Prof. dr hab. Stanisław Lis

 

Studia na Wydziale Ogólnoekonomicznym Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie Akademia Ekonomiczna) w Krakowie ukończył w 1963 r. Kolejne stopnie i tytuły naukowe uzyskiwał, prowadząc na tej samej uczelni dynamiczną działalność dydaktyczno – naukową.

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1972, za rozprawę pt.: Mierniki poziomu rozwoju wzrostu gospodarczego, zaś doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych w 1983 r. Problematyka rozprawy habilitacyjnej dotyczyła problemu wyrównania poziomu gospodarczego krajów socjalistycznych. Tytuł profesora nauk ekonomicznych nadany został mu przez Prezydenta RP dnia 20.10.1994 r., a 5 lat później (w 1999 r.) dostał nominację Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Związany nieprzerwanie ze społecznością akademicką AE w Krakowie, pełnił w niej szereg odpowiedzialnych funkcji:

-         1977 – 1981 i 1984 – 1987 - zastępcy dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej,

-         1989 – 1992 – kierownika Zakładu Analiz Porównawczych Systemów Ekonomicznych

-         1988 – 1992 - dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej

-          od 1992 pracuje jako kierownik Katedry Teorii Ekonomii.

Angażował się w prace podejmowane przez Komisje AE w Krakowie m.in. przez:

-         Komisję ds. Badań Naukowych (1980 – 1983),

-         Komisję ds. finansów (1983 – 1986 i od 1993),

-         Senacką Komisję ds. Wydawnictw AE w Krakowie (1987 – 1993),

-         wielokrotnie uczestniczył w pracach Komisji Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji ds. przewodów habilitacyjnych i doktorskich i w samym Senacie uczelni,

Swą dydaktyczno- organizacyjną działalnością objął również Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie w latach 1987 – 1989 pełnił obowiązki kierownika Katedry Nauk Społecznych i Politycznych, a przez następny rok (1989 – 1990) kierownika Zakładu Ekonomii i Politologii.

Od 1995 r. związany był z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie, pełniąc funkcje rektora tej uczelni oraz kierownika Katedry Ekonomii i kierownika Zakładu Studiów Europejskich.

Współpracował też z uczelniami zagranicznymi. W roku 1985 i 1990 przebywał w Harvard University jako visiting scholar oraz (1990) w The Johns Hopkins University. W latach 1987, 1989, 1991 i 1996 gościł jako visiting professor w Norwegian School of Economics and Bussines Administration w Bergen.

Uczestnictwo w przygotowaniu 7 obszernych ekspertyz raportów w ramach CPBP 11.8.8. (1990) i KBN bądź jako kierownik tematu, bądź współautor . Prowadził badania naukowe lub kierował nimi również w ramach tematu badawczego BPBP 11.11.10 (1986 – 1990), oraz w systemie GRANT-KBN (66/Epol/91/W) – 1991; PISM. W latach 1992 – 1996 uczestniczył w pracach Rady Nadzorczej PBP „BUDOSTAL – 2” w Krakowie.

Wygłosił ponad 26 referatów naukowych na międzynarodowych konferencjach. Do wygłoszonych w ostatnich dwóch latach należą m. in.:

-         Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, 21 marca 1999.

-         Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej. Społeczno – gospodarcze aspekty integracji Polski z Unią Europejską, Tarnów 23 listopada 2000.

 

            Dotychczas opublikował prawie 100 pozycji naukowych, w tym 9 książek i monografii (jako autor, współautor i redaktor naukowy); m.in.:

-         Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce, PAN, Kraków 1994 r. nr 18,

-         Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, PAN, Kraków 1993, nr 17,

-         Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, AE – MWSE, Kraków – Tarnów 2000,

-         Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej, PTE, Warszawa 2001,

-         Podstawy rynku pieniężnego, MWSE, Tarnów 2003.

 

Jest również współautorem 7 skryptów akademickich i przewodników metodycznych z zakresu ekonomii i teorii integracji gospodarczej.

