Akademia Ekonomiczna

DZIAŁ NAUCZANIA

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

 

 

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

NA STUDIA ZAWODOWE WIECZOROWE

w roku akademickim 2000/2001

 

Wymiar godzin zajęć dydaktycznych jest zbliżony do wymiaru godzin na studiach dziennych. Zajęcia odbywają się w Krakowie przez cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 16.10 do 21.05.

Studia zawodowe wieczorowe trwają trzy lata, po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata lub w przypadku t owaroznawstwa tytuł inżyniera.

Absolwenci studiów zawodowych mogą kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, a w przypad ku towaroznawstwa magistra inżyniera.

Kierunki i specjalności zawodowych studiów wieczorowych:

Kierunek studiów

Przewidywane specjalności

(uruchamiane zależnie od potrzeb

i zainteresowania studentów)

WYDZIAŁ EKONOMII

EKONOMIA

 

FINANSE I BANKOWOŚĆ

 

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA

TOWAROZNAWSTWO

1. Handlowo-celna

2. Zarządzanie jakością wyrobów

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

1. Informatyka ekonomiczna

2. Statystyka i ekonometria

ZARZĄDZANIE I MARKETING

1. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw

2. Gospodarka turystyczna

3. Marketing

4. Rachunkowość

5. Zarządzanie firmą

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Uczelnia prowadzi nabór kandydatów na studia wieczorowe, realizujące na I roku jednolity plan studiów. Student wybiera kierunek przy końcu pierwszego roku studiów z wyjątkiem towaroznaw stwa, na którym od początku realizowany jest odrębny program.

 

 

Zasady przyjęć na studia zawodowe wieczorowe

 

1. Przyjęcie na studia następuje w ramach limitu miejsc, ustalonego przez Senat Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

2. Zasady przyjęć są następujące:

- pierwszeństwo przyjęcia mają ci kandydaci, którzy ubiegając się o przyjęcie na studia dzienne, uzyskali na egzaminie wstępnym 50% z ogólnej maksymalnej ilości punktów, przewidzianych w zasadach rekrutacji,

- pozostali kandydaci przyjmowani są w kolejności odpowiadającej wysokości średniej ocen,

uzyskanej na świadectwie dojrzałości z pięciu przedmiotów:

- języka polskiego,

- wskazanego przez kandydata nowożytnego języka obcego,

- historii,

- geografii,

- matematyki.

W przypadku studiów zawodowych na kierunku towaroznawstwa do obliczania średniej uwzględnia się oceny z:

- języka polskiego,

- wskazanego przez kandydata nowożytnego języka obcego,

- chemii,

- fizyki,

- matematyki.

Spośród ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z jednego przedmiotu (wyniki klasyfikacji końcowej, matura: część pisemna, część ustna), do obliczania średniej uwzględnia się oc enę najwyższą. Nie uwzględnia się ocen z przedmiotów fakultatywnych.

3. Studia wieczorowe są płatne. Wysokość opłaty ustala Rektor na trzy miesiące przed ostatecznym terminem składania dokumentów. Opłata semestralna w roku akademickim 1999/2000 wynosiła 2.2 00 zł.

4. Studenci drugiego i wyższych lat studiów, którzy w poprzednim roku akademickim zaliczą semestr w regulaminowym terminie i osiągną średnią ocen w granicach 4,0 - 4,49 uzyskują obniżkę r ocznej odpłatności o 25%, zaś studenci, którzy osiągną średnią ocen w granicach 4,5 - 5,0 zniżkę w wysokości 50% odpłatności. Średnią ocen wylicza się według zasad określonych w regulaminie studiów.

5. Wniesiona opłata za studia, po potrąceniu opłaty za wypisane druki, jest zwracana studentowi, jeśli z ważnych przyczyn nie mógł podjąć studiów. Rezygnację należy zgłosić pisemnie, przed 1 października. Jeśli student przerwie studia w pierwszych dwóch miesiącach semestru, zwrotowi podlega tylko połowa opłaty.

 

 

Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

- wypełniony, według ustalonego wzoru, formularz zawierający podanie i życiorys,

- świadectwo dojrzałości w oryginale,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wybranych studiów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- 3 fotografie o wymiarze 37 x 52,

- potwierdzenie dokonania opłaty, wnoszonej na rzecz Uczelni, przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, w wysokości ustalonej przez Rektora AE,

Konto AE: BPH IV O/Kraków 10601389 -330000151966

- kandydaci, którzy zdawali egzamin wstępny na studia dzienne i uzyskali 50% z ogólnej maksymalnej ilości punktów, przewidzianych w zasadach rekrutacji, przedstawiają dowód wpłaty za pierwszy semestr studiów, w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora,

- pozostali kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty za studia w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. W przypadku nie wniesienia opłaty w wyżej określ onym terminie, kandydat zostanie skreślony z listy przyjętych.

Uwaga: Dokumenty trzeba składać w specjalnej teczce.

Będą przyjmowane tylko kompletne dokumenty.

Ujednolicony sposób składania dokumentów jest konieczny ze względu na objęcie rekrutacji systemem komputerowym .

Ostatecznym terminem składania dokumentów

na studia zawodowe wieczorowe

jest 28 lipca 2000 r.

Dokumenty przyjmuje i bliższych informacji udziela :

codziennie (oprócz środy) w godz. od 10 00 do 1300:

DZIAŁ NAUCZANIA AE w Krakowie ul. Rakowicka 27

(budynek główny) p. 022 i 023, tel. 616-74-25, 616-74-26, 421-05-66

 

 

INFORMACJA DODATKOWA

Kredyty studenckie:

O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. System kredytów jest niezależny od syste mu pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. W roku akademickim 1999/2000 kwotę dochodu na osobę uprawniającą do przyznania kredytu, MEN określiło na 550 zł, a wysokość miesięczną kredytu na 400 zł, a dla kredytów objętych poręczeniem ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredyt owych na 300 zł.