Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90.; Jacek Barburski, Ocena działalności budownictwa w latach 1998-1999; Leszek Kałkowski, Majątek trwały w zapleczu budownictwa; Tomasz Sapeta, Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych; Stanisław Belniak, Efekt synergiczny lokalizacji obiektów w sąsiedztwie; Agnieszka Małkowska, Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych; Andrzej Szromnik, Koncepcja i założenia metodyczne badania popytu mieszkaniowego w skali miasta.


  Prace z zakresu marketingu
Zeszyty Naukowe Nr 581, 2002, s. 162
Cena: 6,04 zł
T r e ś ć: Słowo wstępne (Jerzy Altkorn); Jerzy Altkorn, Procedury uzyskiwania znaków towarowych w krajach Unii Europejskiej; Viera Cihovska, Julia Lipianska, Marketing in Non-profit Organizations; Eva Hanuláková, O problematyce doradztwa marketingowego; Jan W. Wiktor, Marketingowe aspekty integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską. Przyczynek do badań nad euromarketingiem; Marek Rawski, Nowe podejście do badania efektów synergii w metodzie refleksji strategicznej; Piotr Hadrian, Metodologiczne aspekty metody portfelowej; Agata Jonas, Postrzeganie banków przez klientów indywidualnych – mapy percepcji; Kornélia Richterová, Badanie zachowania nabywców w punkcie sprzedaży detalicznej; Renata Zembura, Strategie wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek; Jewgenij Krykawski, Natalia Czuhraj, Tendencje działań innowacyjnych w ukraińskich przedsiębiorstwach przemysłowych; Tomasz Smoleń, Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym; Anna Czubała, Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji; Magdalena Dołhasz, Instrumenty promocji stosowane przez lokalne agencje reklamowe (na podstawie badań krakowskich agencji reklamowych); Rafał Maryńczak, Promocja w działalności marketingowej organizacji non-profit (na podstawie badań przeprowadzonych w b. województwie krakowskim w marcu 2000 r.); Agnieszka Żbikowska, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych. Studia przypadków wybranych firm europejskich.


  Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej
Zeszyty Naukowe Nr 580, 2001, s. 142
Cena: 5,25 zł
T r e ś ć: Łukasz Mamica, Kapitał ludzki jako podstawowy element konkurencyjności regionów; Marcin Zawicki, Strategia finansowa powiatów ziemskich; Anatol Władyka, Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jako źródło dochodów samorządu powiatowego; Paweł Białynicki-Birula, Analiza uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w powiecie sądeckim jako punkt wyjścia do formułowania strategii rozwoju gospodarczego; Jarosław Bober, Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy Kamienica; Dorota Leśniak, Restrukturyzacja starych regionów węglowych. Przykład regionu North East w Anglii i Górnego Śląska; Dorota Kwiecińska, Współpraca państw Europy Zachodniej i Wschodniej w upowszechnianiu społeczeństwa informacyjnego; Stanisław Mazur, Państwo i gospodarka w dokumentach programowych Międzynarodówki Liberalnej.


  Prace z zakresu konsumpcji
Zeszyty Naukowe Nr 579, 2002, s. 104
Cena: 4,73 zł
T r e ś ć: Zofia Andrykiewicz-Feczko, Ochrona interesów konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską; Agata Niemczyk, Proces zaspokajania potrzeb w gospodarstwie domowym; Regina Klimkowska, Postawy Polaków wobec reklamy w okresie transformacji gospodarki; Leszek Rudnicki, Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów; Jadwiga Berbeka, Produkt jako czynnik kształtowania zachowania konsumentów; Małgorzata Makówka, Aktywność kulturalna Polaków w latach dziewięćdziesiątych; Renata Seweryn, Potencjalne negatywne konsekwencje rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego.


  Prace z zakresu towaroznawstwa ogólnego i zarządzania jakością
Zeszyty Naukowe Nr 578, 2001, s. 76
Cena: 2,63 zł
T r e ś ć: Marek Salerno-Kochan, Normy ISO serii 9000: 2000 jako podstawa kompleksowego zarządzania przez jakość i zintegrowanych systemów zarządzania; Marek Salerno-Kochan, Piotr Galski, Sprawny benchmarking nieodzownym elementem strategii TQM; Mieczysław Skrzypek, Testowanie towarów jako stymulator jakości; Łucja Karpiel, Jakość usług w systemie zapewnienia jakości; Łucja Karpiel, Urszula Balon, Narodowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige’a; Urszula Balon, Kosztowe aspekty jakości produktów.


  Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 577, s. 172
Cena: 7,09 zł
T r e ś ć: Izabela Czaja, Agnieszka Żur, Sektor prywatny w Polsce (ogólna charakterystyka za lata 1990–1998); Anna Francik, Innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw; Małgorzata Kosała, Zmiana warunków funkcjonowania sektora MPS wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; Bogdan Rogoda, Optymalizacja ceny w warunkach nieliniowych kosztów; Zbigniew Michalik, Dostępność usług finansowych w województwie małopolskim; Zdzisław Krawiec, Czynniki konkurencyjności w branży informatycznej; Agnieszka Żur, Konkurencyjność małych i średnich podwykonawców w przemyśle japońskim; Adam Peszko, Uwarunkowania poprawy konkurencyjności spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1996–1997; Ewa Kozień, Wybrane modele rozwoju organizacji; Krzysztof Misiołek, Projektowanie systemu naczelnego kierownictwa spółek kapitałowych – wybrane zagadnienia metodologiczne; Ewa Belniak, Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie; Janusz Fudaliński, Wybory strategiczne a cykl życia sektora; Izabela Czaja, Projekt ewaluacyjny.