Ponadto napisał 58 artykułów, opracowania i ekspertyzy naukowe, z tego 15 opublikował w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych (m.in. W USA, Japonii, Norwegii, Holandii, Czechach i Słowacji). Oto niektóre tytuły:

-         Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w transformacji gospodarki polskiej, [w:] R. Hamerlik (red.), Proces dostosowania polskich przedsiębiorstw do acquis communautaire Unii Europejskiej, UJ Kraków.

-         Makroekonomia, z. 1: Przedmiot badań makroekonomii, Mierniki efektów działalnosci gospodarczej, MWSE, Tarnów 2002.

Aktywnie działa w prestiżowych organizacjach krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. w:

-         Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, w którym w latach 1984 – 1989 przewodniczył Sekcji Ekonomii Politycznej PTE Oddział w Krakowie, a w 1993 – 2001 pełnił funkcje członka Prezydium Zarządu Głównego i prezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie,

-         Radzie Programowej „Problemów Ekonomicznych” w Krakowie (1988 – 1991),

-         Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w Krakowie (od 1985)

-         Radzie Naukowej Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej (1985 – 1989),

-         Radzie Naukowej Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem przy UJ i AE w Krakowie w latach 1980 – 1990,

-         Komitecie Badań Naukowych – Sekcja Ekonomii (1998 – 2001).

-         International Studies Association (USA),

-         University Council of Economics Managment and Education Transfer (Szwecja),

-         Association for Comparative Economics Studies (USA).

Za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo – badawczej oraz zasługi w pracy dydaktycznej otrzymywał wielokrotnie nagrody i wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe.

 

Informacja o dorobku naukowo-badawczym,

dydaktycznym i współpracy międzynarodowej

prof. zw. dra hab. Stanisława Lisa

 

 

I. Działalność naukowo-badawcza

 

            Prof. zw. dr hab. Stanisław Lis należy do osobowości badawczych o szerokich zainteresowaniach teoretycznych, posiadającym wielkie zdolności trafnego interpretowania rzeczywistości gospodarczej. Wielką wagę przywiązuje on do rzetelnej i obiektywnej analizy naukowej, wolnej od politycznych nacisków i wolontaryzmu badawczego. Za naczelną wartość i ideę swoich poszukiwań w nauce przyjął prawdę, szacunek do drugiego człowieka, pracy i wiedzy, rzetelność i skromność osobistą.

            Twórczość naukowa Profesora Lisa jest wszechstronna; wyróżnić wszakże można następujące obszary, w których jego wkład do nauki jest znaczący i ceniony zarówno w Polsce, jak i za granicą:

1.      Metodologia badań poziomu, dynamiki i czynników (w tym strukturalnych) rozwoju gospodarczego Polski;

2.      Teoria integracji gospodarczej w Europie; analiza procesów konwergencji gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej do wymagań integracyjnych ze Wspólnotami Europejskimi. Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej [EMU];

3.      Teoria i polityka makroekonomiczna w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem procesów transformacji systemowej gospodarki;

4.      Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek na rynku światowym (na przykładzie Polski i USA);

5.      Badania porównawcze (comparative economics) rozwoju gospodarczego Polski, Słowacji, Czech i Węgier w okresie transformacji systemowej i integracji ekonomicznej z Unią Europejską.

 

            Syntetycznym efektem badań naukowych prowadzonych w ramach grupy pierwszej była przede wszystkim praca doktorska pt.: „ Mierniki poziomu rozwoju i wzrostu gospodarczego”, ss. 120, AE Kraków, 1972. W pracy tej przedstawiono krytyczną analizę proponowanych w literaturze światowej, bądź stosowanych w praktyce gospodarczej – zwłaszcza krajów socjalistycznych – metodologii obliczania oraz praktycznej przydatności mierników pomiaru poziomu dynamiki rozwoju gospodarczego. Na podstawie krytyki teoretycznej i weryfikacji statystycznej (na przykładzie 30 krajów świata i 10 mierników w odniesieniu do różnych lat) dokonano wyboru syntetycznego miernika wzrostu orazzaproponowano określony zestaw mierników uzupełniających, wskazując równocześnie na ograniczoność międzynarodowych porównań rozwoju gospodarczego. Szczególnie istotne było również wykazanie w owym czasie, zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki gospodarczej, nieprzydatności – powszechnie stosowanego wskażnika produktu globalnego do pomiaru efektywności gospodarowania w socjaliźmie. Warto dodać, że rozprawa ta została prawie w całości opublikowana w postaci serii artykułów w czasopismach ogólnokrajowych i uczelnianych.

