Katedra Historii Gospodarczej
A K A D E M I I  E K O N O M I C Z N E J  W  K R A K O W I E

UL. RAKOWICKA 27
PAWILON "E"
P. 381


Strona Główna

Pracownicy

Dydaktyka

Przedmioty


KIEROWNIK KATEDRY
PROF. AE DR HAB. JAN SZPAK