  Prace z zakresu filozofii
Zeszyty Naukowe Nr 576, 2001, s. 86
Cena: 3,41 zł
T r e ś ć: Adam Węgrzecki, Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego; Kazimierz Sosenko, Wyjaśnianie i rozumienie w ekonomii; Czesław Porębski, Etyka i polityka w politycznym liberalizmie; Janina Filek, Uwagi o racjonalności i irracjonalności myśli Platona na tle sporu racjonalizmu z irracjonalizmem; Leszek Kusak, Nietzsche kontra Sokrates; Czesława Piecuch, Gabriela Marcela „nieakceptacja pozytywna”; Jerzy Bukowski, Marcelowska rozporządzalność; Leopold Zgoda, Modne słowo „biznes”.


  Prace z zakresu handlu zagranicznego
Zeszyty Naukowe Nr 575, 2002, s. 162
Cena: 7,09 zł
T r e ś ć: Elżbieta Bombińska, Wybrane mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju; Agnieszka Hajdukiewicz, Obszary sporne w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską; Bożena Pera, Struktura polskiego handlu zagranicznego z Unią Europejską w latach 1985–1995; Tóth Endre Hevesi, Márk Szabó, Polsko-węgierska wymiana towarowa w 1997 r. i w pierwszym półroczu 1998 r. z uwzględnieniem postanowień umowy CEFTA; Ziemowit Górski, Zmiany struktury polskiego importu benzyn i olejów napędowych w latach 1992–1997; Paweł Lubecki, Implikacje wyboru polityki kursu walutowego dla wzrostu gospodarczego i cen aktywów; Marek Maciejewski, Równowaga zewnętrzna gospodarki polskiej w świetle monetarnej teorii bilansu płatniczego; Władysława Jastrzębska, Reforma struktury agrarnej polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską; Stanisława Klima, Regionalne aspekty ekorozwoju; Barbara Koszulap, Efekt handlowy ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska; Wojciech Zysk, Prawne formy oraz wybrane prawne aspekty funkcjonowania podmiotów zagranicznych w Polsce; Robert Uberman, Propozycje polityki Skarbu Państwa wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskim sektorze paliwowo-energetycznym w świetle metodologii Artur D. Little and Co; Małgorzata Czermińska, Zastosowanie metod taksonometrycznych w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia ich rozwoju gospodarczego.


  Prace z zakresu procesu zarządzania
Zeszyty Naukowe Nr 574, 2002, s. 250
Cena: 7,35 zł
T r e ś ć: Adam Stabryła, Modele programowania strategicznego; Leszek Kozioł, Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwa pracy; Beata Barczak, Rynkowy model zarządzania gminą; Jan Beliczyński, Strategia reklamy; Andrzej Kozina, Zasady planowania negocjacji; Czesław Mesjasz, Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem; Katarzyna Bartusik, Współczesne kierunki kształtowania struktur organizacyjnych; Paweł Cabała, Powstanie i rozwój koncepcji controllingu; Małgorzata Tyrańska, Kryteria oceny systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie; Jolanta Walas-Trębacz, Elementy strategii produktu w zarządzaniu firmą; Tomasz Małkus, Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej; Krzysztof Woźniak, Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP; Sławomir Wawak, Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 – „Wizja 2000”; Bernard Bińczycki, Organizacja i funkcjonowanie holdingu komunalnego (na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA); Mirosław Rodzeń, Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie – metodologia wdrożenia systemu Help-Desk.


  Prace z zakresu statystyki
Zeszyty Naukowe Nr 573, 2001, s. 70
Cena: 2,36 zł
T r e ś ć: Barbara Podolec, Analiza kształtowania się spożycia artykułów żywnościowych w Polsce; Sabina Denkowska, Barbara Podolec, Kinga Szymanowicz, Michał Woźniak, Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym; Atmane Dahmani, Andrzej Sokołowski, Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 roku; Sabina Denkowska, Analiza efektywności wybranych metod aglomeracyjnych w zastosowaniu zmodyfikowanej reguły stop; Dariusz Put, Z badań nad stabilnością modeli ekonometrycznych.


  Prace z zakresu towaroznawstwa żywności
Zeszyty Naukowe Nr 572, 2001, s. 58
Cena: 2,36 zł
T r e ś ć: Wspomnienie o doc. dr. Tadeuszu Gołębiowskim (oprac. Zofia Cichoń); Zofia Cichoń, Zasady labelingu żywności według wymagań FDA w Stanach Zjednoczonych; Maria Czechowska-Liszka, Badania nad zmianami barwy olejów jadalnych pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego; Stanisław Popek, Badanie współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych; Maria Krełowska-Kułas, Chemiczne zanieczyszczenia żywności; Wanda Kudełka, Kształtowanie się wybranych wskaźników jakości surowego mleka koziego w okresie laktacji.


  Prace z zakresu nauk politycznych
Zeszyty Naukowe Nr 571, 2001, s. 84
Cena: 3,68 zł
T r e ś ć: Kazimierz Urban, Przyczynek do historii „akcji mazurskiej” Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1952 r.; Jerzy Kornaś, Koncepcje polskiej służby cywilnej w świetle ustaw z 1996 i 1998 r.; Robert Jakimowicz, Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1949–1972; Joanna Dzwończyk, Czynniki ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia populistycznych rozwiązań w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski); Krzysztof Broński, Niemcy w społeczności miejskiej Galicji.


Projekt graficzny: Marcin Sokołowski
PHP Engine: Piotr Skowronek & Paweł Prokop (C)
Uczelniany Osrodek Obliczeniowy