            Kontynuacja tych zainteresowań, w połączeniu z nowym kierunkiem badań nad procesami i efektywnością „integracji” gospodarczej  w raamch RWPG, znalazła swój wyraz w pracy habilitacyjnej pt.: „Problem wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych”, ss. 219, AE Kraków, 1992. Stanowiła ona – jak podkreślali zgodnie recenzenci (prof. prof.: J. Kleer, E. Łukawer, Z. Sadowski, A. Zeliaś) – pierwszą w literaturze ekonomicznej kompleksową weryfikację i krytykę dominującej wówczas tezy o stopniowym zbliżaniu i wyrównywaniu się poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych, zarówno na płaszczyźnie rozważań teoretycznych, a przede wszystkim na drodze badań empirycznych (wielowymiarowa analiza statystyczna: 13 mierników dla 7 krajów na przestrzeni 27 lat).

            W nurcie badań nad procesami integracji gospodarczej w ramach RWPG opublikował – jako autor lub współautor – szereg artykułów i przedstawił kilka ekspertyz (m. in.: „Determinanty integracji gospodarczej krajów RWPG”, „System walutowo-finansowy w mechaniźmie integracji gospodarczej krajów RWPG”, „Evolution of CMEA – West Trade Relations in the Last Decade”, „The Conditions of Development of Economic Co-operation Between the COMECON and EEC”, „Strategiczne kierunki uczestnictwa Polski w procesie integracji w ramach RWPG
z uwzględnieniem możliwości i potrzeb gospodarki narodowej”), w których krytycznie naświetlił nieskuteczność i niską efektywność mechanizmu współpracy gospodarczej (system kształtowania cen, kursów walut, zasad wzajemnych rozliczeń wspólnych inwestycji itp.) oraz wysunął szereg konkretnych propozycji radykalnej przebudowy tego ugrupowania na wzór integracji zachodnioeuropejskiej. Wyszadł bowiem z założenia, że regionalna integracja, posiadajaca cechy uniwersalności, musi być oparta na mechaniźmie rynkowym. Wyrazem takiego podejścia było opublikowanie monografii pt.: „Procesy międzynarodowej integracji regionalnej”, ss. 221, AE Kraków, 1990 (współautor S. Miklaszewski), w której przeprowadzono kompleksową analizę porównawczą celów, determinant, przebiegu i efektywności realnych procesów integracyjnych w ramach EWG i RWPG. Ta analiza doprowadziła autorów do wniosku o niemozności i nieskuteczności dalszego reformowania RWPG i potrzebie włączenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej do głównego nurtu procesów integracyjnych na Zachodzie Europy.

            Radykalne przemiany polityczne i gospodarcze na kontynencie europejskim w latach dziewięćdziesiątych XX wieku postawiły przed teorią ekonomiczną nowe wyzwania badawcze w postaci poszukiwania odpowiedzi na przyszły kształt nowego ładu ekonomicznego w Europie oraz możliwości włączenia w główny nurt tego ładu Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Polski. Próbą odpowiedzi na te problemy były m. in. opracowania książkowe: „Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych”, PAN, Kraków, 1993, ss.144 (współautor S. Miklaszewski); „Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, AE-MWSE, Kraków-Tarnów, 2000, ss. 448 (redakcja naukowa i współautorstwo) oraz „Kontrowersje wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej” i wiele innych. W pracach tych na tle analizy realnego przebiegu procesów integracyjnych w Europie i funkcjonowania mechanizmu integracji europejskich po Mastricht – przedstawiono głębokie (i poparte analizą statystyczną) rozważania na temat dostosowania się badanych krajów do wymagań członkostwa Wspólnot Europejskich. Recenzenci tych publikacji zgodnie podkreślili dużą wartość merytoryczną, aplikacyjną prac oraz ocenili je jako wnoszące wiele nowego do literatury ekonomicznej w Polsce.

            Istotna część dorobku naukowego profesora S. Lisa związana jest z długoletnimi i wielopłaszczyznowymi analizami przebiegu procesów rozwojowych w Polsce, determinantami zmian systemowych, przyczynami nieefektywności gospodarowania oraz studiami na aktualnymi wyzwaniami rozwojowymi wynikającymi z transformacji gospodarki w kierunku rynku.

            Głównym celem tych dociekań, które zostały ujęte w kilkudziesięciu publikacjach w kraju i za granicą oraz ekspertyzach naukowych (np. „Economic Reform in Poland, Government Policy Versus Popular Receptions; „Muligheter og hindringer ved innforing av radikale okonomisk reform i Polen”; „The Problems of the Current Economic Development of Poland”; „Rola państwa w okresie transformacji godpodarki Polski”; „Det forste or av Polen overgand til markedsokomoni. Problemer og resultater”; “Economic Reforms in Poland”; “The Chance and Barriers on the Way to Implementing Radical Reform in Poland”; “The Privatisation Problems in the Post-Comunist Economies”; “Kierunki I efekty transformacji gospodarki polskiej”; “The Balcerowicz Plan. Problems and Prospects”; “Transformacja gospodarki polskiej. Doświadczenia i wyzwania”, PAN, Kraków, 1996 (redakcja naukowa i współautor); “Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, MWSE, Tarnów, 1998, redakcja naukowa i współautorstwo; itd.), bądź wygłoszone na międzynarodowych konferencjach naukowych – było wskazanie na długofalowe skutki społeczno-ekonomiczne realizowanych w Polsce reform gospodarczych i polityki makroekonomicznej, a obecnie programu stabilizacji i transformacji systemowej oraz konieczne przedsięwzięcia zmierzajace do wyboru optymalnych rozważań makroekonomicznych.

            Ostatni nurt badań obejmuje międzynarodowe porównania poziomu i zdolności konkurencyjnej gospodarek narodowych (głównie na przykładzie Polski, USA i Unii Europejskiej); wybór metodologii pomiaru konkurencyjności i wyodrębnienie czynników determinujących konkurencyjność gospodarek poszczególnych krajów na rynku światowym. Warto podkreslić, że problematyka ta jest pewnym novum w literaturze polskiej, a profesor S. Lis (wraz z W. Bieńkowskim i J. Bossakiem) są uznani w Polsce za pionierów w tej dziedzinie badań. Świadczą o tym liczne artykuły i opracowania , np.: „Konkurencyjność gospodarki Polski – problemy metodologiczne, wyniki pomiaru” (wspólnie z W. Bieńkowskim);  „Konkurencyjność gospodarki amerykańskiej (wspólnie z W. Bieńkowskim); „Międzynarodowa konkurencyjnośc gospodarek Stanów Zjednoczonych”; „Evolution of the Degree of Adjusting of Polish Economy to Meet the Criteria of the European Union”; „Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej”; „Evolution of Poland’s Economic Position and Competitive Capacity on the Europen Union Markets”; „The Polish Way to the Euro-Controversy over the EMU”; „Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w dobie gospodarki opartej na wiedzy”.

            Rezultaty swoich badań – oprócz wymienionych książek, opracowań, artykułów i skryptów opublikował – jako autor lub współautor – w prestiżowych wydawnictwach naukowych w: Norwegii (czterokrotnie), Słowacji (pięciokrotnie), Czechach (dwukrotnie), Japonii (dwukrotnie), Wielkiej Brytanii (dwukrotnie), a ponadto w USA, b. ZSRR, Holandii, Portugalii.

            Publikacje profesora S. Lisa zdobyły także uznanie międzynarodowe, o czym świadczą liczne jej omówienia, czy też cytowania przez ekonomistów zagranicznych oraz renomowane bibliografie naukowe: The International Bibliography of the Social Sciences, International Bibliography of Economics. Ponadto, wiele jego pozycji naukowych znajduje się w pretiżowych bibliotekach świata, np.: US Library of Congress, Norvegian School of Economics and Business Administration w Bergen, The World Wide Web Virtual Library, University of Backingham – UK, itd.

            Wygłosił ponad 30 referatów naukowych na prestiżowych międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych lub – jako guest professor – w ośrodkach uniwersyteckich: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie (d. Vysoka Ekonomicka Škola, ok. 10 referatów); w Norwegian School of Economics and Business Administration (5 referatów); University of Bergen (4 referaty); Harvard University (1 referat); Moskowskij Institut Narodnogo Chozjajstwa – MINCH, 2 referaty); Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwersitet – MGU, 1 odczyt); University of Tilburg (1 referat); London School of Economics (1 referat); Vysoka Škola Baňska – Technicka Unverzita Ostrava (1 referat); Technicka Univerzita Košice (1 referat); Politechnica de Beja (1 referat); University of Backingham (2 referaty), itp. Większość z nich została także opublikowana w wydawnictwach naukowych (vide: wykaz bibliografii).

            Profesor Stanisław Lis jest doskonałym organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członkiem Komitetów (Rad) Naukowych wielu międzynarodowych konferencji naukowych, m. in. organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie.

            Inspiruje nowe obszary badań naukowych swoich współpracowników, pełniąc funkcję redaktora naukowego szeregu wydawnictw naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest osobą cenioną przez wiele pokoleń ekonomistów.

            Część osiągnięć profesora S. Lisa zawiazana jest z realizacją woelu tematów badawczych na szczeblu krajowym, w których podejmowano węzłowe problemy teoretyczne i aplikacyjne w ramach CPBP, KBN, PiSH itd. Uczestbiczy i pisze ekspertyzy w ramach Ramowych Programów Unii Europejskiej i Jean Monet’a.

 

II. Praca w ramach dydaktyki i kształcenia kadr

 

            W całokształcie dorobku naukowego profesora Stanisława Lisa bardzo ważne miejsce zajmują jego osiągnięcia w sferze dydaktyki.

            W dotychczasowej działalności dydaktycznej prowadził on wykłady z ekonomii politycznej, mikroekonomii, a zwłaszcza makroekonomii na wszystkich latach i kierunkach studiów, na studiach magisterskich i doktoranckich w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto prowadził on wykłady autorskie z przedmiotów: „Teoria integracji gospodarczej”, „Współczesne problemy teorii ekonomii”, „Wybrane problemy polityki gospodarczej Polski”. Profesor S. Lis – jako visiting professor -  prowadził również przez wiele lat wykłady (na drugim etacie) w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku. Jego wykłady cieszą się wielkim zainteresowaniem studentów i uzyskuja wysokie oceny słuchaczy (m. in. w badaniach ankietowych studentów). Pod kierownictwem profesora Stanisława Lisa napisało i uzyskało tytuły zawodowe licencjata lub magistra ekonomii ponad 1000 absolwentów. Większość tych prac oceniono jako bardzo dobre, a wiele z nich uzyskało wyróżnienia i nagrody w Uczelni i na szczeblu krajowym  (m. in. Wicepremiera RP).

            Podczas 44-letniej działalności dydaktycznej na macierzystej Uczelni był profesor S. Lis zawsze głęboko zaangażowany w stałe unowocześnianie metodyki nauczania ekonomii, wprowadzania nowych programów z teorii ekonomii zgodnie z tendencjami światowymi.

            Jest autorem lub współautorem: 8 skryptów akademickich, 3 podreczników akademickich, tj. „Podstawy rynku walutowego i pieniężnego”, „Procesy międzynarodowej integracji regionalnej”, „Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych”; kilku przewodników metodycznych z zakresu ekonomii. Prace profesora Lisa – jak piszą recenzenci – wyróżniają się warsztatem metodologicznym, głębią teoriopoznawczą, logiką i jasnością wykładu, nowoczesnością ujęcia współczesnych kontrowersji teoretycznych. Z tego też powodu cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców.

            Prof. zw. dr hab. Stanisław Lis posiada duże zasługi w zakresie rozwoju kadr naukowych. W okresie pełnienia przez niego funkcji wicedyrektora i dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej (a od 1992 roku – kierownika Katedry Teorii Ekonomii) pięć osób uzyskało tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Profesor S. Lis był promotorem sześciu zakończonych przewodów doktorskich, a cztery dalsze rozprawy doktorskie pisane pod jego kierownictwem naukowym są zaawansowane. Napisał 13 recenzji rozpraw doktorskich i trzy recenzje habilitacyjne. Profesor S. Lis otacza troskliwą opieką naukową i wielką życzliwością młodych pracowników nauki; dzieli się swoją wiedzą naukową i warsztatem badawczym. Jest dla nich mistrzem i przyjacielem. Szacunek budzi jego troska i zaangażowanie w rozwój Katedry i promocję jej najmłodszych pracowników. Jest uznanym recenzentem prestiżowych wydawnictw naukowych, monografii, rozpraw i publikacji naukowych, tematów badawczych. Zorganizował i kierował licznymi międzynarodowymi i krajowymi konferencjami naukowymi. Prowadził seminarium doktorskie oraz egzaminy doktorskie z ekonomii głównie dla doktorantów z Akademii Ekonomicznej oraz innych krakowskich uczelni wyższych.

            Za szczególną cechę aktywności naukowej prof. dr. hab. Stanisława Lisa należy uznać jej międzynarodowy charakter. Działał on aktywnie i jest członkiem prestiżowych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych: The Harward University Fellow, The Association for Comparative Economics Studies (USA); International Economics Association (UK), University Council for Economics Management and Education Transfer (Sweden) w latach 1992-1996. Profesor Lis jest członkiem Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie, Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1995 – 2000 był członkiem Sekcji Ekonomii Komitetu Badań Naukowych w Warszawie itd.

            Wielkie zasługi położył Profesor Lis w rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. Zainicjował on, zorganizował i był pierwszym rektorem Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie w latach 1995 – 2003, a od 2004 roku pełni funkcję rektora Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku.

            Działał aktywnie w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (PTE), pełniąc funkcję członka Prezydium Zarządu Głównego i prezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie w latach 1992-2000.

            W dowód uznania wybitnych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz działalności organizatorskiej i społecznej profesora Stanisława Lisa został on wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta (1996 r.), Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta (2000 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003 r.) i wieloma odznaczeniami i nagrodami regionalnymi. Za wkład w rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, działalność społeczną otrzymał profesor S. Lis m. in. Medal miasta Tarnowa, Złote Odznaki PTE, Krakowski Dukat – nagrodę Krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2002 r.). Został także wybrany w plebiscycie Gazety Krakowskiej – Człowiekiem Roku Małopolski.

 

III. Współpraca naukowa, dydaktyczna oraz personalna

z Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie

– Katedra ekonomickej teórie

 

            Profesor Stanisław Lis należy do pionierów współpracy naukowej i dydaktycznej między Katedrami Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie i Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

            Od 1972 roku jest jej aktywnym uczestnikiem, kreatorem i organizatorem ze strony polskiej. Współpraca w dziedzinie wymiany doświadczeń dydaktycznych, wspólnych konferencji i publikacji naukowych między Katedrami jest najbardziej efektywną i o wielkim znaczeniu w rozwoju obu ośrodków naukowych, a także w obszarze kształtowania bezpośrednich więzi przyjaźni między naukowcami AE i UE oraz między narodem polskim i słowackim.

            Profesor S. Lis czestniczył w pierwszym spotkaniu naukowców Katedr Ekonomii AE w Krakowie i VSE w Bratysławie w Tatrzańskiej Łomnicy, które odbyło się z inicjatywy i na zaproszenie strony słowackiej, tj. Dziekana prof. Ing. Jozefa Košnára, DrSc. i doc. Ing. Jána Přívara, DrSc. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli m. in. doc. dr Adam Rybarski – Kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej Socjalizmu i doc. dr hab. Bronisław Byrski – Dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji AE. Na spotkaniu tym ustalono obszary współpracy naukowej, a zwłaszcza
w zakresie organizowania współnych konferencji naukowych i publikacji. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku konferencje naukowe poświęcone były głównie problematyce rozwoju i funkcjonowania gospodarki Polski i Czechosłowacji. Odbywały się one co 3-4 lata i były organizowane na przemian przez obie strony. Duże zasługi w rozwoju współpracy między Katedrami w owym czasie położył ze strony słowackiej doc. Ing. Stanislav Grohman i prof. Ing. Pavol Rapoš, CSc.

            Szczególne ożywienie współpracy naukowej i dydaktycznej między Katedrami rozpoczęło się od momentu zmian polityczno-gospodarczych w naszych krajach, tj. po 1991 roku i z chwilą objęcia funkcji Kaierownika Katedry Ekonomickej Teórie przez prof. Ing. Jana Lisý, CSc. Zaowocowała ona głównie wzrostem ilości publikacji. I tak, z inicjatywy Profesora S. Lisa po raz pierwszy zostały opublikowane referaty z konferencji naukowej zorganizowanej w AE w Krakowie (monografia pt.: „Kierunki zmian systemu funkcjonowania krajów socjalistycznych, AE Kraków, 1990, red. nauk. S. Lis; Autorami referatów byli m. in. M. Pavlíková, V. Gonda, V. Piovarčiová). W kolejnej publikacji książkowej pt.: „Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, AE-MWSE, Kraków-Tarnów, 2000, red. nauk. S. Lis, autorami ze strony słowackiej byli: J. Lisý, J. Táncošová, K. Hontyová.

            W 2004 roku ukazała się obszerna monografia pt.: „Transformacja-Integracja-Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski”, AE-MWSE, Kraków-Tarnów, 2004, red nauk. S. Lis, S. Miklaszewski. W publikacji tej znajdują się artykuły ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie: J. Lisý, K. Hontyová, R. Sivák, J. Táncošová.

            W książce „Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, AE, Kraków, 2005, red. nauk. S. Lis, publikowali: E. Muchová, J. Lisý, V. Piovarčiová, M. Martincová.

            W dniach 17-18 maja 2007 roku odbędzie się w AE w Krakowie międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych”. Konferencja ta jest pierwszą konferencją organizowaną wspólnie przez Katedry Teorii Ekonomii AE w Krakowie i UE w Bratysławie pod patronatem rektorów obydwu Uczelni.

            W ramach współpracy naukowej miedzy Katedrami przygotowana jest wspólna publikacja naukowa pt.: „Teoretyczne i praktyczne problemy funkcjonowania EMU (na przykładzie Słowacji, Polski), która zostanie wydana przez UE w Bratysławie w 2007 roku.

            Pracownicy Katedry Teorii Ekonomii AE w Krakowie uczestniczyli z kolei w 8-10 konferencjach naukowych organizowanych przez Katedrę Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie. Część referatów z lat 1970 – 1990 nie była publikowana.

            Prezentowane referaty na konferencjach organizowanych w Bratysławie w większości były publikowane w czasopismach uczelnianych i krajowych. Profesor S. Lis publikował 4 referaty naukowe: „Konkurencyjność gospodarki polskiej na rynkach Unii Europejskiej”, Ekonomický Časopis nr 6/50, Bratislava 2002; „Evolution of Poland’s Economic Position and Competitive Capacity on the Europen Union Markets” [w:] Systemove Podmienky Transformacie Slovenskiej Ekonomiky v Procese Globalizáce, EUB, 2002; „Kontrowerske wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej” [w:] Teoretické a praktické problemy ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie, UEB, Bratislava, 2005; „Międzynarodowa konkurencyjność Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy”, UEB, Bratislava 2006 (w druku).

            W najbliższym czasie w celu pogłębienia współpracy przewidziano także podjęcie wspólnych badań naukowych w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską oraz wymianę wykładowców i staże naukowe.


Konferencje naukowe. Publikacja w Słowacji

 

1.          „Transformacia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Evrópskej Únie”, EUB, Bratislava 2000;

2.          „Konkurencyjność gospodarki polskiej na rynkach Unii Europejskiej”, Ekonomický Časopis nr 6/50, SAP, Bratislava 2002, Ekonomicke Rozhledy, nr 4, 2002, UEB, Bratislava;

3.          „Evaluation of Poland’s Economic Position and Competitive Capacity on the European Union Markets” [w:] Systemove Podmienky Transformacie Slovenskej Ekonomiky v Procese Globalizáce, EUB, Bratislava 2002;

4.          „Kontrowersje wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej” [w:] Teoretické a praktické problemy ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie, UEB, Bratislava 2005;

5.          „Międzynarodowa konkurencyjność Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy – analiza porównawcza”, UEB, Bratislava 2006.

 

            Pierwsze publikacja referatów naukowych z konferencji zostały opublikowane w Polsce w 1990 r.: „Kierunki zmian systemu funkcjonowania krajów socjalistycznych (PRL, CSRS, ZSRR)”. Autorami artykułów byli: Mária Pavlíková, Vladimír Gonda, Veronika Piovarčicová. Redaktorem naukowym: S. Lis;

„Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej”, AE-MWSE, Kraków-Tarnów 2000, redaktor naukowy S. Lis;

Ján Lisý, Kajetana Hontyová: „Niektóre makroekonomicke aspekty ekonomického rastu”; Judita Táncošová: „Ekonomická motivácia a medzinárodné podnikamé”;

„Transformacja0Integracja-Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, AE-MWSE, Kraków-Tarnów 2004, redaktor naukowy S. Lis, S. Miklaszewski; Autorzy: Rudolf Sivák, Ján Lisý, Kajetana Hontyová, Judita Táncošovaá;

„Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, AE Kraków 2005, redaktor naukowy S. Lis, Autorzy: Eva Muchová, Ján Lisý, Veronika Piovarčicová, Marta Martincová.

 

CURRICULUM VITAE

 

Imię i nazwisko:                        Stanisław Jan Lis
Data urodzenia:                        11.01.1940 r.
Miejsce urodzenia:                    Bielowice – Nowy Sącz, Polska
Adres zamieszkania:               ul. Balicka 140A, 30-149 Kraków
Telefon, e-mail:                        012 6265799; liss@ae.krakow.pl
Stan cywilny:                            żonaty
Wykształcenie:

 

1963 r.        Magister ekonomii, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ogólnoekonomiczny;

1972 r. Doktor nauk ekonomicznych, temat rozprawy doktorskiej: „Mierniki poziomu rozwoju wzrostu gospodarczego”, Wydział Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie;

1983 r.     Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii politycznej,  temat rozprawy habilitacyjnej „ Problem wyrównania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych” Wydział Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie;

1994 r.      Tytuł profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta RP;

1999 r.      Nominacja Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora   zwyczajnego w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

Przebieg pracy zawodowej:

1975-1982      Organizator i kierownik Punktu Konsultacyjnego AE w Tarnowie;

1992-nadal            Akademia Ekonomiczna w Krakowie – kierownik Katedry Teorii Ekonomii;
1994-nadal            Akademia Ekonomiczna w Krakowie – profesor tytularny;
1995- 2003 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie – rektor, oraz kierownik Katedry Ekonomii i kierownik Zakładu Studiów Europejskich (pełny etat drugie miejsce pracy);
1999-nadal            Akademia Ekonomiczna w Krakowie – profesor zwyczajny;
2004-nadal            Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku – rektor oraz kierownik Katedry   Ekonomii (pełny etat, drugie miejsce pracy);

 

Zainteresowania naukowe:

 

Staże naukowe i stypendia:

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie wykładów:

Recenzowanie prac doktorskich:

 

Recenzje habilitacyjne:

 

Recenzje wydawnicze za ostatnie trzy lata:

    

Promotorstwo przewodów doktorskich:

przewody zakończone:

 

przewody otwarte:

 

przewody w przygotowaniu:

 

BIBLIOGRAFIA

Książki i monografie:

 

 

Artykuły i komunikaty naukowe:

1966

       1968

      
       1972

       1973

       1974

       1975

       1976

       1977

       1978

       1979

1982

1984

      1985

1987

       1988

1989

       1990

       1991

       1992

       1993

       1994

       1995

       1996

       1998

       1999

       2000

      
       2001

       2002

2003

       2004

       2005

2006

       Wybrane referaty naukowe na konferencjach naukowych w ostatnich siedmiu latach:

 

Działalność organizacyjna:

Członkostwo:

 

Tematy badawcze realizowane w ramach działalności statutowej (ostatnie trzy lata):

 

Odznaczenia państwowe:

 

Nagrody i wyróżnienia: